LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Bokslutskommuniké 2016


·         Omsättning 126,9 MSEK (81,1)

·         Bruttomarginal 43,2 procent (44,6)

o   Rörelseresultat 13,0 MSEK (2,5)

o   Resultat efter skatt 10,7 MSEK (1,9)

·         Orderingång 129,5 MSEK (86,6)

·         Utdelning 0,15 kr (0,07)

Kommentarer från VD
Året 2016 avslutades med fortsatt god orderingång och fakturering under fjärde kvartalet vilket sammantaget gav en stark tillväxt för året. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med över 50 procent och rörelseresultatet femfalt. Under året vann vi flera affärer hos nya kunder, speciellt inom transport- och hamnsegmenten. Noterbart tog vår USA-organisation en stororder värd 9 MSEK med nya JLT1214P-datorn hos en av världens största transportföretag. För att möta den ökade efterfrågan mer än fördubblade vi produktionskapaciteten i både Sverige och USA.

Flera faktorer har bidragit till den starka tillväxten under året;

  • Ett flertal kunder har sedan lågkonjunkturen 2009 skjutit på investeringar och ersättning av befintlig utrustning. Denna utrustning har nu blivit så pass gammal att den måste bytas ut, vilket skapat ett uppdämt behov av JLT:s produkter.
  • Med förvärvet av USA-verksamheten i slutet av 2014 har vi förstärkt närvaron på den amerikanska marknaden vilket bidragit till tillväxten under 2016. JLT har även förstärkt närvaron i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) med nya återförsäljare vilket skapat nya affärer.
  • Vår satsning på övre segmentet av marknaden har också givit resultat. Den senaste logistikdatorn JLT1214P som erbjuder en praktiskt taget okrossbar pekskärm har mottagits väl av kunder och stod för en stor del av försäljningen till segmentet logistik under året.
  • Förstärkning av USD-kursen påverkade resultatet positivt, speciellt under årets sista kvartal.

Två äldre produktlinjer, svarande för 10% av årets omsättning är under avveckling, de sista leveranserna av dessa kommer att ske under första kvartalet 2017.

Under 2017 kommer vi att fortsätta att stärka marknadsnärvaron i USA och EMEA, lansera nya produkter och utveckla organisationen. Med en förväntan om fortsatt god efterfrågan på marknaden från nya och befintliga kunder har JLT goda förutsättningar för en fortsatt långsiktig tillväxt.

Per Holmberg, verkställande direktör


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2016
För helåret 2016 redovisar koncernen en omsättning på 126,9 MSEK (81,1). Bruttovinsten uppgick till 54,8 MSEK (36,2) och bruttomarginalen till 43,2 procent (44,6).

Rörelsens omkostnader var 40,6 MSEK (32,6) av detta svarade personalkostnader för 27,0 MSEK (21,7). Övriga kostnader var 13,7 MSEK (10,9). EBITDA för året uppgick till 14,1 MSEK (3,6).

Avskrivningar under året var 1,1 MSEK (1,0) varav goodwill 0,5 MSEK (0,5)

Koncernens rörelseresultat uppgick till 13,0 MSEK (2,5)

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 13,0 MSEK (2,6).

Schablonskatt för koncernen som uppgår till 2,3 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan. Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 MSEK (1,9).

Orderingången under året har uppgått till 129,5 MSEK (86,6) och orderstocken var vid periodens slut 13,4 MSEK (10,8).

Kommentarer till resultatet för 2016
Koncernens omsättning ökade 56 procent från föregående år och orderingången ökade med 49 procent.

Bruttomarginalen sjönk till 43,2 procent (44,6) beroende på en större enskild order i USA som togs i hård konkurrens. Ordern är till övervägande del levererad under första halvåret vilket medförde en ökad marginal under andra halvan av året. Under fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 46,6 procent (40,0) som påverkades positivt av den försvagade svenska kronan.

Personalkostnader har ökat under året beroende på utfall av rörliga löneandelar liksom ökad kompetensutveckling och utbildning av personalen. Avsättningar för rörliga löner har under perioden uppgått till 3,1 MSEK (0) varav 1,3 MSEK i kvartalet.
                                                            
Hög fakturering i december har medfört att kundfordringar ökat med 12 MSEK i jämförelse med föregående års utgång.

