LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: JLT Delårsrapport januari - mars 2017


  • Orderingång 26,0 MSEK (41,9)
  • Omsättning 27,7 MSEK (24,5)
  • Bruttomarginal 44,7 procent (45,7)
  • Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4)
  • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6)

Kommentarer från VD

En viktig del i JLT:s tillväxtstrategi är att expandera vår marknadsnärvaro, kultivera nya samt befintliga kunder och affärsmöjligheter. Därför har vi nu inlett vår mest ambitiösa marknadsstrategi hittills. Under mars månad deltog JLT vid tre stora mässor. Vi visade JLT:s ledande produkter på SITL i Paris, en internationell transport- och logistikmässa, samt NAVIS World i San Fransisco, ett forum där logistik- och IT-chefer vid ledande hamnoperatörer från hela världen samlas. Vi var representerade av vår tyska säljpartner på LogiMat i Stuttgart, en av Europas största mässor för intralogistik och processtyrning. Under april månad ställde JLT ut vid ProMat i Chicago, vilket är USA:s största logistik och transportmässa. Vi fortsätter även att expandera globalt genom att ansluta ytterligare partners till det internationella återförsäljarnätverket. Vi tecknade avtal med fem nya partners under perioden vilka annonserades i april.

Vår försäljning består utöver löpande försäljning även av ett mindre antal större leveransorder. Det gör att orderingången naturligt varierar från kvartal till kvartal. Orderingången för första kvartalet föregående år bestod utöver löpande orderingång av tre större affärer med leverans under hela 2016, vilket påverkar jämförelsen med orderingången första kvartalet i år. En lägre utgående orderstock för kvartalet, 11 MSEK (28) påverkar leveranser och fakturering under andra kvartalet i jämförelse med föregående år.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2017
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 27,7 MSEK (24,5). Bruttovinsten uppgick till 12,4 MSEK (11,2) och bruttomarginalen till 44,7 procent (45,7).

Rörelsens omkostnader var 9,5 MSEK (8,5) av detta svarade personalkostnader för 6,4 MSEK (5,7). Övriga kostnader var 3,1 MSEK (2,8). EBITDA för perioden uppgick till 2,9 MSEK (2,7).

Avskrivningar under perioden var 0,3 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,6 MSEK (2,4).

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (-0,4) vilket gav ett resultat före skatt på 2,5 MSEK (2,0).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,6 MSEK (0,4) belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (1,6).

Orderingången under perioden har uppgått till 26,0 MSEK (41,9) och orderstocken var vid periodens slut 10,9 MSEK (28,2).

Resultaträkning, MSEK     2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
                       
Nettoomsättning     27,7 21,3   27,7 24,5   126,9
                       
Bruttovinst       -26,2 8,5   12,4 11,2   54,8
- Bruttomarginal       -94,7% 40,0%   44,7% 45,7%   43,2%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader -4,4 -3,6   -4,4 -3,0   -15,0
                       
Organisations- och FoU-kostnader   -5,1 -3,7   -5,1 -5,5   -25,6
                       
EBITDA       -35,7 1,3   2,9 2,7   14,2
- EBITDA marginal     -129,0% 5,9%   10,5% 10,9%   11,2%
                       
Avskrivningar       -0,3 -0,4   -0,3 -0,3   -1,1
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,2   -0,1 0,0   -0,5
  - Immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,1   0,0 -0,2   -0,1
  - Goodwill       -0,1 -0,1   -0,1 -0,1   -0,5
                       
Rörelseresultat       -36,0 0,9   2,6 2,4   13,1
- Rörelsemarginal     -130,0% 4,0%   9,4% 9,7%   10,3%
                       
Operativt resultat           3,8 2,4    

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 0,4 MSEK (-3,4) koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 28,4 MSEK (14,2) och koncernens nettolåneskuld till -28,4 MSEK (-14,2), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 67 procent (65) och det egna kapitalet var 45,7 MSEK (35,0).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,3 MSEK (-0,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 7,8 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 2,1 MSEK i svenska bolag. 0,6 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 8,1 miljoner aktier (4,1) omsatts under perioden vilket motsvarar 29 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 4,92 SEK vid periodens början och 6,30 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North med Remium som Certified Adviser.

