LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2015


Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Vid årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 6 maj 2015 fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,07 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 maj 2015.

Styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.


Stämman beslöt att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Jan Olofsson och Per Ädelroth. Ulf Ahlén omvaldes till styrelsens ordförande. KPMG AB omvaldes till bolagets revisor.

Stämman beslöt slutligen om emission av högst 1.000.000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB för överlåtelse på marknadsmässiga villkor till JLT-koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2018 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under den 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2015.

För ytterligare information:                                               
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB http://hugin.info/3085/R/1919751/687487.pdf

HUG#1919751