LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

JLT Mobile Computers AB Bokslutskommuniké 2021 (in Swedish only)


The Year-end report will be published in English on jltmobile.com/investor-relations shortly.

 

  • Orderingång 173,5 MSEK (115,7)
  • Nettoomsättning 136,2 MSEK (110,3)
  • Rörelseresultat 9,5 MSEK (2,1)
  • Resultat efter skatt 7,3 MSEK (1,5)
  • Utdelning 0,27 kr (0,27)

Kommentarer från VD

När jag ser tillbaka på året som gått känner jag mig stolt över vad vi lyckats åstadkomma. Året blev ett rekordår för JLT sett till orderingång, vi lanserade en ny Android™ baserad fordonsdator, etablerade mjukvarubolaget JLT Software Solutions AB (JLT Software), invigde vår nya testanläggning vid huvudkontoret i Växjö, samt påbörjade förvärvet av vårt nu helägda franska dotterbolag JLT Mobile Computers France SAS (JLT France). Trots Corona-pandemi, global komponentbrist och stora satsningar har vi ökat vinstmarginalen och styrelsen kan föreslå en utdelning utöver policyn.

Ökad efterfrågan och komponentbrist bidrog till rekordhög orderingång

Vi avslutade 2021 starkt med en orderingång som var högre än någonsin tidigare i JLT:s historia. Fjärde kvartalet slutade på 56 MSEK (33) och för året som helhet uppgick orderingången till 174 MSEK (116) och vi tar med oss en rekordstor orderstock på 54 MSEK (17) in i 2022 års verksamhet. Den höga orderingången förklaras av en ökad efterfrågan, samt att vissa kunder valt att tidigarelägga beställningar för att säkerställa leveranser under rådande komponentbrist. Under året erhöll vi initiala beställningar till ett värde om 23 MSEK för en projektaffär med ett av Nordamerikas största transportföretag samt en order på 12 MSEK till en ledande europeisk maskintillverkare inom jordbrukssektorn.

Global komponentbrist påverkar bruttomarginalen negativt

En av årets stora utmaningar har varit att hantera den globala komponentbristen som resulterat i högre inköpskostnader vilket har påverkat bruttomarginalen negativt. Samtidigt har vi fått draghjälp av att den amerikanska dollarn stärktes mot den svenska kronan under fjärde kvartalet, och vi har under året höjt priserna på våra produkter för att kompensera för högre komponentkostnader. För helåret 2021 slutade bruttomarginalen således på 42%, att jämföras med 43% föregående år. Effekterna av de prisökningar som har genomförts under året är något släpande och har ännu inte slagit igenom fullt ut.

Genom proaktiva åtgärder som utökat komponentlager och vissa konstruktionsförändringar på våra produkter har vi begränsat komponentbristens påverkan på kundleveranser och upprätthållit en god fakturering. Under året fakturerades 136 MSEK, en ökning med drygt 20% jämfört med föregående år (110). Utmaningarna med komponentbristen kvarstår, men med en stark orderstock och betydande finansiella resurser kan vi fortsätta att vara offensiva i våra komponentinköp och tillåta ökade lagervärden.

Satsningar i enlighet med vår långsiktiga tillväxtstrategi

JLT:s långsiktiga tillväxtstrategi bygger på att vidareutveckla våra kärnprodukter för att fortsatt erbjuda marknadens bästa stryktåliga fordonsmonterade datorer, komplettera vårt produktutbud med värdeadderande mjukvara och tjänster samt förstärka våra försäljningskanaler för att ta en stark position på våra målmarknader. Under året som gått har vi gjort ett flertal satsningar inom dessa områden.

Produktutveckling – lanseringen av Android™-baserade fordonsdatorn JLT6012A™

Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter och har snabbt vuxit till att bli ett efterfrågat alternativ även inom industrisegmentet. Som ett svar på detta satsar JLT nu på att ta position på marknaden för Android-baserade ruggade produkter. Vi lanserade under slutet av tredje kvartalet vår nya JLT6012A, en Android-baserad fordonsdator för användning i tuffa miljöer. De första enheterna ur serieproduktionen av nya JLT6012A-datorn har levererats till kund och är satta i drift.

