LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : JLT Delårsrapport januari - mars, 2016


  • Orderingång 41,9 MSEK (28,7)
  • Omsättning 24,5 MSEK (24,6)
  • Bruttomarginal 45,7 procent (42,7)
  • Rörelseresultat 2,4 MSEK (1,8)
  • Resultat efter skatt 1,6 MSEK (1,5)

Kommentarer från VD

Året har startat med en stark orderingång under första kvartalet, speciellt på amerikanska marknaden där vi bland annat i hård konkurrens vann en storaffär för nya JLT1214P datorn hos ett ledande transportföretag med ett värde på 9 MSEK. Dessutom tog vi ett flertal nya affärer inom transport- och logistiksegmentet i Europa. Totala orderingången slutade på 42 MSEK vilket är en ökning med 45% jämfört med första kvartalet året innan. Leveranserna av dessa order är påbörjade med planerad slutleverans i början av juli.

Under 2015 lanserade vi JLT:s varumärke på amerikanska marknaden och investerade i uppstarten av USA-verksamheten som vi förvärvade i december 2014. Gradvis har vi byggt upp vår pipeline av nya prospekt och under detta kvartal skördar vi frukten av detta arbete med flera vunna order. Den goda orderingången visar också på en god efterfrågan av JLT:s senaste produkter, såsom JLT1214P datorn med en praktiskt taget okrossbar pekskärmsteknologi och VERSO+ 10, 10 tums datorn med marknadens minsta format.

Till delar av vårt sortiment har leverans av komponenter påverkats av jordbävningen i Japan nyligen, vilket kommer att påverka kundleveranser under andra och även tredje kvartalet i år. I vilken omfattning är fortfarande inte klarlagt.

Vi går in i andra kvartalet med en stark orderbok om 28 MSEK varav en stor del skall levereras i andra kvartalet. Med vår nya närvaro i USA, nya produkter och fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring har vi skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2016
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 24,5 MSEK (24,6). Bruttovinsten uppgick till 11,2 MSEK (10,5) och bruttomarginalen till 45,7 procent (42,7).

Rörelsens omkostnader var 8,5 MSEK (8,4) av detta svarade personalkostnader för 5,7 MSEK (5,6). Övriga kostnader var 2,8 MSEK (2,9). EBITDA för perioden uppgick till 2,7 MSEK (2,1).

Avskrivningar under perioden var 0,3 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,4 MSEK (1,8)

Finansnettot uppgick till -0,4 MSEK (0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 2,0 MSEK (2,0).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (1,5).

Orderingången under perioden har uppgått till 41,9 MSEK (28,7) och orderstocken var vid periodens slut 28,2 MSEK (9,4).

Resultaträkning, MSEK     2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2015
Helår
                       
Nettoomsättning     24,5 15,9   24,5 24,6   81,1
                       
Bruttovinst       11,2 6,2   11,2 10,5   36,2
- Bruttomarginal       45,7% 39,2%   45,7% 42,7%   44,6%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader -3,0 -3,0   -3,0 -2,4   -12,4
                       
Organisations- och FoU-kostnader   -5,5 -2,8   -5,5 -6,0   -20,2
                       
EBITDA       2,7 0,4   2,7 2,1   3,6
- EBITDA marginal     10,9% 2,5%   10,9% 8,3%   4,4%
                       
Avskrivningar       -0,3 -0,1   -0,3 -0,2   -1,0
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar 0,0 -0,1   0,0 -0,1   -0,5
  - Immateriella anläggningstillgångar -0,2 0,0   -0,2 0,0   0,0
  - Goodwill       -0,1 0,0   -0,1 -0,1   -0,5
                       
Rörelseresultat       2,4 0,3   2,4 1,8   2,5
- Rörelsemarginal     9,7% 1,8%   9,7% 7,5%   3,1%

