LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015


  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl. 16.00 på PM & Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2015, dels anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 29 april 2015.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.                   Öppnande
2.                   Val av ordförande vid stämman
3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.                   Godkännande av dagordning för stämman
5.                   Val av två justeringsmän
6.                   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.                   Verkställande direktörens redogörelse
9.                   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10.                 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13.                 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14.                 Val av styrelse och revisor
15.                 Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav
16.                 Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2014 om 0,07 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2015. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 6 maj 2015.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Jan Olofsson och Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 405.000 kronor, varav 145.000 kronor till styrelsens ordförande samt 65.000 kronor vardera till övriga ledamöter, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV VIDAREÖVERLÅTELSE DÄRAV (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst 1.000.000 teckningsoptioner 2015/2018. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT-koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2018 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2015.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.

JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner, överlåta teckningsoptioner 2015/2018 till koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes-modell, och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.000.000, vilket motsvarar cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster. Utestående optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 7 maj 2013, omfattande 1.000.000 teckningsoptioner. Total utspädning från 2013 års program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 6,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Växjö i april 2015
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21
stefan.kack@jltmobile.com

Kallelse till Årsstämma http://hugin.info/3085/R/1909082/680440.pdf

HUG#1909082