LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Notice of General Annual Meeting 2019 (Swedish)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 16.00 på ICON, Storgatan 82A i Växjö

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 april 2019, delsanmält sin avsikt att delta senast tisdagen den 30 april 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till sejla.basic@jltmobile.com eller per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Öppnande

2.         Val av ordförande vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordning för stämman

5.         Val av två justeringsmän

6.         Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.         Verkställande direktörens redogörelse

9.         Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10.     Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

13.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

14.     Val av styrelse och revisor

15.     Förslag till beslut om valberedning

16.     Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

17.     Avslutning

 

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2018 om 0,22 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 9 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 14 maj 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är tisdagen den 7 maj 2019.

 

STYRELSE OCH REVISOR M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 38 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall och Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Jessica Svenmar väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ola Blomberg väljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 550.000 kronor, varav 190.000 kronor till styrelsens ordförande samt 90.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Jessica Svenmar, född 1972, har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola. Jessica Svenmar är verkställande direktör i Nim Distribution i Skåne AB samt styrelseledamot i MTD Morgontidig Distribution i Sverige AB. Jessica Svenmar har tidigare varit verkställande direktör på Tidningsbärarna KB, samt innan dess verksam på Consafe Logistics AB under flera år, bl.a. som Business Area Director WMS samt General Manager för Sverige.

 

VALBEREDNING (PUNKT 15)

Aktieägare som representerar cirka 38 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande. Valberedningen ska, inför årsstämman 2020, konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september månad 2019 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ledamöter istället. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

–          förslag till ordförande på stämman;

–          förslag till styrelse;

–          förslag till styrelseordförande;

–          förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete;

–          förslag till revisor;

–          förslag till arvode till bolagets revisor; samt

–          förslag till valberedning inför årsstämman 2021.

 

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4.282.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION M M

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolagets organisationsnummer är 556239-4071 och bolaget har sitt säte i Växjö.

 

Växjö i april 2019

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.