LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Kallelse till årsstämma, tisdagen den 10 maj 2016


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16.00 på PM & Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj 2016, dels anmält sin avsikt att delta senast tisdagen den 3 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 3 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2015 om 0,07 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 maj 2016. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 10 maj 2016.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Jan Olofsson och Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 405.000 kronor, varav 145.000 kronor till styrelsens ordförande samt 65.000 kronor vardera till övriga ledamöter, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Växjö i april 2016
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21
stefan.kack@jltmobile.com

HUG#2002234