LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport för perioden januari till mars 2015


·         Rörelseresultat 1,8 MSEK (1,1)

·         Omsättning 24,6 MSEK (16,2)

·         Bruttomarginal 42,7 procent (34,5)

·         Resultat efter skatt 1,5 MSEK (0,9)

Kommentarer från VD

I december 2014 slog JLT upp dörrarna för JLT Mobile Computers Inc., ett helägt dotterbolag med 12 anställda i Arizona USA. Från att under lång tid haft en nära samarbetspartner som sålt JLT:s produkter under eget varumärke på nordamerikanska marknaden är USA-verksamheten genom inkråmsförvärv nu en integrerad del av JLT, vilket innebär att försäljningen av tillbehör och tjänster, samt bruttomarginal i det amerikanska bolaget inkluderas i JLT-koncernens orderingång och omsättning. Första kvartalet är det första med den nya USA-verksamheten integrerad under hela perioden. Orderingången för JLT koncernen uppgick till 29 MSEK, en ökning med 8 MSEK jämfört med första kvartalet föregående år och omsättningen uppgick till 25 MSEK, en ökning med 9 MSEK jämfört med första kvartalet föregående år. Även bruttomarginal och operativt resultat får en positiv påverkan. Med egen representation på den viktiga USA marknaden, som stod för närmare hälften av omsättningen 2014, får JLT en direkt access till slutkunder, systemintegratörer och återförsäljare, vilket är avgörande för att förstå kundbehov, säkra befintliga affärer och aktivt driva en expansion.

Under första kvartalet genomförde JLT en betydande teknikuppgradering av hela sitt produktsortiment. JLT lanserade också nya mjukvarulösningar för att effektivisera kunders arbete och göra det ännu enklare att dra nytta av fördelarna med stryktåliga datorer. Vi lanserade en satsning på hamnsegmentet genom att påbörja ett partnerskap med Navis, en ledande leverantör av terminaldriftssystem som används av världens främsta operatörer av containerterminaler. Partnerskapet innebär en validering av JLT:s datorer med Navis programvara för att ge kunder en trygghet om att maskin- och programvaran fungerar tillsammans.

Flera kunder inom olja, gas och gruvor har påverkats negativt av det låga oljepriset och JLT ser förskjutningar av IT investeringar inom dessa segment. Med dessa senareläggningar i kombination med in- och utfasning av större projektaffärer bedöms omsättningen i andra kvartalet bli lägre än det första. Med etableringen i USA, nya produkter, och övriga satsningarna på partnernätverket har dock JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat förutsättningarna för en långsiktigt lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2015
För första kvartalet 2015 redovisar koncernen en omsättning på 24,6 MSEK (16,2). Bruttovinsten uppgick till 10,5 MSEK (5,6) och bruttomarginalen till 42,7 procent (34,5).

Rörelsens omkostnader var 8,4 MSEK (4,4) av detta svarade personalkostnader för 5,6 MSEK (2,7). Övriga kostnader var 2,9 MSEK (1,7). EBITDA för året uppgick till 2,1 MSEK (1,2).

Avskrivningar under perioden var 0,2 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,8 MSEK (1,1)

Finansnettot uppgick till 0,1 MSEK (0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 2,0 MSEK (1,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (0,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 28,7 MSEK (20,6) och orderstocken var vid periodens slut 9,4 MSEK (10,7).

Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Koncernens omsättning ökade 51 procent från föregående år och orderingången ökade med 39 procent.

Bruttomarginalen har en fortsatt ökande trend och är en effekt av försäljning av tillbehör och tjänster, speciellt i USA, samt bruttomarginal i USA bolaget.

USA verksamheten som är konsoliderad i koncernen från och med 21 november 2014 ger resultatpåverkan genom försäljningsmarginal i USA samt tjänsteintäkter och tillbehörsförsäljning. Omkostnader påverkas av försäljningsomkostnader, administration och kostnader för tjänsteproduktion.

