LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 på PM & Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 5 maj 2017, dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 5 maj 2017.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 5 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2016 om 0,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 15 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 maj 2017. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 11 maj 2017.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning.
Revisor: Omval av KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Växjö i april 2017
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f5fbf3c-5d77-41be-a321-5164e43cf21c