LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Bokslutskommuniké 2014·         Rörelseresultat 6,0 MSEK (1,2)
·         Omsättning 71,7 MSEK (60,5)
·         Bruttomarginal 36,0 procent (32,0)
·         Resultat efter skatt 4,4 MSEK (0,9)
·         Utdelning för 2014 föreslås med 0,07 kronor per aktie (0,05)
·         JLT etableras i USAKommentarer från VD

Under verksamhetsåret 2014 har JLT tagit flera steg i rätt riktning och med
draghjälp av dollarns utveckling i syns detta i resultaten. Jämfört med året
innan ökade omsättningen med 19 procent, bruttomarginal stärktes ytterligare och
rörelseresultatet ökade 5-falt.

JLT:s strategi är att vara ledande i det övre marknadssegmenten där kraven på
tillförlitlighet, prestanda och kvalitet är avgörande. Med två större
produktlanseringar och fortsatt expansion av JLT:s partnernärverk har JLT stärkt
sin position ytterligare i dessa segment.

Redan sedan ett tidigt skede av JLT:s nu 20-åriga historia har USA varit en
strategiskt viktig marknad. Under 2014 stod den för nästan hälften av JLT:s
totala omsättning. Det var därför en viktig milstolpe som nåddes när JLT i
december slog upp dörrarna för JLT Mobile Computers Inc., ett helägda
dotterbolag med 13 anställda i Arizona USA. Från att under lång tid haft en nära
samarbetspartner som sålt JLT:s produkter under eget varumärke i på
nordamerikanska marknaden är USA-verksamheten nu en integrerad del av JLT vilket
innebär att utöver ökad försäljningsmarginal och tillkommande försäljning av
tillbehör och service är JLT direkt närvarande på den amerikanska marknaden med
större möjligheter att aktivt driva en expansion.

Med nya produkter, satsningarna på partnernätverket och nyetableringen i USA har
JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat förutsättningarna för en
fortsatt lönsam tillväxt.


Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers

Koncernens omsättning och resultat för helåret 2014
För helåret 2014 redovisar koncernen en omsättning på 71,7 MSEK (60,5).
Bruttovinsten uppgick till 25,8 MSEK (19,3) och bruttomarginalen till 36,0
procent (32,0).

Rörelsens omkostnader var 19,4 MSEK (16,9) av detta svarade personalkostnader
för 12,6 MSEK (12,0). Övriga kostnader var 6,8 MSEK (4,9). EBITDA för året
uppgick till 6,4 MSEK (2,4).

Avskrivningar under året var 0,3 MSEK (1,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,0 MSEK (1,2)

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på
6,2 MSEK (1,1).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,8 MSEK belastar resultatet men har
ingen kassaflödespåverkan och Resultat efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (0,9).

Orderingången under året har uppgått till 70,6 MSEK (65,2) och orderstocken var
vid periodens slut 5,2 MSEK (6,3).
Kommentarer till resultatet för 2014

Koncernens omsättning ökade 19 procent från föregående år och orderingången
ökade med 9 procent.

Bruttomarginalen har en fortsatt ökande trend och är en effekt av
effektiviseringar i produktion samt bidragande valutaeffekter under fjärde
kvartalet.

USA verksamheten är konsoliderad i koncernen från och med fjärde kvartalet.


Resultaträkning, MSEK          2014 2013   2014 2013
                   Kv 4 Kv 4  Helår Helår
----------------------------------------------------------------


Nettoomsättning             15,9 19,2   71,7 60,5


----------------------------------------------------------------
Bruttovinst                 6,2  6,6   25,8 19,3

- Bruttomarginal             39,2% 34,5%   36,0% 32,0%Försäljnings- och Marknadskostnader  -3,0 -2,0   -7,1 -5,5Organisations- och FoU-kostnad     -2,8 -2,0   -12,3 -10,2Omstruktureringskostnader         0,0  0,0    0,0 -1,2
----------------------------------------------------------------
EBITDA                   0,4  2,7    6,4  2,4

- EBITDA marginal            2,5% 13,8%   8,9% 4,0%Avskrivningar               -0,1 -0,6   -0,3 -1,3

  Varav:

  - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,2   -0,3 -0,7

  - Aktiverade utvecklingsutgifter    0,0 -0,4    0,0 -0,6

  - Goodwill                0,0  0,0    0,0  0,0


----------------------------------------------------------------
Rörelseresultat               0,3  2,1    6,0  1,2

- Rörelsemarginal            1,8% 10,9%   8,4% 1,9%


----------------------------------------------------------------
Operativt resultat                       7,2  1,2
                                Fjärde kvartalet
2014

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 15,9 MSEK (19,2) till
bruttomarginalen 39,2 procent (34,5) vilket medförde en bruttovinst på 6,2 MSEK
(6,6).  Bruttomarginalen påverkades positivt av en svag utveckling av SEK kursen
i förhållande till USD.

Verksamhetens omkostnader uppgick till 5,8 MSEK (4,0). EBITDA var 0,4 MSEK
(2,7). Från fjärde kvartalet ingår den nyetablerade Amerikanska verksamheten i
koncernens resultat, Kostnadspåverkan i fjärde kvartalet uppgick till 1,4 MSEK.

Personalkostnader fjärde kvartalet belastades av rörliga lönedelar relaterade
till helårsresultatet.

Avskrivningar uppgick till 0,1 MSEK (0,6) och rörelseresultatet var 0,3 MSEK
(2,1).