Resultaträkning, MSEK     2015
Kv1
2014
Kv 1
  2015
Kv 1
2014
Kv 1
  Kv 2/14
 -
Kv 1/15
2014
Helår
                         
Nettoomsättning     -31,3 19,2   24,6 16,2   80,1 71,7
                         
Bruttovinst       -9,1 6,6   10,5 5,6   30,7 25,8
- Bruttomarginal       29,0% 34,5%   42,7% 34,5%   38,3% 36,0%
                         
Försäljnings- och Marknadskostnader 1,7 -2,0   -2,4 -1,4   -8,2 -7,1
                         
Organisations- och FoU-kostnad   3,5 -2,0   -6,0 -3,1   -16,4 -12,3
                         
EBITDA       -3,9 2,7   2,1 1,2   6,1 6,4
- EBITDA marginal     12,5% 13,8%   8,3% 7,1%   7,6% 8,9%
                         
Avskrivningar       0,0 -0,6   -0,2 -0,1   -0,5 -0,3
  Varav:                      
  - Materiella anläggningstillgångar 0,2 -0,2   -0,1 -0,1   -0,3 -0,3
  - Aktiverade utvecklingsutgifter   0,0 -0,4   0,0 0,0   0,0 0,0
  - Goodwill       -0,1 0,0   -0,1 0,0   -0,1 0,0
                         
Rörelseresultat       -3,9 2,1   1,8 1,1   5,6 6,0
- Rörelsemarginal     12,4% 10,9%   7,5% 6,6%   7,0% 8,4%
                         
Operativt resultat           3,0 1,1   5,6 6,0

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till -2,0 MSEK (8,9) vilket är en effekt av uppbyggnad av rörelsekapital i USA verksamheten. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 18,2 MSEK (14,5) och koncernens nettolåneskuld till -18,5 MSEK (-15,1), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 65 procent (70) och det egna kapitalet var 35,2 MSEK (31,3).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,3 MSEK (0,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 23,2 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,3 MSEK i svenska bolag. 3,3 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utsikter för 2015

Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket och nya produkter är förutsättningarna skapade för en lönsam tillväxt. Försiktig optimism råder gällande konjunkturen i USA och en stark dollar påverkar JLT:s konkurrenskraft positivt på amerikanska marknaden.  Intrimning av den nya USA verksamheten kommer att påverka resultatutvecklingen under första halvåret.

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att driva försäljningen i rätt riktning om än i en svag ekonomi.

Flera kunder inom olja, gas och gruvor har påverkats negativt av det låga oljepriset och JLT ser förskjutningar av IT investeringar inom dessa segment. Sammantaget bedöms andra kvartalets leveranser bli lägre än det första.

Aktien

I samband med bolagsstämman 2014 meddelade Persson Invests representant i styrelsen att de önskade lämna styrelsen då Persson Invests nya inriktning inte inkluderade innehavet i JLT. Under 2014 försålde Persson Invest 2,2 miljoner aktier över börsen. I första kvartalet 2015 överläts resterande 2,2 miljoner till Grenspecialisten Förvaltning AB som därigenom är JLT:s andra största ägare efter grundaren Jan Olofsson.

Grenspecialisten Förvaltning AB ägs av Martin Gren som är en av grundarna av Axis.

JLT:s styrelse ser positivt på ägarförändringen och på det ansvarsfulla sätt Persson Invest avvecklat sitt innehav.

Totalt har 4,2 miljoner aktier (6,7) omsatts under året vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,80 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till 2,33 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Årsstämma

Årsstämma hålls onsdagen den 6 maj kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö.

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2014 om 0,07 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2015.