Rapporteringstillfällen för 2017

Delårsrapport för januari-juni 2017                          11 augusti, 2017
Delårsrapport för januari-september 2017               20 oktober, 2017
Bokslutskommuniké för år 2017                             9 februari, 2018

Växjö den 11 maj 2017

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning, MSEK    2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
            
Summa rörelsens intäkter -64,5 24,5   27,7 24,5   126,9
            
Rörelsens kostnader        
  Handelsvaror    38,3 -12,8   -15,3 -13,3   -72,1
  Övriga externa kostnader    6,4 -2,2   -3,1 -2,8   -13,7
  Personalkostnader    13,3 -5,0   -6,4 -5,7   -27,0
  Avskrivningar    0,6 -0,4   -0,3 -0,3   -1,1
  Andelar i intresseföretags resultat        
Rörelseresultat -6,0 0,9   2,6 2,4   13,1
            
Finansnetto     0,0 -0,4   -0,1 -0,4   0,0
Resultat efter finansiella poster -6,0 0,5   2,5 2,0   13,1
            
Skatt     1,0 -0,3   -0,6 -0,4   -2,3
Periodens resultat    -5,0 0,2   1,9 1,6   10,8
            
Resultat per aktie (kronor)    -0,18 0,01   0,07 0,06   0,39
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) -0,17 0,01   0,06 0,06   0,38
            
Balansräkning, MSEK       2017
31 mar
2016
31 mar
  2016
31 dec
            
Tillgångar           
  Immateriella anläggningstillgångar     5,2 3,4   4,6
  Materiella anläggningstillgångar       0,9 1,3   1,0
  Finansiella anläggningstillgångar     0,6 2,9   0,8
Summa anläggningstillgångar   6,7 7,7   6,5
  Varulager        20,0 12,7   16,3
  Kortfristiga fordringar       13,5 19,6   24,4
  Likvida medel         28,4 14,2   28,0
Summa omsättningstillgångar   61,8 46,5   68,6
            
Summa tillgångar         68,5 54,2   75,1
            
Eget kapital, avsättningar och skulder        
  Aktiekapital        27,9 27,0   27,9
  Reservfond        4,2 1,3   4,2
  Ansamlat resultat       13,6 6,8   11,6
Summa eget kapital       45,7 35,0   43,7
Avsättningar        1,6 1,6   1,6
Långfristiga skulder         - -   -
Kortfristiga skulder       21,1 17,5   29,8
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    68,5 54,2   75,1
            
* Matematisk avrundning          Kassaflödesanalys, MSEK     2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   2,2 2,4   11,8
Förändring av rörelsekapital   -1,0 -4,9   -1,0
Löpande verksamheten       0,0   1,2 -2,5   10,8
Investeringsverksamheten       -0,5   -0,8 -0,9   -0,2
Finansieringsverksamheten       0,0   0,0 0,0   -0,2
Årets kassaflöde       -0,5   0,4 -3,4   10,4
Likvida medel         27,4   28,4 14,2   28,0
Nettolåneskuld*             -28,4 -14,2   -28,0
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   43,7 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           1,9 1,6   10,8
Omräkningsdifferens           0,1 -   -0,2
Nyemission             - -   1,7
Utdelning             - -   -1,9
Belopp vid periodens utgång   45,7 35,0   43,7
                       
                       
Nyckeltal             2017
Kv 1
2016
Kv 1
  2016
Helår
                       
EBITDA marginal      %       10,5 10,9   11,2
Rörelsemarginal      %       9,4 9,7   10,3
Vinstmarginal      %     8,9 8,2   10,3
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     45,7 35,0   43,7
Avkastning på sysselsatt kapital    %       24 23   34
Eget kapital      MSEK     45,7 35,0   43,7
Avkastning på eget kapital    %     19 19   28
Nettolåneskuld *      MSEK     -28,4 -14,2   -28,0
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     67 65   58
                       
Resultat per aktie    kronor     0,07 0,06   0,39
Eget kapital per aktie    kronor     1,64 1,30   1,57
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -1,02 -0,53   -1,00
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     6,30 2,67   4,86
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 26 952   27 902
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 28 952   28 902
                       
* Negativt värde = nettokassa                  
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fcab4cef-3307-4141-86a3-f5edea0ba75b