Mjukvara och tjänster som kompletterar våra kärnprodukter – JLT Software

I februari startade vi JLT Software – ett dotterbolag där vi satsar på utveckling av mjukvarulösningar för att skapa unika kundvärden och konkurrensfördelar baserade på våra kärnprodukter. Under ledning av ett meriterat team med många års erfarenhet från bland annat TietoEVRY och Visma, arbetar vi nu med utveckling och pilotprojekt tillsammans med utvalda kunder. Genom att utnyttja existerande sensorer och funktioner i JLT:s fordonsdatorer kommer JLT kunna erbjuda olika typer av fleet-management och IoT-lösningar som skapar effektivare arbetsflöden, minimerar driftstopp och ökar säkerheten. JLT Software är en strategisk långsiktig satsning där vi kommer att erbjuda både installerade programvaror och molntjänster av typen Software-as-a-Service (SaaS), för att på så sätt komplettera vårt utbud av hårdvaruprodukter och gradvis utöka våra intäktskällor. De första produkterna från JLT Software är planerade att lanseras under 2022.

Förstärkt säljkanal på franska marknaden – JLT France

Under hösten inleddes förhandlingar om att förvärva vår franska säljpartner SARL ID Work (ID Work). Affären kom att slutföras i januari, 2022 och ID Work blev vårt helägda dotterbolag JLT France med Philippe Briantais, grundare och tidigare ägare av ID Work, som VD. Att vi nu har ett lokalt säljkontor helt i egen regi kommer att stärka förmågan att serva våra franska kunder och partners avsevärt, därmed skapas också förutsättningar för ytterligare tillväxt på den betydande franska marknaden.

Bäddat för långsiktig tillväxt

Vi lämnar ett på många sätt utmanande år bakom oss, och även om både pandemin och den globala komponentbristen fortfarande pågår ser vi att vår marknad börjar stabiliseras. Jag räknar med att komponentbristen kommer att fortsatt vara en stor utmaning för oss åtminstone fram till halvårsskiftet 2022, det är dock svårt att förutse vilka eventuella effekter den kommer att ha på ledtider och komponentpriser framöver. Med en rekordstor orderstock, nylanserade produkter och fler under utveckling, två nya bolag och inte minst en engagerad organisation där jag vet att alla arbetar hårt för att vi ska nå våra mål, är förutsättningarna för 2022 och framåt goda.

Per Holmberg, verkställande direktör

Koncernens omsättning och resultat för helåret 2021

För helåret 2021 redovisar koncernen en nettoomsättning på 136,2 MSEK (110,3). Bruttovinsten uppgick till 57,4 MSEK (47,1) och bruttomarginalen till 42,1 procent (42,7).

Rörelsens omkostnader var 49,3 MSEK (44,0) av detta var övriga kostnader 16,0 MSEK (13,1). Personalkostnader uppgick till 33,3 MSEK (30,9).

EBITDA för året uppgick till 10,4 MSEK (3,6).

Avskrivningar under året var 0,9 MSEK (1,5) varav utvecklingsutgifter 0,7 MSEK (1,2) och materiella anläggningstillgångar 0,3 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 9,5 MSEK (2,1).

Finansnettot uppgick till 0,3 MSEK (-0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 9,8 MSEK (1,8).

Skatt för koncernen om 2,4 MSEK (0,3) gav ett resultat efter skatt på 7,3 MSEK (1,5).

Orderingången under året har uppgått till 173,5 MSEK (115,7) och orderstocken var vid periodens slut 54,2 MSEK (16,8). Orderstock med planerad leverans i första kvartalet 2022 uppgår till 31,5 MSEK (11,2).

Som utgående orderstock 2021 redovisas order med planerad leverans inom 12 månader, serviceavtal räknas ej in i orderstocken.