Resultaträkning, MSEK     2016
Kv 4
2015
Kv 4
  2016
Helår
2015
Helår
  2015
Helår
 
                         
Nettoomsättning     34,8 21,3   126,9 81,1   81,1  
                         
Bruttovinst       16,2 8,5   54,8 36,2   36,2  
- Bruttomarginal       46,6% 40,0%   43,2% 44,6%   44,6%  
                         
Försäljnings- och Marknadskostnader -4,3 -3,6   -15,0 -12,4   -12,4  
                         
Organisations- och FoU-kostnad   -7,2 -3,7   -25,6 -20,2   -20,2  
                         
EBITDA       4,7 1,3   14,1 3,6   3,6  
- EBITDA marginal     13,4% 5,9%   11,1% 4,4%   4,4%  
                         
Avskrivningar       -0,2 -0,4   -1,1 -1,0   -1,0  
                         
Rörelseresultat       4,4 0,9   13,0 2,5   2,5  
- Rörelsemarginal     12,7% 4,0%   10,2% 3,1%   3,1%  
                         
Operativt resultat           14,2 2,5      

Fjärde kvartalet 2016
   För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 34,8 MSEK (21,3) till bruttomarginalen 46,6 procent (40,0) vilket medförde en bruttovinst på 16,2 MSEK (8,5). 

Förstärkning av USD-kursen påverkade resultatet positivt, speciellt under årets sista kvartal. En stärkt USD-kurs ger momentant en marginalförstärkning liksom en försvagning ger en motsvarande negativ effekt på marginalen. Detta beroende på komponentinköp som oftast sker i USD och med tidsförskjutning i förhållande till leverans och fakturering.

Verksamhetens omkostnader uppgick till 11,5 MSEK (7,3). EBITDA var 4,7 MSEK (1,3).

Avskrivningar uppgick till 0,2 MSEK (0,4) och rörelseresultatet var 4,4 MSEK (0,9).

Orderingången i kvartalet var 34,9 MSEK (26,2).

Verksamheten 2016

JLT Mobile Computers Inc.
Under 2015 lanserade vi JLT:s varumärke på amerikanska marknaden och investerade i uppstarten av USA-verksamheten som vi förvärvade i december 2014. Lanseringen gav resultat under 2016 med ett flertal större nya kunder och en sammantaget bra orderingång.

Noterbar är en stororder i USA hos en av världens största transportörer som JLT vann trots hård konkurrens från välkända aktörer. Ordern blev en viktig milstolpe i etableringen av JLT:s verksamhet i USA.

Produktutveckling
Som en del i JLT:s satsning på den övre delen av marknaden, där kunder har krav på prestanda, stryktålighet och tillförlitlighet, lanserade vi under 2015 nya truckdatorn JLT1214P för lager- och logistiksegmentet, vilken har i hög grad bidragit till ökad omsättning under 2016. JLT1214P-datorn kommer med en praktiskt taget okrossbar pekskärm, som dessutom levererar en användarvänlig upplevelse jämförbar med moderna konsumentprodukter, även vid användande med skyddshandskar och i fuktiga miljöer. Med JLT1214P-datorn eliminerar JLT en av de vanligaste felkällorna; pekskärms slitage, vilket ger kunderna en lägre total ägandekostnad och förbättrad produktivitet. Under året uppgraderade JLT också VERSO+ 10 datorn till Intels nya fyrkärniga processor för att öka prestandan. VERSO+ 10 datorn är unik med sitt kompakta format och höga prestanda, vilket gör att den kan monteras i trånga utrymmen, såsom en förarkabin på ett gruvfordon eller lagertruck. Dessutom kommer VERSO+ 10 med en så kallad Quicklock-funktion, vilket gör att användaren enkelt kan flytta datorn mellan fordon, ta ur den efter en arbetsdag och underlätta service.

Utöver löpande underhåll och uppgraderingar har utveckling av en ny plattform för framtida produkter som påbörjades 2015 intensifierats under 2016. Den första produkten baserad på denna plattform kommer att presenteras för marknaden under 2017.

Marknadsutveckling
Utvecklingen i USA har varit positiv, men även på den europeiska marknaden var orderingången god, speciellt från våra större strategiska kunder som under året konverterade till JLT:s senaste generation produkter. Sammantaget visar den goda orderingången på en lyckad lansering och god efterfrågan av JLT:s produkter.