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till -3,4 MSEK (-2,0) koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 14,2 MSEK (18,2) och koncernens nettolåneskuld till -14,2 MSEK (-18,5), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 65 procent (65) och det egna kapitalet var 35,0 MSEK (35,2).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,1 MSEK (-0,3).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 18,7 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 12,4 MSEK i svenska bolag. 2,7 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,1 miljoner aktier (4,2) omsatts under perioden vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,74 SEK vid periodens början och 2,67 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2016

Delårsrapport för januari-juni 2016                          12 augusti, 2016
Delårsrapport för januari-september 2016               21 oktober, 2016
Bokslutskommuniké för år 2016                             10 februari, 2017

Växjö den 10 maj 2016

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2015
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 24,5 15,9   24,5 24,6   81,1
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -13,3 -9,7   -13,3 -14,1   -44,9
  Övriga externa kostnader     -2,8 -1,6   -2,8 -2,9   -10,9
  Personalkostnader     -5,7 -4,2   -5,7 -5,6   -21,7
  Avskrivningar     -0,3 -0,1   -0,3 -0,2   -1,0
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 2,4 0,3   2,4 1,8   2,5
                       
Finansnetto       -0,4 0,4   -0,4 0,1   0,1
Resultat efter finansiella poster 2,0 0,7   2,0 2,0   2,6
                       
Skatt       -0,4 -0,6   -0,4 -0,4   -0,7
Periodens resultat     1,6 0,1   1,6 1,5   1,9
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,06 0,00   0,06 0,06   0,07
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,06 0,00   0,06 0,06   0,07
                       
Balansräkning,  MSEK           2016
31 mar
2015
31 mar
  2016
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       3,4 2,8   3,0
  Materiella anläggningstillgångar         1,3 1,1   1,3
  Finansiella anläggningstillgångar       2,9 3,7   3,2
Summa anläggningstillgångar   7,7 7,7   7,4
  Varulager             12,7 9,5   16,2
  Kortfristiga fordringar           19,6 19,1   12,0
  Likvida medel           14,2 18,2   17,6
Summa omsättningstillgångar   46,5 46,8   45,7
                       
Summa tillgångar           54,2 54,5   53,2
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Bundet eget kapital           28,3 28,6   28,3
  Ansamlat resultat           6,8 6,6   5,1
Summa eget kapital           35,0 35,2   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           19,1 19,3   19,9
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    54,2 54,5   53,2
                       
* Matematisk avrundning                  Kassaflödesanalys,  MSEK     2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2015
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   2,4 1,9   4,1
Förändring av rörelsekapital   -4,9 -3,8   -3,5
Löpande verksamheten       0,0   -2,5 -2,0   0,5
Investeringsverksamheten       -0,5   -0,9 0,0   -1,3
Finansieringsverksamheten       0,0   0,0 0,0   -1,9
Årets kassaflöde       -0,5   -3,4 -2,0   -2,6
Likvida medel         17,0   14,2 18,2   17,6
Nettolåneskuld*             -14,2 -18,5   -17,6
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2015
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           1,6 1,5   1,9
Omräkningsdifferens           0,0 0,3   0,0
Utdelning             0,0 0,0   -1,9
Belopp vid periodens utgång   35,0 35,2   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2016
Kv 1
2015
Kv 1
  2015
Helår
                       
EBITDA marginal      %       10,9 8,3   4,4
Rörelsemarginal      %       9,7 7,5   3,1
Vinstmarginal      %     8,2 8,0   3,4
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     35,0 35,2   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       23 22   8
Eget kapital      MSEK     35,0 35,2   33,3
Avkastning på eget kapital    %     19 19   6
Nettolåneskuld *      MSEK     -14,2 -18,5   -17,6
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     65 65   63
                       
Resultat per aktie    kronor     0,06 0,06   0,07
Eget kapital per aktie    kronor     1,30 1,31   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,53 -0,69   -0,65
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     2,67 2,33   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     26 952 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 952 27 952   28 952

HUG#2011184