Kommentarer till resultatet för 2021

Koncernens omsättning ökade med 23 procent under 2021 jämfört med föregående år och bruttomarginalen hamnade på ungefär samma nivåer som föregående år. Orderingången återhämtade sig rejält under 2021 och slutade på en ökning med 50 procent för helåret.

Övriga rörelseintäkter på 2,1 MSEK avser ett Corona-relaterat statligt stöd till det amerikanska dotterbolaget för att säkerställa den amerikanska verksamheten under pandemin då dess effekter var nya och okända. Bidraget var ursprungligen ett lån som nu efterskänkts. Huvudsakligen kommer dessa medel återinvesteras i den amerikanska säljorganisationen.

Den globala komponentbristen har medfört extrakostnader i komponentförsörjning under året vilket har påverkat bruttomarginalen.

Omkostnaderna har ökat jämfört med föregående år och det beror främst på mer resande och en ökning utav marknadsbudgeten jämfört med helåret 2020. Personalkostnader har ökat som en effekt av rekryteringar inom vår mjukvarusatsning men även rekryteringar inom marknadsavdelningen.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software Solutions AB (JLT Software) konsoliderat i resultatet. JLT Software är en långsiktig investering som avser att komplettera JLT:s utbud med mjukvara som stärker och utökar JLT:s totala utbud mot definierade huvudmarknader. Under perioden har JLT Software belastat rörelseresultatet med 2,4 MSEK.

Som ett led i att hantera den globala komponentbristen har vi investerat i säkerhetslager av kritiska komponenter för att säkerställa leveranskapacitet. Sammantaget har detta inneburit en lagerökning om 9,5 MSEK till 26,9 (17,4)

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader, avseende nyutveckling, på totalt 4,0 MSEK (2,2) varav 0,2 MSEK (0,5) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under året har uppgått till 2,4 MSEK.

Resultaträkning JLT Group, MSEK   2021
Kv 4
2020
Kv 4
  2021
Helår
2020
Helår
Nettoomsättning   37,2 29,0   136,2 110,3
Bruttovinst   15,2 11,4   57,4 47,1
- Bruttomarginal   40,8% 39,5%   42,1% 42,7%
               
Övriga intäkter   0,1 0,0   2,4 0,5
  Varav:            
  - Övriga rörelseintäkter   0,0 0,0   2,1 0,0
  - Aktiverat arbete för egen räkning   0,1 0,0   0,2 0,5
Försäljnings- och Marknadskostnader   -6,8 -6,0   -23,3 -23,0
Organisations- och FoU-kostnader   -6,7 -5,6   -26,0 -21,0
EBITDA   1,8 -0,1   10,4 3,6
- EBITDA marginal   4,8% -0,3%   7,5% 3,2%
               
Avskrivningar   -0,3 -0,4   -0,9 -1,5
  Varav:            
  - Materiella anläggningstillgångar   -0,1 -0,1   -0,3 -0,3
  - Utvecklingsutgifter   -0,2 -0,3   -0,7 -1,2
Rörelseresultat   1,5 -0,4   9,5 2,1
- Rörelsemarginal   4,1% -1,5%   6,8% 1,9%

Försäljning av serviceavtal och övriga tjänster är en viktig del av JLT:s verksamhet. Under året har avtalsintäkter tillfälligt minskat till följd av ett generationsskifte hos några större amerikanska kunder. Avtalsstocken, serviceavtal vilka skuldförts är återigen tillbaks på förra årets nivå 17,2 MSEK (17,0). Tjänsterelaterade intäkter, avräknad avtalsintäkt och direktfakturering, uppgick till 13,4 MSEK (15,2).

Fjärde kvartalet 2021

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 37,2 MSEK (29,0) till bruttomarginalen 40,8 procent (39,5) vilket medförde en bruttovinst på 15,2 MSEK (11,4).

Bruttomarginalen varierar något från kvartal till kvartal beroende på produktmix, andelen direktförsäljning samt valutapåverkan.

Verksamhetens omkostnader uppgick till 13,5 MSEK (11,6).

