LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)


Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Vid årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 10 maj 2016 fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,07 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för utdelningen är den 12 maj 2016.

Styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Stämman beslöt att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Jan Olofsson och Per Ädelroth. Ulf Ahlén omvaldes till styrelsens ordförande. KPMG AB omvaldes till bolagets revisor.

För ytterligare information:                                               
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

HUG#2011506