LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers: JLT Delårsrapport januari - juni 2016


  • Orderingång 69,3 MSEK (42,4)
  • Omsättning 63,7 MSEK (43,7)
  • Bruttomarginal 41,1 procent (45,7)
  • Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4)
  • Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0)

Kommentarer från VD

JLT gick in i 2016 med en stark orderstock och har haft en god orderingång speciellt under årets början. Detta har resulterat i att andra kvartalet är ett av de starkaste i företagets historia. Omsättningen slutade på 39 MSEK. Bruttovinsten slutade på 15 MSEK vilket är nytt "all time high".

Det goda resultatet kommer främst från två initiativ; vår satsning mot det övre segmentet på marknaden där stryktålighet, tillförlitlighet och prestanda är avgörande beslutskriterier hos kunder, samt vårt förvärv december 2014 i USA där vi sedan dess säljer våra produkter i eget varumärke genom ett helägt dotterbolag. Dessa initiativ har båda bidragit till ökande försäljning med bibehållen god bruttomarginal.

Under första kvartalet drabbades en av våra Japanska leverantörers fabrik av serie kraftiga jordbävningar. Detta har påverkat tillgången av vissa komponenter under andra kvartalet och kommer även ha viss påverkan under tredje kvartalet. Arbetet fortgår med hög prioritet att tillsammans med leverantören minimera förseningar av kundleveranser.

Med vår nya närvaro i USA, fokus mot övre segmentet på marknaden, fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring tillsammans med nyligen lanserade produkter har vi skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2016

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 63,7 MSEK (43,7). Bruttovinsten uppgick till 26,2 MSEK (20,0) och bruttomarginalen till 41,1 procent (45,7).

Rörelsens omkostnader var 19,6 MSEK (17,2) av detta svarade personalkostnader för 13,5 MSEK (11,4). Övriga kostnader var 6,1 MSEK (5,7). EBITDA för perioden uppgick till 6,6 MSEK (2,8).

Avskrivningar under perioden var 0,6 MSEK (0,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,0 MSEK (2,4)

Finansnettot uppgick till 0,1 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 6,1 MSEK (2,4).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,9 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (2,0).

Orderingången under perioden har uppgått till 69,3 MSEK (42,4) och orderstocken var vid periodens slut 16,0 MSEK (2,2). Andra kvartalets orderingång var 27,4 MSEK (13,7) .

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade 46 procent från föregående år och orderingången ökade med 63 procent.

Bruttomarginalen sjönk till 41,1 procent (45,7) beroende på en större enskild order i USA som togs i hård konkurrens. Ordern är till övervägande del levererad under första halvåret.

Avsättningar för rörliga löner har under perioden uppgått till 1,2 MSEK (0)

Resultaträkning, MSEK     2016
Kv 2
2015
Kv 2
  2016
Kv 1-2
2015
Kv 1-2
  2015
Helår
                       
Nettoomsättning     39,2 19,2   63,7 43,7   81,1
                       
Bruttovinst       15,0 9,5   26,2 20,0   36,2
- Bruttomarginal       38,3% 49,5%   41,1% 45,7%   44,6%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader -4,4 -3,5   -7,4 -5,9   -12,4
                       
Organisations- och FoU-kostnad   -6,7 -5,2   -12,2 -11,3   -20,2
                       
EBITDA       3,9 0,8   6,6 2,8   3,6
- EBITDA marginal     9,9% 4,0%   10,3% 6,4%   4,4%
                       
Avskrivningar       -0,3 -0,2   -0,6 -0,4   -1,0
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,1   -0,1 -0,2   -0,5
  - Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0   -0,2 0,0   0,0
  - Goodwill       -0,1 -0,1   -0,3 -0,3   -0,5
                       
Rörelseresultat       3,6 0,5   6,0 2,4   2,5
- Rörelsemarginal     9,2% 2,8%   9,4% 5,4%   3,1%


Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till +6,8 MSEK (-3,0) koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 24,4 MSEK (17,2) och koncernens nettolåneskuld till -24,4 MSEK (-17,5), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 55 procent (64) och det egna kapitalet var 38,1 MSEK (33,5) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Ersättning för nyemission i enlighet med optionsprogram från 2013 är erlagd och påverkar kassaflöde och eget kapital med 1,7 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-0,5).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 16,6 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 9,5 MSEK i svenska bolag. 2,3 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 7,3 miljoner aktier (7,0) omsatts under perioden vilket motsvarar 27 procent av det totala antalet aktier.

