LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Bokslutskommuniké för helåret 2015


  • Omsättning 81,1 MSEK (71,7
  • Bruttomarginal 44,6 procent (36,0)
    • Rörelseresultat 2,8 MSEK (6,0)
    • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (4,4)
  • Orderingång 86,6 MSEK (70,6)
  • Oförändrad utdelning 0,07 kr (0,07)

Kommentarer från VD

Året 2015 karakteriserades av god tillväxt och tagna marknadsandelar i Europa och Mellanöstern, samtidigt som JLT har etablerat sig på den viktiga amerikanska marknaden där våra produkter tidigare sålts under annat varumärke.

Genom ett expanderat partnernätverk och vår närvaro i Europa och Mellanöstern har JLT vunnit viktiga nya affärer utanför den krisdrabbade energi- och gruvsektorn, främst i hamn- och logistiksegmentet. Som ett resultat växte JLT i denna region snabbare än övriga marknaden under 2015.

Under året har JLT investerat i uppstart av USA-verksamheten som förvärvades i december 2014. Vi har under året lanserat och byggt JLT:s varumärke på denna marknad vilket resulterat i en succesivt förstärkt pipeline av nya prospekt som vi räknar med skall ge resultat under 2016.

JLT lanserade flera nya produkter under året för att ytterligare förstärka erbjudandet. Ett exempel är en ny, praktiskt taget okrossbar pekskärmsteknologi, som eliminerar en av de vanligaste orsakerna till datorhaveri vilket ger kunder en avsevärt lägre totalkostnad och förbättrad produktivitet.

Jämfört med föregående år ökade orderingången med 23 procent och faktureringen med 13 procent trots att årets totala tillväxt påverkades av uppstarten i USA och en nergång i energi- och gruvsektorn. Med företagets nya närvaro i USA, nya produkter och fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring har vi skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2015
För helåret 2015 redovisar koncernen en omsättning på 81,1 MSEK (71,7). Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (25,8) och bruttomarginalen till 44,6 procent (36,0).

Rörelsens omkostnader var 32,3 MSEK (19,4) av detta svarade personalkostnader för 21,7 MSEK (12,6). Övriga kostnader var 10,6 MSEK (6,8). EBITDA för året uppgick till 3,9 MSEK (6,4).

Avskrivningar under året var 1,0 MSEK (0,3) varav goodwill 0,5 MSEK (0,0)

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,8 MSEK (6,0)

Finansnettot uppgick till -0,2 MSEK (0,2) vilket gav ett resultat före skatt på 2,6 MSEK (6,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,7 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (4,4).

Orderingången under året har uppgått till 86,6 MSEK (70,6) och orderstocken var vid periodens slut 10,8 MSEK (5,2).

Kommentarer till resultatet för 2015

Koncernens omsättning ökade 13 procent från föregående år och orderingången ökade med 23 procent.

Under året har USA verksamheten etablerats. Genom en inkråmsaffär övertogs en befintlig organisation som tidigare marknadsförde JLT:s produkter under eget varumärke på den amerikanska marknaden. Ingen orderstock övertogs och under året har marknadsföring och införsäljning av JLT:s varumärke på den amerikanska marknaden lett till en succesivt ökande prospektpipeline med nya och befintliga kunder. Från årsskiftet 2016 har detta lett till en stärkt orderingång.

USA verksamheten karaktäriseras av en högre andel direktaffärer med större slutkunder och en större andel försäljning av tillbehör och tjänster som påverkar bruttomarginalen positivt.

Rörelseresultatet påverkas av initiala kostnader i samband med etableringen i USA. USA-verksamheten är konsoliderad i koncernen från och med fjärde kvartalet 2014.

Varulagret uppgår till 16,2 (9,9) där ökningen är en effekt av generationsskifte av produkter som kommer att ske under 2016, med två generationer samtidigt i produktion under en övergångstid.

Resultaträkning, MSEK     2015
Kv 4
2014
Kv 4
  2015
Helår
2014
Helår
                   
Nettoomsättning     21,3 15,9   81,1 71,7
Bruttovinst       8,5 6,2   36,2 25,8
- Bruttomarginal       40,0% 39,2%   44,6% 36,0%
                   
Försäljnings- och Marknadskostnader -3,6 -3,0   -12,3 -7,1
Organisations- och FoU-kostnad   -3,7 -2,8   -20,0 -12,3
EBITDA       1,3 0,4   3,9 6,4
- EBITDA marginal     5,9% 2,5%   4,8% 8,9%
                   
Avskrivningar       -0,4 -0,1   -1,0 -0,3
  Varav:                
  - Materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,1   -0,3 -0,2
  - Immateriella anläggningstillgångar -0,1 0,0   -0,2 -0,1
  - Goodwill       -0,1 0,0   -0,5 0,0
Rörelseresultat       0,9 0,3   2,8 6,0
- Rörelsemarginal     4,0% 1,8%   3,5% 8,4%
                   

Fjärde kvartalet 2015
För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 21,3 MSEK (15,9) till bruttomarginalen 40,0 procent (39,2) vilket medförde en bruttovinst på 8,5 MSEK (6,2). 

