LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Annual General Meeting of JLT Mobile Computers AB (Swedish only)


Växjö, Sverige, 7:e maj 2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021.

Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2021.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall, Jessica Svenmar och Per Ädelroth samt nyvaldes Karl Hill. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till ny styrelseordförande. KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med totalt 640.000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 190.000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 90.000 kronor vardera. Årsstämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd inom ramen för offert.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Stämman beslutade även om emission av högst 1.000.000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB för överlåtelse på marknadsmässiga villkor till JLT-koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2024 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till det högsta av 8,00 kronor eller 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2021.

Stämman beslutade att, på grund av lagändringar, anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4.282.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Verkställande direktören presentation inkluderande en introduktion av JLT Mobile Computers, en summering av helåret 2020 och första kvartalet 2021 finns som video tillsammans med mer finansiella information på JLT:s investerarsidor https://jltmobile.com/sv/investerarinformation.

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com.

Förfrågningar  
JLT Mobile Computers Group  
Per Holmberg, VDStefan Käck, vVD och ekonomichef 
Tel.: +46 70 361 3934Tel.: +46 470 53 03 21 
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
stefan.kack@jltmobile.com 

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

Attachment