Under perioden har antalet aktier utökats med 950.000 genom nyteckning i enlighet med personaloptionsprogram från 2013. Totala antal aktier uppgår nu till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner är utestående med förfall juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per aktie.

Aktien noterades i 1,74 SEK vid periodens början och 2.61 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2016

Delårsrapport för januari-september 2016  21 oktober, 2016
Bokslutskommuniké för år 2016 10 februari, 2017

Växjö den 12 augusti 2016

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:   
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2016 kl 09:00 CET.

Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2016
Kv 2
2015
Kv 2
  2016
Kv 1-2
2015
Kv 1-2
  2015
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 39,2 19,2   63,7 43,7   81,1
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -24,2 -9,7   -37,5 -23,7   -44,9
  Övriga externa kostnader     -3,3 -2,9   -6,1 -5,7   -10,9
  Personalkostnader     -7,8 -5,9   -13,5 -11,4   -21,7
  Avskrivningar     -0,3 -0,2   -0,6 -0,4   -1,0
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 3,6 0,5   6,0 2,4   2,5
                       
Finansnetto       0,5 -0,1   0,1 0,0   0,1
Resultat efter finansiella poster 4,1 0,4   6,1 2,4   2,6
                       
Skatt       -0,5 0,0   -0,9 -0,4   -0,7
Periodens resultat     3,6 0,4   5,2 2,0   1,9
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,13 0,02   0,19 0,07   0,07
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,12 0,01   0,19 0,07   0,07
                       
Balansräkning,  MSEK           2016
30 jun
2015
30 jun
  2015
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       3,9 2,6   3,0
  Materiella anläggningstillgångar         1,2 1,5   1,3
  Finansiella anläggningstillgångar       2,3 3,7   3,2
Summa anläggningstillgångar   7,4 7,9   7,4
  Varulager             14,7 14,7   16,2
  Kortfristiga fordringar           22,8 12,7   12,0
  Likvida medel           24,4 17,2   17,6
Summa omsättningstillgångar   61,9 44,6   45,7
                       
Summa tillgångar           69,3 52,5   53,2
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Bundet eget kapital           29,8 28,3   28,3
  Ansamlat resultat           8,3 5,2   5,1
Summa eget kapital           38,1 33,5   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           31,2 19,0   19,9
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    69,3 52,5   53,2
                       
* Matematisk avrundning                  


Kassaflödesanalys,  MSEK     2016
Kv 1-2
2015
Kv 1-2
  2015
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   5,8 2,7   4,1
Förändring av rörelsekapital   2,6 -3,2   -3,5
Löpande verksamheten       0,0   8,4 -0,5   0,5
Investeringsverksamheten       -0,5   -1,4 -0,6   -1,3
Finansieringsverksamheten       0,0   -0,2 -1,9   -1,9
Årets kassaflöde       -0,5   6,8 -3,0   -2,6
Likvida medel         17,0   24,4 17,2   17,6
Nettolåneskuld*             -24,4 -17,5   -17,6
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2016
Kv 1-2
2015
Kv 1-2
  2015
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           5,2 2,0   1,9
Omräkningsdifferens           -0,3 0,1   0,0
Nyemission             1,7 0,0    
Utdelning             -1,9 -1,9   -1,9
Belopp vid periodens utgång   38,1 33,5   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2016
Kv 1-2
2015
Kv 1-2
  2015
Helår
                       
EBITDA marginal      %       10,3 6,4   4,4
Rörelsemarginal      %       9,2 5,4   3,1
Vinstmarginal      %     9,5 5,4   3,4
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     38,1 33,5   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       34 17   8
Eget kapital      MSEK     38,1 33,5   33,3
Avkastning på eget kapital    %     29 24   6
Nettolåneskuld *      MSEK     -24,4 -17,5   -17,6
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     55 64   63
                       
Resultat per aktie    kronor     0,19 0,07   0,07
Eget kapital per aktie    kronor     1,37 1,24   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,87 -0,65   -0,65
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     2,61 2,44   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 27 952   27 952
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

HUG#2034840