Verksamhetens omkostnader uppgick till 7,3 MSEK (5,8). EBITDA var 1,3 MSEK (0,4).

Avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (0,1) och rörelseresultatet var 0,9 MSEK (0,3).

Orderingången i kvartalet var 26,2 MSEK (18,2).

Reservation är gjord för en osäker finansiell fordran med 0,3 MSEK, efter reservation är balanserat värde av fordran noll.

Verksamheten 2015

JLT Mobile Computers Inc.
I december 2014 slog JLT upp dörrarna för JLT Mobile Computers Inc., ett helägt dotterbolag med 12 anställda i Arizona USA. Från att under lång tid haft en nära samarbetspartner som sålt JLT:s produkter under eget varumärke på nordamerikanska marknaden är USA-verksamheten genom inkråmsförvärv nu en integrerad del av JLT, vilket innebär att försäljningen av tillbehör och tjänster, samt bruttomarginal i det amerikanska bolaget inkluderas i JLT-koncernens orderingång och omsättning.

Produktutveckling
JLT lanserade en rad nya produkter och produktuppgraderingar under 2015 för att stärka sitt erbjudande till kunder med högt ställda krav på prestanda, tillförlitlighet och stryktålighet. Under första kvartalet genomförde JLT en betydande teknikuppgradering av hela sitt produktsortiment som tillsammans med nya mjukvarulösningar effektiviserar kunders arbete. I tredje kvartalet lanserade JLT nya truckdatorn JLT1214P för lager- och logistiksegmentet. JLT1214P datorn kommer med en praktiskt taget okrossbar pekskärm, som dessutom levererar en användarvänlig upplevelse jämförlig med moderna konsumentprodukter, även vid användande med skyddshandskar och i fuktiga miljöer. Med JLT1214P-datorn eliminerar JLT en av de vanligaste orsakerna till datorhaveri vilket ger kunderna en lägre total ägandekostnad och förbättrad produktivitet. Under samma kvartal lanserade JLT en prestandauppgradering av VERSO serien för "heavy-duty" segmentet. Med 2,5 till 4 gånger högre processorkapacitet förstärker JLT sin position som ledande leverantör av stryktåliga datorer för tuffa miljöerna såsom gruvor, jordbruk, sjöfart och hamnapplikationer. I fjärde kvartalet rullade JLT ut sin minsting, VERSO+ 10 datorn optimerad för logistikmarknaden. Marknadens minsta format gör VERSO+10 till en ideal dator för montering i trånga utrymmen såsom en operatörshytt i en lagertruck.

Marknadsutveckling
Kunder inom energi- och gruvsektorn drabbades hårt under året orsakat av det låga oljepriset och minskat råvarubehov. Detta påverkade JLT:s försäljning av stryktåliga "heavy-duty"-datorer till kunder inom dessa segment negativt. Därför har JLT under året styrt över försäljnings- och marknadsaktiviteter mot andra segment vilket kommer ge positivt resultat under 2016. JLT har bland annat tecknat avtal med flera nya partners för att ytterligare förstärka positionen på segment såsom hamnar och lager & logistik, samt på geografiska marknader såsom Danmark, Israel, Förenade Arabemiraten och Turkiet.

Under året påbörjade JLT också ett partnerskap med Navis, en ledande leverantör av terminaldriftssystem som används av världens främsta operatörer av containerterminaler. Partnerskapet innebär en validering av JLT:s datorer med Navis programvara för att ge kunder en trygghet om att maskin- och programvaran fungerar tillsammans. Samarbetet har genererat konkreta affärer under året.

Med en direkt närvaro på den viktiga amerikanska marknaden och med nya produkter, och satsningarna på försäljning och marknadsföring har förutsättningarna skapats för att aktivt driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Pressreleaser under 2015

2015-03-17 JLT Commences Shipment of Industry's Highest Performance 10-inch Vehicle-Mount PC
2015-03-30 JLT Mobile Computers Joins the Navis Ready Partner Program
2015-03-30 JLT Announces Significant Uprating to Wireless Connectivity Across its Existing Product Range of Rugged Computers
2015-03-30 JLT Adds Terminal Emulator to its Line of Rugged Computers
2015-08-05 All JLT Mobile Computers Compatible with New Windows 10 Operating System
2015-09-02 JLT Mobile Rugged Computers Validated as Navis Ready
2015-09-16 JLT Software Extensions Boost Productivity with Rugged Mobile PCs
2015-09-23 JLT Introduces Virtually Unbreakable Touch Screen and Boosts Performance of its JLT1214 Logistics Computer
2015-10-08 JLT Boosts Processing Power and Improves User Experience on its VERSO Series of Heavy-Duty Rugged Computers
2015-11-10 JLT Brings VERSO+ 10 Rugged Computer to Logistics Market
2015-11-18 Demonstrating JLT Rugged Computers Optimized for Use in Logistics Market at ICT & Logistiek 2015
2015-12-15 JLT to Showcase Next Generation Rugged Computers for Demanding Supply Chain Applications at MODEX 2016
2015-12-18 JLT Mobile Computers Recognized Among Top 100 Food Logistics IT Providers

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till -2,6 MSEK (14,6) vilket är en effekt av uppbyggnad av rörelsekapital i USA verksamheten samt ökning av produktions lager. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 17,6 MSEK (20,2) och koncernens nettolåneskuld till -17,6 MSEK (-20,5), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 63 procent (67) och det egna kapitalet var 33,4 MSEK (33,3) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,7 MSEK (-0,7).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 19,8 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 13,4 MSEK i svenska bolag. 3,1 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Händelser efter perioden

Orderingången under januari månad har uppgått till 20,0 MSEK (9,0)

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att oförändrad utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015 med 0,07 kronor per aktie (0,07).

