LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: JLT Delårsrapport januari - september 2016


 

  • Orderingång 94,6 MSEK (60,5)
  • Omsättning 92,2 MSEK (59,8)
  • Bruttomarginal 41,9 procent (46,2)
  • Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0)
  • Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7)

Kommentarer från VD

Efter ett urstarkt första kvartal med en orderingång som översteg mina förväntningar har även andra och tredje kvartalet fortsatt i god takt. Trots att tredje kvartalet ofta är årets svagaste kvartal på grund av sommarsemestrar, speciellt i Europa, så slutade orderingången på 26 MSEK, vilket är den högsta på fyra år.

För att möta den snabba ökningen av efterfrågan har vi under två månader genomfört en fördubbling av produktionskapaciteten vid våra anläggningar i både Sverige och USA. Med egenkontrollerad produktion inom nära avstånd har JLT en unik förmåga att snabbt anpassa sig efter föränderliga affärsförhållanden vilket är avgörande då vår verksamhet karaktäriseras av en varierande efterfrågan från kvartal till kvartal. Resultatet är en fakturering på 29 MSEK i tredje kvartalet vilket är den högsta på 10 år.

Under kvartalet slutlevererades den stororder i USA som JLT tog hos en av världens största transportörer under första kvartalet. JLT vann affären trots tuff konkurrens från välkända aktörer och ordern blev en viktig milstolpe i etableringen av JLT:s verksamhet i USA, samtidigt som den visar på marknadens positiva mottagande av den nya JLT1214P-datorn med praktiskt taget okrossbar pekskärm.

Under första kvartalet drabbades en av våra Japanska leverantörers fabrik av en serie kraftiga jordbävningar vilket begränsade tillgången av vissa komponenter. Vi har arbetat tillsammans med leverantören för att minimera förseningar av kundleveranser. Produktionen är nu igång igen och vi är tillbaka till normala ledtider för nya order.

Kontinuerlig produktutveckling är en viktig del i JLT:s strategi och under tredje kvartalet uppgraderade vi VERSO+ 10-datorn till en fyrkärnig processor för optimal prestanda levererat i marknadens mest kompakta format.

Med vår etablering i USA, fokus mot övre segmentet på marknaden, fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring tillsammans med nyligen lanserade produkter har vi skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2016
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 92,2 MSEK (59,8). Bruttovinsten uppgick till 38,6 MSEK (27,6) och bruttomarginalen till 41,9 procent (46,2).

Rörelsens omkostnader var 29,1 MSEK (25,0), av detta svarade personalkostnader för 19,6 MSEK (16,7). Övriga kostnader var 9,5 MSEK (8,4). EBITDA för perioden uppgick till 9,5 MSEK (2,6).

Avskrivningar under perioden var 0,9 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,6 MSEK (2,0)

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (0,2) vilket gav ett resultat före skatt på 8,4 MSEK (2,1).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,5 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 6,9 MSEK (1,7).

Orderingången under perioden har uppgått till 94,6 MSEK (60,5) och orderstocken var vid periodens slut 13,3 MSEK (6,0). Tredje kvartalets orderingång var 25,7 MSEK (19,7) .

Kommentarer till resultatet för perioden januari till september

Koncernens omsättning ökade 54 procent från föregående år och orderingången ökade med 56 procent.

Bruttomarginalen sjönk till 41,9 procent (46,2) beroende på en större enskild order i USA som togs i hård konkurrens. Ordern är till övervägande del levererad under första halvåret vilket medförde en ökande marginal under tredje kvartalet.

Avsättningar för rörliga löner har under perioden uppgått till 1,8 MSEK (0) varav 0,6 MSEK i kvartalet.

Resultaträkning, MSEK     2016
Kv 3
2015
Kv 3
  2016
Kv 1-3
2015
Kv 1-3
  2015
Helår
                       
Nettoomsättning     28,5 16,1   92,2 59,8   81,1
                       
Bruttovinst       12,4 7,7   38,6 27,6   36,2
- Bruttomarginal       43,6% 47,8%   41,9% 46,2%   44,6%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader -3,3 -2,8   -10,7 -8,7   -12,4
                       
Organisations- och FoU-kostnad   -6,2 -5,1   -18,4 -16,3   -20,2
                       
EBITDA       2,9 -0,2   9,5 2,6   3,6
- EBITDA marginal     10,3% -1,2%   10,3% 4,4%   4,4%
                       
Avskrivningar       -0,3 -0,2   -0,9 -0,6   -1,0
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,1   -0,3 -0,2   -0,5
  - Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0   -0,2 0,0   0,0
  - Goodwill       -0,1 -0,1   -0,4 -0,4   -0,5
                       
Rörelseresultat       2,6 -0,4   8,6 2,0   2,5
- Rörelsemarginal     9,2% -2,5%   9,3% 3,3%   3,1%

