Jord- och skogsbruk

Tillämpningsområdena för stryktåliga datorer är många inom skogs- och jordbruksindustrin, det var rent av för användning inom dessa områden JLT:s produkter från första början togs fram. Våra stryktåliga datorer fungerar oavsett väderförhållanden och klarar såväl dammiga som fuktiga miljöer.

Datorsystem för informationshantering är en självklar del av modern skogsbruksindustri. De flesta skogsägare och företag i branschen är beroende av fungerande IT-system som sammankopplar de olika delarna i värdekedjan, från sågverk till slutkund. Med JLT:s fordonsmonterade stryktåliga datorer kan du som kund känna stor trygghet i att dessa system fungerar, oavsett yttre påverkansfaktorer såsom fukt, damm, starkt solljus och stora temperaturskillnader. Vi har i många år utvecklat och levererat datorer till nöjda jordbrukare, speditörer, lastbilsförare och användare av skogs- och jordbruksfordon.

Maximera virkesvärdet
Med hjälp av rätt mjukvarusystem kan avverkning av skog optimeras så att marken nyttjas på bästa sätt. Tillgång till digitala kartor och satellitbilder ger brukaren en bättre översikt och möjliggör mer specifika leveranser. Kunden kan göra mer detaljerade virkesbeställningar, tack vare välutvecklade datorsystem kan särskilda träslag med vissa angivna dimensioner lokaliseras.

Genom att koppla särskilda sensorer till datorerna lagras automatiskt information om diameter, längd och avsmalning på trädstammarna. Denna data ligger sedan till grund för beräkningen av optimalt kapställe på virket utifrån priser och kvalitetskrav för olika sortiment för att ge maximalt virkesvärde vid aptering.

Effektiva transporter och ruttoptimering
Kommunikationen genom produktionskedjan kan förbättras genom att även utrusta speditörerna med mobila datorer. Automatgenererade mail sänds till den speditör i området som ger bästa rutt för transport av virket till sågverket. Genom att nyttja dessa system minskar även antalet tomma bilar som behöver hållas i drift.

Minskad miljöpåverkan
Med hjälp av datorapplikationer tillåts chaufförerna att ändra lufttrycket i däcken medan fordonen körs. Minskat tryck i däcken minskar risken för skador vid dåligt underhållna vägar. Fordon som utrustas med CTI-system kan köras på vägar som annars hade varit omöjliga att köra vid töväder.

JLT Verso Series

Datorn möjliggör GPS-navigering där föraren hålls uppdaterad med information om den egna positionen samt uppmärksammas på särskilda områden i närheten. Genom att förse operatören med uppgifter om till exempel hotade växt- och djurarter i omgivningen kan miljömässig hänsyn tas vid beslutsfattande om vilken skog som ska avverkas.

Att arbeta i skogen ställer höga krav på den tekniska utrustningens stryktålighet för att fungera i de tuffa miljöerna. Inom skogs- och jordbruket används JLT:s datorer bland annat vid värdering av virke (timber cruising), GPS-navigering samt vid utredningar av såväl växt- och artbestånd som våg- och strömförhållanden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev