LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : JLT Delårsrapport januari till juni 2015


·         Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7)

·         Omsättning 43,7 MSEK (34,6)

·         Bruttomarginal 45,7 procent (34,9)

·         Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0)

Kommentarer från VD

Uppstarten av JLT:s USA-bolag går enligt plan och med investeringar i försäljning och marknadsföring bygger vi nu JLT:s varumärke och förstärker positionen i USA. USA-etableringen har för årets första halvår resulterat i en ökning av omsättningen med 9 MSEK och orderingången med 4 MSEK jämfört med samma period året innan. Ökad försäljning av tillbehör och tjänster, bruttomarginal i USA-bolaget och en stark US-dollar resulterade i att bruttomarginalen ökade och slutade på 46 procent för perioden. Med egen representation på den viktiga USA-marknaden, som stod för närmare hälften av omsättningen 2014, får JLT en direkt access till slutkunder, systemintegratörer och återförsäljare, vilket är avgörande för att förstå kundbehov, säkra befintliga affärer och aktivt driva en expansion.

Den teknologiuppgradering som lanserades under förra kvartalet har mottagits väl av kunder och majoriteten av de produkter som skeppas idag innehåller den nya teknologin. Genom att investera i fortsatt produktutveckling ligger JLT i framkant inom sitt segment.

Den pågående krisen i energisektorn, främst orsakat av det låga oljepriset, påverkar JLT:s försäljning av stryktåliga "heavy-duty"-datorer till kunder inom olja, gas och gruvor negativt. Detta är huvudorsaken till att orderingången för andra kvartalet är lägre än normalt, vilket i sin tur gör att orderstocken vid 3:e kvartalets början endast är 2,2 MSEK. JLT styr nu en större del av försäljning- och marknadsaktiviteterna mot andra segment såsom hamnar, lager och transporter där JLT har en stark närvaro, för att på så sätt kompensera för nergången i energisektorn.

Med etableringen i USA, nya produkter, och satsningarna på försäljning och marknadsföring har JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat förutsättningarna för en långsiktigt lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2015
För första halvåret 2015 redovisar koncernen en omsättning på 43,7 MSEK (34,6). Bruttovinsten uppgick till 20,0 MSEK (12,1) och bruttomarginalen till 45,7 procent (34,9).

Rörelsens omkostnader var 17,2 MSEK (9,3) av detta svarade personalkostnader för 11,4 MSEK (5,8). Övriga kostnader var 5,7 MSEK (3,5). EBITDA för perioden uppgick till 2,8 MSEK (2,8).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,4 MSEK (2,7)

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 2,4 MSEK (2,6).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (2,0).

Orderingången under perioden har uppgått till 42,4 MSEK (38,9) och orderstocken var vid periodens slut 2,2 MSEK (10,7).

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade 26 procent från föregående år och orderingången ökade med 10 procent.

Bruttomarginalen har haft en fortsatt ökande trend och är en effekt av försäljning av tillbehör och tjänster, speciellt i USA, samt bruttomarginal i USA bolaget.

USA verksamheten som är konsoliderad i koncernen från och med 21 november 2014 ger resultatpåverkan genom försäljningsmarginal i USA samt tjänsteintäkter och tillbehörsförsäljning. Omkostnader påverkas av försäljningsomkostnader, administration och kostnader för tjänsteproduktion.

Resultaträkning, MSEK     2015
Kv2
2014
Kv 2
  2015
Kv 1-2
2014
Kv 1-2
  Kv 3/14
 -
Kv 2/15
2014
Helår
                         
Nettoomsättning     19,2 18,4   43,7 34,6   80,8 71,7
                         
Bruttovinst       9,5 6,5   20,0 12,1   33,7 25,8
- Bruttomarginal       49,5% 35,4%   45,7% 34,9%   41,6% 36,0%
                         
Försäljnings- och Marknadskostnader -3,5 -1,6   -5,9 -2,9   -10,1 -7,1
                         
Organisations- och FoU-kostnad   -5,2 -3,3   -11,3 -6,4   -18,3 -12,3
                         
EBITDA       0,8 1,7   2,8 2,8   5,2 6,4
- EBITDA marginal     4,0% 9,0%   6,4% 8,1%   6,5% 8,9%
                         
Avskrivningar       -0,2 -0,1   -0,4 -0,2   -0,6 -0,3
  Varav:                      
  - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1   -0,15 -0,2   -0,3 -0,3
  - Aktiverade utvecklingsutgifter   0,0 0,0   -0,01 0,0   0,0 0,0
  - Goodwill       -0,1 0,0   -0,26 0,0   -0,3 0,0
                         
Rörelseresultat       0,5 1,6   2,4 2,7   4,6 6,0
- Rörelsemarginal     2,8% 8,6%   5,4% 7,7%   5,7% 8,4%
                         

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till -3,0 MSEK (5,7) vilket är en effekt av uppbyggnad av rörelsekapital i USA verksamheten. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 17,2 MSEK (11,4) och koncernens nettolåneskuld till -17,5 MSEK (-11,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 64 procent (73) och det egna kapitalet var 33,3 MSEK (31,3) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,5 MSEK (-0,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 23,3 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,5 MSEK i svenska bolag. 3,5 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utsikter för 2015

Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket och nya produkter är förutsättningarna skapade för en lönsam tillväxt. En stark dollar påverkar JLT:s konkurrenskraft positivt på amerikanska marknaden. 

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att driva försäljningen i rätt riktning.

Flera kunder inom olja, gas och gruvor har påverkats negativt av det låga oljepriset och JLT ser förskjutningar av IT investeringar inom dessa segment.

Låg ingående orderstock i kombination med lägre aktivitet på marknaden under sommarmånaderna gör att omsättningen i 3:e kvartalet kommer att bli svag.

Aktien

Totalt har 7,0 miljoner aktier (9,1) omsatts under året vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,80 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till 2,44 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2015

Delårsrapport för januari-september 2015               22 oktober, 2015
Bokslutskommuniké för år 2015                             9 februari, 2016

Växjö den 13 augusti 2015

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2015
Kv2
2014
Kv 2
  2015
Kv 1-2
2014
Kv 1-2
  2014
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 19,2 18,4   43,7 34,6   71,7
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -9,7 -11,9   -23,7 -22,5   -46,0
  Övriga externa kostnader     -2,9 -1,8   -5,7 -3,5   -6,8
  Personalkostnader     -5,9 -3,0   -11,4 -5,8   -12,6
  Avskrivningar     -0,2 -0,1   -0,4 -0,2   -0,3
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 0,5 1,6   2,4 2,7   6,0
                       
Finansnetto       -0,1 -0,2   0,0 -0,1   0,2
Resultat efter finansiella poster 0,4 1,4   2,4 2,6   6,2
                       
Skatt       0,0 -0,3   -0,4 -0,6   -1,8
Periodens resultat     0,4 1,1   2,0 2,0   4,4
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,02 0,04   0,07 0,08   0,16
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,01 0,04   0,07 0,07   0,16
                       
Balansräkning,  MSEK           2015
30 jun
2014
30 jun
  2014
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar     2,6 0,0   2,8
  Materiella anläggningstillgångar         1,5 0,6   1,1
  Finansiella anläggningstillgångar       3,7 5,7   4,2
Summa anläggningstillgångar   7,9 6,3   8,1
  Varulager             14,7 11,1   9,9
  Kortfristiga fordringar           12,7 13,7   11,8
  Likvida medel            17,2 11,4   20,2
Summa omsättningstillgångar   44,6 36,2   41,9
                       
Summa tillgångar           52,5 42,6   49,9
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder            
  Bundet eget kapital           28,3 28,4   28,3
  Ansamlat resultat           5,2 2,9   5,1
Summa eget kapital           33,5 31,3   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           19,0 11,3   16,6
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    52,5 42,6   49,9
                       
* Matematisk avrundning                  Kassaflödesanalys,  MSEK     2015
Kv 1-2
2014
Kv 1-2
  2014
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   2,7 2,2   6,5
Förändring av rörelsekapital   -3,2 4,8   10,7
Löpande verksamheten       0,0   -0,5 7,0   17,2
Investeringsverksamheten       -0,5   -0,6 0,1   -1,2
Finansieringsverksamheten       0,0   -1,9 -1,3   -1,4
Årets kassaflöde       -0,5   -3,0 5,7   14,6
Likvida medel         19,7   17,2 11,4   20,2
Nettolåneskuld*             -17,5 -11,9   -20,5
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2015
30 jun
2014
30 jun
  2014
31 dec
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 30,3   30,2
                       
Periodens resultat           2,0 2,0   4,4
Omräkningsdifferens           0,1 0,3   0,0
Utdelning             -1,9 -1,3   -1,3
Belopp vid periodens utgång   33,5 31,3   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2015
Kv 1-2
2014
Kv 1-2
  2014
Helår
                       
EBITDA marginal      %       6,4 8,1   8,9
Rörelsemarginal      %       5,4 7,7   8,4
Vinstmarginal      %     5,4 7,5   8,6
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     33,5 31,3   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       17 17   20
Eget kapital      MSEK     33,5 31,3   33,3
Avkastning på eget kapital    %     24 17   14
Nettolåneskuld *      MSEK     -17,5 -11,9   -20,5
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     64 73   67
                       
Resultat per aktie    kronor     0,07 0,08   0,16
Eget kapital per aktie    kronor     1,24 1,16   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,65 -0,44   -0,76
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     2,44 2,17   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     26 952 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     27 952 27 952   27 952
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

HUG#1945321