Utveckling av nästa generations fordonsdatorer pågår. Hälften av externa utvecklingsutgifter har aktiverats i perioden vilket motsvarar 1,8 MSEK, resterande belastar resultatet. Inga interna kostnader har aktiverats.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till +9,7 MSEK (-2,1), koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 27,2 MSEK (18,1) och koncernens nettolåneskuld till -27,2 MSEK (-18,4), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 63 procent (62) och det egna kapitalet var 39,7 MSEK (33,2) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Ersättning för nyemission i enlighet med optionsprogram från 2013 är erlagd och påverkar kassaflöde och eget kapital med 1,7 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -1,6 MSEK (-1,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 13,9 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 6,8 MSEK i svenska bolag. 1,6 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 14,9 miljoner aktier (10,2) omsatts under perioden vilket motsvarar 54 procent av det totala antalet aktier.

Under perioden har antalet aktier utökats med 950.000 genom nyteckning i enlighet med personaloptionsprogram från 2013. Totala antal aktier uppgår nu till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner är utestående med förfall juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per aktie.

Aktien noterades i 1,75 SEK vid periodens början och 4,20 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2016

Bokslutskommuniké för år 2016                             10 februari, 2017
Årsstämma                                                           11 maj 2017                                                                                

Växjö den 21 oktober 2016

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 Oktober 2016 kl. 09:00 CET.


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2016
Kv 3
2015
Kv 3
  2016
Kv 1-3
2015
Kv 1-3
  2015
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 28,5 16,1   92,2 59,8   81,1
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -16,1 -8,4   -53,6 -32,1   -44,9
  Övriga externa kostnader     -3,4 -2,7   -9,5 -8,4   -10,9
  Personalkostnader     -6,1 -5,2   -19,6 -16,7   -21,7
  Avskrivningar     -0,3 -0,2   -0,9 -0,6   -1,0
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 2,6 -0,4   8,6 2,0   2,5
                       
Finansnetto       -0,3 0,2   -0,1 0,2   0,1
Resultat efter finansiella poster 2,4 -0,3   8,4 2,1   2,6
                       
Skatt       -0,7 0,0   -1,5 -0,4   -0,7
Periodens resultat     1,7 -0,2   6,9 1,7   1,9
                       
Resultat per aktie (kronor)     0,06 -0,01   0,25 0,06   0,07
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,06 -0,01   0,25 0,06   0,07
                       
Balansräkning,  MSEK           2016
30 sep
2015
30 sep
  2015
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       4,3 3,0   3,0
  Materiella anläggningstillgångar         1,1 1,5   1,3
  Finansiella anläggningstillgångar       1,6 3,8   3,2
Summa anläggningstillgångar   7,0 8,2   7,4
  Varulager             16,2 14,7   16,2
  Kortfristiga fordringar           13,1 12,6   12,0
  Likvida medel           27,2 18,1   17,6
Summa omsättningstillgångar   56,6 45,5   45,7
                       
Summa tillgångar           63,6 53,7   53,2
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder             
  Bundet eget kapital           30,1 28,3   28,3
  Ansamlat resultat           10,0 5,0   5,1
Summa eget kapital           40,1 33,2   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           23,5 20,5   19,9
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    63,6 53,7   53,2
                       
* Matematisk avrundning                  Kassaflödesanalys,  MSEK     2016
Kv 1-3
2015
Kv 1-3
  2015
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   7,8 2,6   4,1
Förändring av rörelsekapital   2,6 -1,7   -3,5
Löpande verksamheten       0,0   10,4 0,9   0,5
Investeringsverksamheten       -0,5   -0,6 -1,1   -1,3
Finansieringsverksamheten       0,0   -0,2 -1,9   -1,9
Årets kassaflöde       -0,5   9,7 -2,1   -2,6
Likvida medel         17,0   27,2 18,1   17,6
Nettolåneskuld*             -27,2 -18,4   -17,6
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2016
Kv 1-3
2015
Kv 1-3
  2015
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           6,9 1,7   1,9
Omräkningsdifferens           0,0 0,0   0,0
Nyemission             1,7 -   -
Utdelning             -1,9 -1,9   -1,9
Belopp vid periodens utgång   40,1 33,2   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2016
Kv 1-3
2015
Kv 1-3
  2015
Helår
                       
EBITDA marginal      %       10,3 4,4   4,4
Rörelsemarginal      %       9,3 3,3   3,1
Vinstmarginal      %     9,2 3,6   3,4
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     40,1 33,2   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital   %       31 10   8
Eget kapital      MSEK     40,1 33,2   33,3
Avkastning på eget kapital    %     25 21   6
Nettolåneskuld *      MSEK     -27,2 -18,4   -17,6
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     63 62   63
                       
Resultat per aktie    kronor     0,25 0,06   0,07
Eget kapital per aktie    kronor     1,44 1,23   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,98 -0,68   -0,65
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     4,20 1,78   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 27 952   27 952
                       
* Negativt värde = nettokassa