Utsikter för 2016

Med ny närvaro i USA, fortsatt positiv utveckling i Europa, nya produkter och fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring har vi skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Aktien

Totalt har 14,4 miljoner aktier (10,2) omsatts under året vilket motsvarar 53 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,86 SEK vid årets början och till 1,80 SEK vid årets slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Årsstämma

Årsstämma hålls onsdagen den 10 maj kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö

Rapporteringstillfällen för 2016
Delårsrapport för januari-mars 2016                       10 maj, 2015
Delårsrapport för januari-juni 2016                          12 augusti, 2015
Delårsrapport för januari-september 2016               21 oktober, 2015
Bokslutskommuniké för år 2016                             10 februari, 2016

Växjö den 9 februari 2016

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK     2015
Kv 4
2014
Kv 4
  2015
Helår
2014
Helår
 
                     
Summa rörelsens intäkter 21,3 15,9   81,1 71,7  
                     
Rörelsens kostnader            
  Handelsvaror     -12,8 -9,7   -44,9 -46,0  
  Övriga externa kostnader     -2,2 -1,6   -10,6 -6,8  
  Personalkostnader     -5,0 -4,2   -21,7 -12,6  
  Avskrivningar     -0,4 -0,1   -1,0 -0,3  
  Andelar i intresseföretags resultat            
Rörelseresultat 0,9 0,3   2,8 6,0  
                     
Finansnetto       -0,4 0,4   -0,2 0,2  
Resultat efter finansiella poster 0,5 0,7   2,6 6,2  
                     
Skatt       -0,3 -0,6   -0,7 -1,8  
Periodens resultat     0,2 0,1   1,9 4,4  
                     
Resultat per aktie (kronor)     0,01 0,00   0,07 0,16  
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,01 0,00   0,07 0,16  
                     
Balansräkning, MSEK           2015
31 dec
2014
31 dec
 
                     
Tillgångar                  
  Immateriella anläggningstillgångar     3,0 2,8  
  Materiella anläggningstillgångar         1,3 1,1  
  Finansiella anläggningstillgångar       3,2 4,2  
Summa anläggningstillgångar   7,4 8,1  
  Varulager             16,2 9,9  
  Kortfristiga fordringar           12,0 11,8  
  Likvida medel           17,6 20,2  
Summa omsättningstillgångar   45,7 41,9  
                     
Summa tillgångar           53,2 49,9  
                     
Eget kapital, avsättningar och skulder          
  Bundet eget kapital           28,2 28,3  
  Ansamlat resultat           5,1 5,1  
Summa eget kapital           33,3 33,3  
Långfristiga skulder           - -  
Kortfristiga skulder           19,9 16,6  
                     
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    53,2 49,9  
                     
* Matematisk avrundning                
Kassaflödesanalys, MSEK     2015
Helår
2014
Helår
                   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   3,7 6,5
Förändring av rörelsekapital   -3,3 10,7
Löpande verksamheten       0,0   0,5 17,2
Investeringsverksamheten       -0,5   -1,2 -1,2
Finansieringsverksamheten       0,0   -1,9 -1,4
Årets kassaflöde       -0,5   -2,6 14,6
Likvida medel         19,7   17,6 20,2
Nettolåneskuld*             -17,6 -20,5
                   
                   
                   
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2015
31 dec
2014
31 dec
                   
                   
Ingående eget kapital   33,3 30,2
                   
Periodens resultat           1,9 4,4
Omräkningsdifferens           0,0 0,0
Utdelning             -1,9 -1,3
Belopp vid periodens utgång   33,3 33,3
                   
                  45,0109
Nyckeltal             2015
Helår
2014
Helår
                   
EBITDA marginal      %       4,8 8,9
Rörelsemarginal      %       3,5 8,4
Vinstmarginal      %     3,2 8,6
                   
Sysselsatt kapital      MSEK     33,3 33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       8 20
Eget kapital      MSEK     33,3 33,3
Avkastning på eget kapital    %     3 14
Nettolåneskuld *      MSEK     -17,6 -20,5
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0
Soliditet      %     63 67
                   
Resultat per aktie    kronor     0,07 0,16
Eget kapital per aktie    kronor     1,24 1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,65 -0,76
                   
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     1,80 1,86
Antal utestående aktier    .000 st     26 952 26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     27 952 27 952
                   
* Negativt värde = nettokassa              

HUG#1984593