EBITDA var 1,8 MSEK (-0,1).

Avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK (0,4) och rörelseresultatet var 1,5 MSEK (-0,4).

Orderingången i kvartalet var 55,6 MSEK (33,3).

Verksamheten 2021

JLT:s mål är att växa lönsamt och sedan flera år tillbaka följer vi en tillväxtstrategi där vi utvecklar vår produktportfölj, kompletterar vårt erbjudande med produkter, tillbehör och tjänster samt förstärker vår försäljningskanal. Det gångna året gav precis som år 2020 svåra utmaningar med stängda gränser, leveransstörningar, inställda resor och kundbesök samt hemarbete.

Den operationella verksamheten har under året till hög grad präglats av den globala osäkerheten i komponentförsörjning. Tack vare proaktivt arbete med att hantera säkerhetslager, egen utveckling för att snabb utvärdering av komponentalternativ och ett kontinuerligt arbete med att hitta alternativa leverantörer, har den faktiska påverkan på leveranser varit låg. Ekonomiska effekter består i ett utökat säkerhetslager för att säkerställa framtida leveranser samt marginalpåverkan genom generellt ökade komponentpriser och extrakostnader för spotinköp.

Som ett led i att långsiktigt stärka och bredda JLT:s produkterbjudande etablerades JLT Software Solutions AB (JLT Software) i februari 2021. JLT Software skall utveckla och erbjuda olika typer av fleet-management och IoT-lösningar som skapar effektivare arbetsflöden, minimerar driftstopp och ökar säkerheten. Under ledning av ett meriterat team med många års erfarenhet från bland annat TietoEVRY och Visma, arbetar vi nu med utveckling och pilotprojekt tillsammans med utvalda kunder.

JLT Software är en strategisk långsiktig satsning där vi kommer erbjuda både installerade programvaror och molntjänster av typen Software-as-a-Service (SaaS), för att gradvis komplettera intäkterna från JLT:s kärnverksamhet. De första produkterna från JLT Software är planerade att lanseras under 2022. JLT Software Solutions AB är ett helägt dotterbolag till JLT Mobile Computers AB (publ).

Avsiktsförklaring om att förvärva den franska försäljningspartnern ID Work tecknades under september. Förvärvet slutfördes i januari 2022 och ger JLT möjlighet att ta en starkare position på den franska marknaden.

Under 2021 har vi gjort nyrekryteringar i samband med vår mjukvarusatsning och har även förstärkt marknadsorganisationen.

Marknadsutveckling

Omsättningen ökade under året med 23 procent och orderingången ökade med 50 procent. Ökningen var en följd av återhämtningen från de större sidoeffekterna av Coronapandemin som utbröt 2020.

JLT driver primärt försäljning i tre geografiska regioner: Norden, EMEA (Europa exklusive Norden plus Mellanöstern och Afrika) och Amerika (Nord- och Sydamerika).

Försäljning per geografisk region (MSEK)

Norden 26 (31)
EMEA 26 (23)
Amerika 81 (53)
Övriga regioner 3 (4)

Produktutveckling

Produktutveckling har under året, utöver löpande teknikuppdatering av det befintliga sortimentet, omfattat ett större utvecklingsprojekt med framtagande av en Android-baserad dator (JLT6012A) som lanserades i september 2021 med volymleveranser från 2022.

Utveckling av JLT:s mjukvaruerbjudande påbörjades under året genom bildandet av JLT Software Solutions AB. Aktiverade utvecklingsutgifter i JLT Software uppgår till 1,3 MSEK (0). 

Projekt Aktiverade utgifter Varav
2021
Restvärde UB 2021 Status
JLT 6012, fordonsdator 3,4 - 0,7 Avskrivning 5 år med start januari 2018
JLT 6012A, Android fordonsdator 4,9 2,7 4,9 Avskrivning på 3 år med start januari 2022
Datorbaserade funktioner, SW 0,5 0,5 0,5 Pågående projekt
Molnbaserade funktioner, SW 0,8 0,8 0,8 Pågående projekt
  9,5 4,0 6,8  
         

Av vårt utgående värde av immateriella tillgångar på 6,8 MSEK relateras endast 10% till aktiva produkter och 90% relateras till framtida intäktsskapare.