Rapporteringstillfällen för 2015

Delårsrapport för januari-juni 2015                          13 augusti, 2015
Delårsrapport för januari-september 2015               22 oktober, 2015
Bokslutskommuniké för år 2015                             9 februari, 2016

Växjö den 6 maj 2015

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


                       
Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2015
Kv1
2014
Kv 1
  2015
Kv 1
2014
Kv 1
  2014
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter -31,3 19,2   24,6 16,2   71,7
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     22,2 -12,6   -14,1 -10,6   -46,0
  Övriga externa kostnader     2,4 -1,1   -2,9 -1,7   -6,8
  Personalkostnader     2,7 -2,8   -5,6 -2,7   -12,6
  Avskrivningar     0,0 -0,6   -0,2 -0,1   -0,3
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat -3,9 2,1   1,8 1,1   6,0
                       
Finansnetto       0,4 0,3   0,1 0,1   0,2
Resultat efter finansiella poster -3,5 2,3   2,0 1,2   6,2
                       
Skatt       0,8 -0,6   -0,4 -0,3   -1,8
Periodens resultat     -2,8 1,7   1,5 0,9   4,4
                       
Resultat per aktie  (kronor)     -0,10 0,06   0,06 0,03   0,16
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) -0,10 0,06   0,06 0,03   0,16
                       
Balansräkning,  MSEK           2015
31 mar
2014
31 mar
  2014
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar     2,8 0,0   2,8
  Materiella anläggningstillgångar         1,1 0,5   1,1
  Finansiella anläggningstillgångar       3,7 6,0   4,2
Summa anläggningstillgångar   7,7 6,5   8,1
  Varulager             9,5 10,5   9,9
  Kortfristiga fordringar           19,1 13,5   11,8
  Likvida medel           18,2 14,5   20,2
Summa omsättningstillgångar   46,8 38,5   41,9
                       
Summa tillgångar           54,5 45,0   49,9
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder            
  Bundet eget kapital           28,6 28,3   28,3
  Ansamlat resultat           6,6 3,1   5,1
Summa eget kapital           35,2 31,3   33,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           19,3 13,7   16,6
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    54,5 45,0   49,9
                       
* Matematisk avrundning                  Kassaflödesanalys,  MSEK     2015
Kv 1
2014
Kv 1
  2014
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   1,9 0,9   6,5
Förändring av rörelsekapital   -3,8 7,8   10,7
Löpande verksamheten       0,0   -2,0 8,7   17,2
Investeringsverksamheten       -0,5   0,0 0,3   -1,2
Finansieringsverksamheten       0,0   0,0 0,0   -1,4
Årets kassaflöde       -0,5   -2,0 8,9   14,6
Likvida medel         19,7   18,2 14,5   20,2
Nettolåneskuld*             -18,5 -15,1   -20,5
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2015
31 mar
2014
31 mar
  2014
31 dec
                       
                       
Ingående eget kapital   33,3 30,3   30,2
                       
Periodens resultat           1,5 0,9   4,4
Omräkningsdifferens           0,3 0,1   0,0
Utdelning             0,0 0,0   -1,3
Belopp vid periodens utgång   35,2 31,3   33,3
                       
                  45,0109    
Nyckeltal             2015
Kv 1
2014
Kv 1
  2014
Helår
                       
EBITDA marginal      %       8,3 7,1   8,9
Rörelsemarginal      %       7,5 6,6   8,4
Vinstmarginal      %     8,0 7,3   8,6
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     35,2 31,3   33,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       24 14   20
Eget kapital      MSEK     35,2 31,3   33,3
Avkastning på eget kapital    %     19 15   14
Nettolåneskuld *      MSEK     -18,5 -15,1   -20,5
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     65 70   67
                       
Resultat per aktie    kronor     0,06 0,03   0,16
Eget kapital per aktie    kronor     1,31 1,16   1,24
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,69 -0,56   -0,76
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     2,33 1,90   1,80
Antal utestående aktier    .000 st     26 952 26 952   26 952
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     27 952 27 952   27 952
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

Delårsrapport januari till mars http://hugin.info/3085/R/1919222/687110.pdf

HUG#1919222