LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Decisions from JLT Mobile Computers AB (publ) AGM 2020 (Swedish only)

Växjö, Sverige, 7:e maj, 2020   * * * Under årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) som hölls den 6 maj 2020 fattades i huvudsak följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall, Jessica Svenmar och Per Ädelroth till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till styrelseordförande. KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet oförändrat ska utgå med totalt 550 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 190 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 90 000 kronor vardera. Årsstämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå inom ramen för godkänd offert.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4 282 800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.