LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Notice of annual general meeting in JLT Mobile Computers AB (publ) May 6th, 2020 (Swedish only)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JLT MOBILE COMPUTERS AB (PUBL)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 16.00 på PM & Vänner, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2020, dels anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 29 april 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till george.oguz@jltmobile.com eller per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Mot bakgrund av coronaviruset vill JLT Mobile Computers uppmana alla aktieägare att överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på george.oguz@jltmobile.com.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. JLT Mobile Computers uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida jltmobile.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara JLT Mobile Computers tillhanda senast den 29 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan om deltagande” ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelse och revisor
 14. a) omval av Ola Blomberg,
 15. b) omval av Jan Olofsson,
 16. c) omval av Jan Sjövall,
 17. d) omval av Jessica Svenmar,
 18. e) omval av Per Ädelroth,
 19. f) omval av Ola Blomberg som styrelsens ordförande,
 20. g) omval av KPMG AB som bolagets revisor
 21. Förslag till beslut om valberedning
 22. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 23. Avslutning

 

UTDELNING (PUNKT 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

STYRELSE OCH REVISOR M M (PUNKTERNA 2 och 11-13)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 38 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja valberedningens förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ola Blomberg, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall, Jessica Svenmar och Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ola Blomberg omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet oförändrat bestäms till 550.000 kronor, varav 190.000 kronor till styrelsens ordförande samt 90.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

VALBEREDNING (PUNKT 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande. Valberedningen ska, inför årsstämman 2021, konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september månad 2020 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ledamöter istället. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

 • förslag till ordförande på stämman;
 • förslag till styrelse;
 • förslag till styrelseordförande;
 • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete;
 • förslag till revisor;
 • förslag till arvode till bolagets revisor; samt
 • förslag till valberedning inför årsstämman 2022.

 EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4.282.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION M M

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolagets organisationsnummer är 556239-4071 och bolaget har sitt säte i Växjö.

 

Växjö i april 2020

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.