Pressreleaser under 2021 utöver finansiell och regulatorisk rapportering

Februari 10   
JLT Mobile Computers etablerar enhet för mjukvaruutveckling för att accelerera sin tjänstebaserade tillväxtstrategi

Februari 10   
JLT Mobile Computers startar pilotprogram för ny Android 10-baserad, ruggad, fordonsmonterad dator

Mars 23   
JLT Mobile Computers ansluter sig till Ivanti Wavelink Device Validation Program för att accelerera kunders modernisering av leveranskedjan

Mars 25   
JLT Mobile Computers erbjuder gratis guide för hur man kan öka produktiviteten i hamnar och containerterminaler

Maj 26   
JLT Mobile Computers presenterar stolt företagets nya JLT Test Center

Juni 8 
JLT Mobile Computers lanserar nästa generation av sin ruggade, tunna och lätta 10-tums Android-tablet

Augusti 24   
JLT Mobile Computers tar stororder värd drygt 11 MSEK från amerikansk kund inom transportsegmentet

September 13   
JLT Mobile Computers AB annonserar avsikt att stärka sin närvaro på franska marknaden

September 14   
JLT Mobile Computers adderar Android™ dator till sin populära JLT6012™-serie av ruggade fordonsdatorer

Oktober 5   
JLT Mobile Computers släpper kostnadsfri inköpsguide om hur du väljer scannerutrustning för att maximera produktiviteten

November 17   
JLT Mobile Computers vinner stororder värd 12 MSEK till ett ledande amerikanskt logistik- och transportföretag

December 9   
JLT Mobile Computers förvärvar sin franska säljpartner ID Work

December 10   
JLT Mobile Computers vinner order värd 12 MSEK till en ledande europeisk maskintillverkare inom jordbrukssektorn

December 21   
JLT Mobile Computers utsedda till ”Top Software & Technology Provider 2021” av branschtidningen Food Logistics

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -10,0 MSEK (2,2), utöver utdelning på 7,7 MSEK (0,0) har lageruppbyggnad (9,5 MSEK) och investeringar (4,3 MSEK) påverkat kassaflödet. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 40,1 MSEK (50,1).

Soliditeten uppgick till 59 procent (64) och det egna kapitalet var 60,0 MSEK (60,0).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-3,8).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 2,5 MSEK (3,2), varav 2,2 MSEK (2,8) är hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag i utländska dotterbolag är ej tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 med 0,27 kronor per aktie (0,27).

Styrelsen anser att bolagets starka finansiella status motiverar en oförändrad utdelning motsvarande hela årsresultatet 2021. Bolagets utdelningspolicy stipulerar normalt en utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat, för 2021 motsvarande 0,13 till 0,18 kronor.

Transaktioner med närstående

JLT:s lokaler hyrs sedan 2002 av ett fastighetsbolag, vilket är helägt av bolagets huvudägare Jan Olofsson. Villkoren är enligt styrelsens uppfattning marknadsmässiga och lokalerna anpassade till bolagets nuvarande och bedömda framtida behov.

Händelser efter balansdagen

Den 11 januari 2022 slutfördes förvärvet av ID Work SAS som namnändras till JLT Mobile Computers France SAS. Köpeskilling uppgår till eget kapital med tillägg av 100 kEuro samt 160 000 JLT-aktier. Övervärde i form av Goodwill i koncernen beräknas till drygt 2 MSEK.

Aktien

Totalt har 7,0 miljoner aktier (7,4) omsatts under året vilket motsvarar 25 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 7,35 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Årsstämma

Årsstämma hålls torsdagen den 5 maj 2022 kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö.

