LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Notice of General Annual Meeting 2018 (Swedish)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 16.00 på World Trade Center, Södra Järnvägsgatan 4B i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 2 maj 2018, dels anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 2 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 2 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till sejla.basic@jltmobile.com eller per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav
 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 17. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2017 om 0,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 11 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 16 maj 2018. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är tisdagen den 8 maj 2018.

STYRELSE OCH REVISOR M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 40 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall och Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 490.000 kronor, varav 165.000 kronor till styrelsens ordförande, 100.000 kronor till Ola Blomberg (vice ordförande) samt 75.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse dÄrav (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst 1.200.000 teckningsoptioner 2018/2021. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT-koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till det högsta av 7,00 kronor eller 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2018.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram. JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner, överlåta teckningsoptioner 2018/2021 till JLT-koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda, varvid högst 150.000 teckningsoptioner ska tilldelas bolagets verkställande direktör och högst 300.000 teckningsoptioner till övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp, dock att respektive medlem ska tilldelas högst 150.000 teckningsoptioner. Resterande teckningsoptioner ska erbjudas till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd ska tilldelas högst 50.000 teckningsoptioner. Sådan överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes-modell, och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.200.000, vilket motsvarar cirka 4,3 procent av antalet aktier och röster. Utestående optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2015, omfattande 1.000.000 teckningsoptioner. Total utspädning från 2015 års program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 7,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 16)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4.185.300 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Växjö i april 2018
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.