LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Rättelse JLT Delårsrapport jan - mar 2017


Rättelse: JLT Delårsrapport jan - mar 2017

Vid publiceringen av JLT Delårsrapport jan - mar 2017 den 11e maj, 2017 orsakade ett formateringsfel att ett flertal kolumner med icke gällande siffror felaktigt inkluderades i textfilen. PDF-versionen av rapporten som medföljde releasen och som tillhandahållits via hemsidan, www.jltmobile.com, innehöll emellertid tid de korrekta siffrorna.  

Nedan presenteras korrekta siffror för berört innehåll. Delårsrapporten jan - mar 2017 i sin helhet finns bifogad.

Sid. 2 Resultaträkning

Resultaträkning, MSEK           2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
                       
Nettoomsättning           27,7 24,5   126,9
                       
Bruttovinst             12,4 11,2   54,8
- Bruttomarginal             44,7% 45,7%   43,2%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader       -4,4 -3,0   -15,0
                       
Organisations- och FoU-kostnader         -5,1 -5,5   -25,6
                       
EBITDA             2,9 2,7   14,2
- EBITDA marginal           10,5% 10,9%   11,2%
                       
Avskrivningar             -0,3 -0,3   -1,1
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar       -0,1 0,0   -0,5
  - Immateriella anläggningstillgångar       0,0 -0,2   -0,1
  - Goodwill             -0,1 -0,1   -0,5
                       
Rörelseresultat             2,6 2,4   13,1
- Rörelsemarginal           9,4% 9,7%   10,3%

Sid. 4 Koncernens räkenskaper*

Resultaträkning, MSEK          2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
               
Summa rörelsens intäkter       27,7 24,5   126,9
               
Rörelsens kostnader          
  Handelsvaror          -15,3 -13,3   -72,1
  Övriga externa kostnader          -3,1 -2,8   -13,7
  Personalkostnader          -6,4 -5,7   -27,0
  Avskrivningar          -0,3 -0,3   -1,1
            
Rörelseresultat       2,6 2,4   13,1
               
Finansnetto           -0,1 -0,4   0,0
Resultat efter finansiella poster       2,5 2,0   13,1
               
Skatt           -0,6 -0,4   -2,3
Periodens resultat          1,9 1,6   10,8
               
Resultat per aktie (kronor)          0,07 0,06   0,39
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)       0,06 0,06   0,38
            
Balansräkning, MSEK       2017
31 mar
2016
31 mar
  2016
31 dec
            
Tillgångar           
  Immateriella anläggningstillgångar     5,2 3,4   4,6
  Materiella anläggningstillgångar       0,9 1,3   1,0
  Finansiella anläggningstillgångar     0,6 2,9   0,8
Summa anläggningstillgångar   6,7 7,7   6,5
  Varulager        20,0 12,7   16,3
  Kortfristiga fordringar       13,5 19,6   24,4
  Likvida medel         28,4 14,2   28,0
Summa omsättningstillgångar   61,8 46,5   68,6
            
Summa tillgångar         68,5 54,2   75,1
            
Eget kapital, avsättningar och skulder        
  Aktiekapital        27,9 27,0   27,9
  Reservfond        4,2 1,3   4,2
  Ansamlat resultat       13,6 6,8   11,6
Summa eget kapital       45,7 35,0   43,7
Avsättningar        1,6 1,6   1,6
Långfristiga skulder         - -   -
Kortfristiga skulder       21,1 17,5   29,8
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    68,5 54,2   75,1
            
* Matematisk avrundning          

Sid. 5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, MSEK     2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   2,2 2,4   11,8
Förändring av rörelsekapital   -1,0 -4,9   -1,0
Löpande verksamheten           1,2 -2,5   10,8
Investeringsverksamheten           -0,8 -0,9   -0,2
Finansieringsverksamheten           0,0 0,0   -0,2
Årets kassaflöde           0,4 -3,4   10,4
Likvida medel             28,4 14,2   28,0
Nettolåneskuld*             -28,4 -14,2   -28,0

Stockholm den 12 maj, 2017

För ytterligare information:                         
Stefan Käck, vVD / CFO       0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fc3d658-1b0a-48c5-a4b8-be52d28f6a08