LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport januari till september 2015


  • Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7)
  • Omsättning 59,8 MSEK (55,9)
  • Bruttomarginal 46,2 procent (35,0)
  • Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3)

Kommentarer från VD

Orderingången återhämtade sig under tredje kvartalet och slutade på 18 MSEK jämfört med 14 MSEK kvartalet innan. Detta trots att tredje kvartalet traditionellt är svagt på grund av sommarledighet hos våra kunder. Vi gick in i tredje kvartalet med en låg orderstock på 2,2 MSEK och återhämtningen i orderingång skedde främst under senare delen av kvartalet, vilket gav en svag fakturering på 16 MSEK jämfört med 19 MSEK kvartalet innan. Orderböckerna är dock stärkta och vi går nu in i fjärde kvartalet med en orderstock på 6,0 MSEK.

JLT:s försäljning inom olja, gas och gruvor påverkas negativt av den pågående krisen i energisektorn, främst orsakat av det låga oljepriset. JLT har därför proaktivt drivit en större del av försäljnings- och marknadsaktiviteter mot andra segment såsom hamnar, lager och transporter där JLT har en stark närvaro, för att på så sätt kompensera för nergången i energisektorn. Det är därför positivt att konstatera att den ökade orderingången främst består av nya kunder inom dessa nya målsegment.

JLT genomförde nya produktlanseringar under kvartalet; Först ut var den nya truckdatorn JLT1214P för lager- och logistiksegmentet. JLT1214P datorn kommer med en praktiskt taget okrossbar pekskärm, som dessutom levererar en användarvänlig upplevelse jämförlig med moderna konsumentprodukter, även vid användande med skyddshandskar och i fuktiga miljöer. Med JLT1214P-datorn eliminerar JLT en av de vanligaste orsakerna till datorhaveri vilket ger kunderna en lägre total ägandekostnad och förbättrad produktivitet. Därefter lanserade JLT en prestandauppgradering av VERSO serien för "heavy-duty" segmentet. Med 2,5 till 4 gånger högre processorkapacitet förstärker JLT sin position som ledande leverantör av stryktåliga datorer för tuffa miljöerna såsom gruvor, jordbruk, sjöfart och hamnapplikationer.

Som en del i en satsning mot hamnsegmentet har JLT inlett ett partnerskap med Navis, en ledande leverantör av terminaldriftssystem som används av världens främsta operatörer av containerterminaler. Under tredje kvartalet slutförde Navis en oberoende validering av JLT:s datorer som klara för installation i frakthamnar och containerterminaler som använder Navis terminaldriftssystem. Genom att låta Navis testa JLT:s VERSO-datorer, och därefter erhålla en godkänd validering, kan JLT ge sina kunder en extra trygghet vid valet av JLT.

Med nya produkter, och satsningarna på försäljning och marknadsföring har JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat förutsättningarna för en långsiktigt lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2015
För perioden 2015 redovisar koncernen en omsättning på 59,8 MSEK (55,9). Bruttovinsten uppgick till 27,6 MSEK (19,6) och bruttomarginalen till 46,2 procent (35,0).

Rörelsens omkostnader var 25,0 MSEK (13,6) av detta svarade personalkostnader för 16,7 MSEK (8,3). Övriga kostnader var 8,4 MSEK (5,3). EBITDA för perioden uppgick till 2,6 MSEK (6,0).

Avskrivningar under perioden var 0,6 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,0 MSEK (5,7)

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (-0,2) vilket gav ett resultat före skatt på 2,1 MSEK (5,5).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (4,3).

Orderingången under perioden har uppgått till 60,5 MSEK (52,4) och orderstocken var vid periodens slut 6,0 MSEK (2,9).

Resultaträkning, MSEK     2015
Kv3
2014
Kv 3
  2015
Kv 1-3
2014
Kv 1-3
  Kv 4/14
 -
Kv 3/15
2014
Helår
                         
Nettoomsättning     16,1 21,2   59,8 55,9   # 71,7
                         
Bruttovinst       7,7 7,5   27,6 19,6   # 25,8
- Bruttomarginal       47,8% 35,2%   46,2% 35,0%   # 36,0%
                         
Försäljnings- och Marknadskostnader -2,8 -1,2   -8,7 -4,1   # -7,1
                         
Organisations- och FoU-kostnad   -5,1 -3,1   -16,3 -9,5   # -12,3
                         
EBITDA       -0,2 3,2   2,6 6,0   # 6,4
- EBITDA marginal     -1,2% 14,9%   4,4% 10,7%   # 8,9%
                         
Avskrivningar       -0,2 -0,1   -0,6 -0,2   # -0,3
  Varav:                      
  - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1   -0,24 -0,2   # -0,3
  - Aktiverade utvecklingsutgifter   0,0 0,0   -0,01 0,0   # 0,0
  - Goodwill       -0,1 0,0   -0,40 0,0   # 0,0
                         
Rörelseresultat       -0,4 3,1   2,0 5,7   # 6,0
- Rörelsemarginal     -2,5% 14,5%   3,3% 10,3%   # 8,4%
                         

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till -2,1 MSEK (11,8) vilket är en effekt av uppbyggnad av rörelsekapital i USA verksamheten. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 18,1 MSEK (17,4) och koncernens nettolåneskuld till -18,4 MSEK (-17,7), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 62 procent (73) och det egna kapitalet var 33,2 MSEK (33,6) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-1,1 MSEK (-0,5).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 23,4 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,6 MSEK i svenska bolag. 3,4 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utsikter för 2015

Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket och nya produkter är förutsättningarna skapade för en lönsam tillväxt. En stark dollar påverkar JLT:s konkurrenskraft positivt på amerikanska marknaden. 