Flertalet av de order JLT vann under 2016 var för att ersätta gammal hårdvara hos kunderna. Sedan lågkonjunkturen 2009 har många kunder valt att förlänga livstiden på befintlig datorutrustning för att på så sätt skjuta på nyinvesteringar. Denna utrustning är nu så pass gammal att den måste ersättas för att vara kompatibel med ny mjukvara och dagens behov, vilket skapat en så kallad "refresh cycle" på marknaden.

Under 2015 inledde JLT ett partnerskap med Navis, en ledande leverantör av terminaldriftssystem som används av världens främsta operatörer av containerterminaler. Detta partnerskap är en del i en marknadssatsning mot segmentet hamnar vilket under 2016 resulterat i flertalet affärer hos nya hamnkunder runt om i världen. Det har också öppnat upp för att rekrytera nya försäljningspartner inom hamnsegmentet på nya geografiska marknader. För ytterligare information om dessa affärer hänvisas till pressinformation på JLT:s hemsida.

Produktion
Under första kvartalet drabbades en av våra japanska leverantörers fabrik av en serie kraftiga jordbävningar vilket begränsade tillgången av vissa komponenter. Tack vare ett gott samarbete med leverantören och bra framförhållning i produktionsplanering begränsades effekterna och endast ett mindre antal kunder blev drabbade av leveransförseningar.

För att möta den snabba ökningen av efterfrågan under första halvåret genomfördes på kort tid en fördubbling av produktionskapaciteten vid våra anläggningar i både Sverige och USA. Med egenkontrollerad produktion inom nära avstånd har JLT en unik förmåga att snabbt anpassa sig efter föränderliga affärsförhållanden vilket är avgörande då vår verksamhet karaktäriseras av en varierande efterfrågan från kvartal till kvartal.

Pressreleaser under 2016

2016-02-01 JLT:s artikel "The Internet of Big Things" listas som en av de 20 mest lästa tekniska artiklarna under 2014 och 2015 av tidningen Port Technology International

 
2016-03-04 JLT Mobile Computers USA-bolag har vunnit en storaffär med ett värde på drygt 9 MSEK
2016-05-11 LTS Scale Company, amerikansk leverantör av vågsystem för transportindustrin, väljer datorer från JLT Mobile Computers
2016-05-17 JLT Mobile Computers introducerar sitt globala JLT Sales Partner Program för att accelerera internationell expansion

2016-06-09 JLT Mobile Computers datorer installerade hos Exolgan, en av Argentinas ledande hamnterminaler
2016-06-14 JLT Mobile Computers levererar datorer till en av de största containerterminalerna i Skandinavien

2016-08-30 JLT Mobile Computers datorer installerade hos en av världens största transportörer
2016-09-14 JLT Mobile Computers uppgraderar till fyrkärnig processor på
VERSO+ 10-datorn för optimal prestanda i marknadens minsta format

2016-09-15 Huvudkontoret för JLT:s amerikanska verksamhet flyttar till nya lokaler
2016-10-04 JLT Mobile Computers Inc. erhåller 2016 Best of Tempe Award
2016-10-24 JLT Mobile Computers VERSO-datorer installerade hos den ledande hamnoperatören ICTSI tack vare unik tillförlitlighet i krävande miljöer

2016-12-07 JLT Mobile Computers datorer levererade till Polens största container-terminal DCT Gdansk
2016-12-21 JLT Mobile Computers listade när branschtidningen Food Logistics utser 2016 års främsta IT-leverantörer inom livsmedelsindustrin
  
   
   

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 10,4 MSEK (-2,6). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 28,0 MSEK (17,6) och koncernens nettolåneskuld till -28,0 MSEK (-17,6), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 69 procent (63) och det egna kapitalet var 43,7 MSEK (33,3) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Ersättning för nyemission i enlighet med optionsprogram från 2013 är erlagd och påverkar kassaflöde och eget kapital med 1,7 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-2,4 MSEK (-0,7).

Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 9,1 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 3,3 MSEK i svenska bolag. 0,8 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016 med 0,15 kronor per aktie (0,07).

Aktien
Totalt har 18,8 miljoner aktier (14,4) omsatts under året vilket motsvarar 67 procent av det totala antalet aktier.