Rapporteringstillfällen för 2022

Delårsrapport Jan – Mars, 2022       5 maj, 2022
Delårsrapport Jan – Juni, 2022        11 augusti, 2022
Delårsrapport Jan – Sept, 2022       21 oktober, 2022
Bokslutskommuniké 2022              10 februari, 2023

Växjö den 10 februari 2022
På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                

Per Holmberg, VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck, vVD        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*  
               
Resultaträkning, MSEK   2021
Kv 4
2020
Kv 4
  2021
Helår
2020
Helår
               
Summa rörelsens intäkter 37,3 29,0   138,5 110,8
               
Rörelsens kostnader          
  Handelsvaror   -22,0 -17,5   -78,8 -63,2
  Övriga externa kostnader   -4,2 -3,3   -16,0 -13,1
  Personalkostnader   -9,3 -8,2   -33,3 -30,9
  Avskrivningar   -0,3 -0,4   -0,9 -1,5
Rörelseresultat 1,5 -0,4   9,5 2,1
               
Finansnetto   -0,2 -0,1   0,3 -0,3
Resultat efter finansiella poster 1,4 -0,5   9,8 1,8
               
Skatt   -0,6 0,1   -2,4 -0,3
Periodens resultat   0,8 -0,5   7,3 1,5
               
Resultat per aktie (kronor)   0,03 -0,02   0,26 0,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,03 -0,02   0,25 0,05
               
Balansräkning, MSEK         2021
31 dec
2020
31 dec
               
Tillgångar            
  Immateriella anläggningstillgångar         6,8 3,5
  Materiella anläggningstillgångar         1,2 1,3
  Finansiella anläggningstillgångar         0,3 0,2
Summa anläggningstillgångar   8,3 5,0
               
  Varulager         26,9 17,4
  Kortfristiga fordringar         27,2 21,8
  Likvida medel och finansiella placeringar     40,1 50,1
Summa omsättningstillgångar         94,3 89,2
               
Summa tillgångar         102,6 94,2
               
Eget kapital, avsättningar och skulder            
  Aktiekapital         28,6 28,6
  Bundet eget kapital         10,3 6,9
  Ansamlat resultat         21,2 24,5
Summa eget kapital         60,0 60,0
Avsättningar         1,6 1,7
Kortfristiga skulder         41,0 32,5
               
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   102,6 94,2
* Matematisk avrundning            


Kassaflödesanalys, MSEK         2021
Helår
2020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital       9,1 0,0
Förändring av rörelsekapital         -7,2 5,3
Löpande verksamheten         2,0 5,4
Investeringsverksamheten exklusive kortfristiga placeringar       -4,3 -3,2
Finansieringsverksamheten         -7,7 0,0
Årets kassaflöde exklusive kortfristiga placeringar         -10,0 2,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar       -10,0 2,2
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar         40,1 50,1
Nettolåneskuld*         -40,1 -50,1
               
Förändring av eget kapital, MSEK         2021
Helår
2020
Helår
               
Ingående eget kapital         60,0 58,6
Periodens resultat         7,3 1,5
Omräkningsdifferens         0,4 -0,1
Utdelning         -7,7 0,0
Belopp vid periodens utgång         60,0 60,0
               
Nyckeltal         2021
Helår
2020
Helår
               
EBITDA marginal %       7,5 3,2
Rörelsemarginal %       6,8 1,9
Vinstmarginal %     7,0 1,6
               
Sysselsatt kapital MSEK     60,0 60,0
Avkastning på sysselsatt kapital %       16 3
Eget kapital MSEK     60,0 60,0
Avkastning på eget kapital %     12 3
Nettolåneskuld inklusive kortfristiga placeringar* MSEK     -40,1 -50,1
Skuldsättningsgrad ggr     0 0
Soliditet %     59 64
               
Resultat per aktie kronor     0,26 0,05
Eget kapital per aktie kronor     2,10 2,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor     -1,41 -1,76
               
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor     7,35 5,32
               
Antal utestående aktier .000 st     28 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st     28 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st     29 552 29 752
               
* Negativt värde = nettokassa            

 

Attachment