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att driva försäljningen i rätt riktning.

Flera kunder inom olja, gas och gruvor har påverkats negativt av det låga oljepriset och JLT ser förskjutningar av IT investeringar inom dessa segment. För att kompensera för svagheten i dessa segment har JLT proaktivt fokuserat försäljning och marknadsföring mot alternativa segment.

Aktien

Totalt har 10,2 miljoner aktier (11,9) omsatts under året vilket motsvarar 38 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,80 SEK vid årets början och sista notering gjordes till 1,78 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2015

Bokslutskommuniké för år 2015                             9 februari, 2016

Växjö den 22 oktober 2015

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2015
Kv3
2014
Kv 3
  2015
Kv 1-3
2014
Kv 1-3
  2014
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 16,1 21,2   59,8 55,9   71,7
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -8,4 -13,8   -32,1 -36,3   -46,0
  Övriga externa kostnader     -2,7 -1,8   -8,4 -5,3   -6,8
  Personalkostnader     -5,2 -2,5   -16,7 -8,3   -12,6
  Avskrivningar     -0,2 -0,1   -0,6 -0,2   -0,3
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat -0,4 3,1   2,0 5,7   6,0
                       
Finansnetto       0,2 -0,2   0,2 -0,2   0,2
Resultat efter finansiella poster -0,3 2,9   2,1 5,5   6,2
                       
Skatt       0,0 -0,6   -0,4 -1,2   -1,8
Periodens resultat     -0,2 2,3   1,7 4,3   4,4
                       
Resultat per aktie  (kronor)     -0,01 0,08   0,06 0,16   0,16
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) -0,01 0,08   0,06 0,15   0,16
                       
Balansräkning,  MSEK           2015
30 sep
2014
30 sep
  2014
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar     3,0 0,0   2,8
  Materiella anläggningstillgångar         1,5 0,7   1,1
  Finansiella anläggningstillgångar       3,8 4,7   4,2
Summa anläggningstillgångar   8,2 5,5   8,1
  Varulager             14,7 8,7   9,9
  Kortfristiga fordringar           12,6 14,5   11,8
  Likvida medel           18,1 17,4   20,2
Summa omsättningstillgångar   45,5 40,7   41,9
                       
Summa tillgångar           53,7 46,1   49,9
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder            
  Bundet eget kapital           28,3 28,4   28,3
  Ansamlat resultat           5,0 5,2   5,1
Summa eget kapital           33,2 33,6   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           20,5 12,5   16,6
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    53,7 46,1   49,9
                       
* Matematisk avrundning                  Kassaflödesanalys,  MSEK     2015
Kv 1-3
2014
Kv 1-3
  2014
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   2,6 5,6   6,5
Förändring av rörelsekapital   -1,7 7,8   10,7
Löpande verksamheten       0,0   0,9 13,3   17,2
Investeringsverksamheten       -0,5   -1,1 -0,2   -1,2
Finansieringsverksamheten       0,0   -1,9 -1,3   -1,4
Årets kassaflöde       -0,5   -2,1 11,8   14,6
Likvida medel         19,7   18,1 17,4   20,2
Nettolåneskuld*             -18,4 -17,7   -20,5
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2015
30 sep
2014
30 sep
  2014
31 dec
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 30,3   30,2
                       
Periodens resultat           1,7 4,3   4,4
Omräkningsdifferens           0,0 0,4   0,0
Utdelning             -1,9 -1,3   -1,3
Belopp vid periodens utgång   33,2 33,6   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2015
Kv 1-3
2014
Kv 1-3
  2014
Helår
                       
EBITDA marginal      %       4,4 10,7   8,9
Rörelsemarginal      %       3,3 10,3   8,4
Vinstmarginal      %     3,6 9,9   8,6
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     33,2 33,6   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       10 23   20
Eget kapital      MSEK     33,2 33,6   33,3
Avkastning på eget kapital    %     21 23   14
Nettolåneskuld *      MSEK     -18,4 -17,7   -20,5
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     62 73   67
                       
Resultat per aktie    kronor     0,06 0,16   0,16
Eget kapital per aktie    kronor     1,23 1,25   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,68 -0,66   -0,76
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     1,78 1,88   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     26 952 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     27 952 27 952   27 952
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

HUG#1960661