Under perioden har antalet aktier utökats med 950.000 genom nyteckning i enlighet med personaloptionsprogram från 2013. Totala antal aktier uppgår nu till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner är utestående med förfall juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per aktie.

Aktien noterades i 1,80 SEK vid årets början och till 4,86 SEK vid årets slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Årsstämma
Årsstämma hålls torsdagen den 11 maj kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö

Rapporteringstillfällen för 2017
Delårsrapport Jan - Mars, 2017                    11 maj, 2017
Delårsrapport Jan - Juni, 2017                     11 augusti, 2017
Delårsrapport Jan - Sept, 2017                    20 oktober, 2017
Bokslutskommuniké 2017                           9 februari, 2018

Växjö den 10 februari 2017

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.comKoncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2016
Kv 4
2015
Kv 4
  2016
Helår
2015
Helår
  2015
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 34,8 21,3   126,9 81,1   81,1
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -18,6 -12,8   -72,1 -44,9   -44,9
  Övriga externa kostnader     -4,2 -2,2   -13,7 -10,9   -10,9
  Personalkostnader     -7,3 -5,0   -27,0 -21,7   -21,7
  Avskrivningar     -0,2 -0,4   -1,1 -1,0   -1,0
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 4,4 0,9   13,0 2,5   2,5
                       
Finansnetto       0,2 -0,4   0,0 0,1   0,1
Resultat efter finansiella poster 4,6 0,5   13,0 2,6   2,6
                       
Skatt       -0,8 -0,3   -2,3 -0,7   -0,7
Periodens resultat     3,8 0,2   10,7 1,9   1,9
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,14 0,01   0,38 0,07   0,07
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,13 0,01   0,38 0,07   0,07
                       
Balansräkning,  MSEK           2016
31 dec
2015
31 dec
  2015
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       4,6 3,0   3,0
  Materiella anläggningstillgångar         1,0 1,3   1,3
  Finansiella anläggningstillgångar       0,8 3,2   3,2
Summa anläggningstillgångar   6,5 7,4   7,4
  Varulager             17,6 16,2   16,2
  Kortfristiga fordringar           11,6 12,0   12,0
  Likvida medel           28,0 17,6   17,6
Summa omsättningstillgångar   57,2 45,7   45,7
                       
Summa tillgångar           63,6 53,2   53,2
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Bundet eget kapital           32,4 28,3   28,3
  Ansamlat resultat           11,3 5,1   5,1
Summa eget kapital           43,7 33,3   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           19,9 19,9   19,9
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    63,6 53,2   53,2
                       
* Matematisk avrundning                  Kassaflödesanalys,  MSEK     2016
Helår
2015
Helår
  2015
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   12,0 4,1   4,1
Förändring av rörelsekapital   -1,0 -3,5   -3,5
Löpande verksamheten       0,0   11,0 0,5   0,5
Investeringsverksamheten       -0,5   -0,5 -1,3   -1,3
Finansieringsverksamheten       0,0   -0,2 -1,9   -1,9
Årets kassaflöde       -0,5   10,4 -2,6   -2,6
Likvida medel         17,0   28,0 17,6   17,6
Nettolåneskuld*             -28,0 -17,6   -17,6
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2016
Helår
2015
Helår
  2015
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           10,7 1,9   1,9
Omräkningsdifferens           -0,2 0,0   0,0
Nyemission             1,7 -   -
Utdelning             -1,9 -1,9   -1,9
Belopp vid periodens utgång   43,7 33,3   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2016
Helår
2015
Helår
  2015
Helår
                       
EBITDA marginal      %       11,1 4,4   4,4
Rörelsemarginal      %       10,2 3,1   3,1
Vinstmarginal      %     10,3 3,2   3,2
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     43,7 33,3   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       34 9   9
Eget kapital      MSEK     43,7 33,3   33,3
Avkastning på eget kapital    %     28 6   6
Nettolåneskuld *      MSEK     -28,0 -17,6   -17,6
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     69 63   63
                       
Resultat per aktie    kronor     0,38 0,07   0,07
Eget kapital per aktie    kronor     1,57 1,24   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -1,00 -0,65   -0,65
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     4,20 1,80   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 27 952   27 952
                       
* Negativt värde = nettokassa                  
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74176bc8-e173-47b7-b568-add3178611ee