Orderingången i kvartalet var 18,2 MSEK (17,2).
Etablering i USA

Etablering av egen verksamhet i USA genomfördes i november genom att starta
helägda dotterbolaget JLT Mobile Computers Inc som tog över försäljnings-,
service- och produktionsverksamheten av JLT:s produkter i USA från den
säljpartner som tidigare med exklusiv rättighet svarat för försäljningen på
denna för JLT viktiga marknad.

Försäljningen i USA har under lång tid svarat för en stor del av JLT:s totala
försäljning och för 2014 var USA andelen av JLT:s fakturering 40 procent. Sedan
2007 har JLT varit s.k. Original Design Manufacturer (ODM) till sin amerikanska
försäljningspartner som på exklusiv basis sålt JLT:s fordonsdatorer under eget
varumärke. Utöver försäljning har verksamheten även omfattat service och
installationsåtagande.

Etableringen i USA innebär att JLT, genom en inkråmsaffär, övertar den JLT
relaterade delen av verksamheten hos denna säljpartner. Detta övertag skedde den
21 november och utöver personal, lokaler, lager samt inventarier övertogs även
upparbetad prospektstock, befintlig kundbas och aktiva serviceavtal. 13 personer
är anställda i JLT Mobile Computers Inc varav 6 inom försäljning 3 inom service
och support samt 4 inom ledning och administration.

JLT Mobile Computers Inc. är från och med fjärde kvartalet konsoliderat i
koncernen. Affären medför en goodwill i koncernen på 2,8 MSEK och påverkade
kassaflödet med -0,5 MSEK under 2014.  För fjärde kvartalet var resultatpåverkan
- 0,9 MSEK

Effekter av etableringen för koncernen är:
 * Försäljningsmarginalen i USA konsolideras i koncernen
 * Service och tillbehörsförsäljning ger tillkommande intäkter
 * Direkt JLT relation med amerikanska säljpartners och viktiga slutkunder
 * Ökad kostnadsmassa

Med ett nystartat helägt amerikanskt dotterbolag ska JLT i egen regi och med
eget varumärke åter säkerställa och öka försäljningen på nordamerikanska
marknaden. Genom att ta över verksamheten av JLT:s produkter i USA från sin
amerikanska försäljningspartner får det nya amerikanska JLT-bolaget en flygande
start på etableringen.
Verksamheten 2014

JLT firade under året 20-årsjubileum genom att leverera sin 90 000:e dator med
ett speciellt utökat 20-årigt serviceavtal. Efter att ha börjat med att erbjuda
kundspecifika elektroniklösningar för skogsindustrin i Småland är JLT idag en av
Sveriges största PC-tillverkare genom tiderna och en pionjär inom branschen
stryktåliga datorer. JLT säljer sina produkter till kunder inom områden såsom
lager, transport, hamnar, gruvor, jordbruk och skog över hela världen.

JLT fokuserar sitt erbjudande till det övre segmentet av marknaden. I detta
segment är stryktålighet, prestanda och tillförlitlighet avgörande
beslutsfaktorer för kunderna och sedan länge styrkor i JLT:s erbjudande. Under
verksamhetsåret 2014 förstärkte JLT sin position i övre segmentet genom att
lansera två nya produkter. I första kvartalet lanserade JLT sin senaste
generation logistikdator, JLT1214N, som erbjuder kunder lägsta totala
ägandekostnaden och bästa tillförlitligheten för lager och andra
logistiktillämpningar. Med JLT1214N stärker JLT sin position inom logistik-
segmentet som redan idag står för den större delen av JLT:s totala volym. Under
andra kvartalet lanserade JLT VERSO+ 10 datorn. VERSO+ 10 datorn är först ut i
en ny klass av stryktåliga fordonsdatorer för heavy-duty tillämpningar såsom
hamnar, gruvor och jordbruk. Med branschens minsta fysiska format och en
innovativ snabbmonteringsfunktion kallad QuickLock, erbjuder JLT en unik lösning
för dessa kunder. JLT fortsatte också under verksamhetsåret att komplettera
produkterbjudandet med service, tjänster och tillbehör.

JLT har också utökat partnerprogrammet i definierade målsegment för att
förstärka närvaron på marknaden. JLT vann en betydande affär med nya VERSO
serien där företaget fick leverera över 70 datorer till Baltic Container
Terminal (BCT) Gdynia, en av de största containerterminalerna i hela den
baltiska regionen. Den EU-sponsrade upphandlingen var ett prestigeprojekt som
vanns i hård konkurrens för att JLT:s datorer inte bara uppfyller, utan
överträffar de flesta av de strikta krav som ställs på mobila datorer som skall
användas i en av de besvärligaste miljöer som finns för elektronisk utrustning.

Parallellt med marknadssatsningarna under 2014 fortskred arbetet med att
strömlinjeforma verksamheten och förstärka bruttomarginalen, vilket sammantaget
resulterade i förstärkt bruttomarginal
Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 14,6 MSEK (-2,8) efter utdelning på 1,3 MSEK (0,0).
Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 20,2 MSEK (5,6) och
koncernens nettolåneskuld till - 20,5 MSEK
(-6,2)

Soliditeten uppgick till 67 procent (72) och det egna kapitalet var 33,3 MSEK
(30,3).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,9 MSEK (0,2).
Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut till 23,7 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,9 MSEK i svenska bolag. 3,9 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.
Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med
0,07 kronor per aktie (0,05).

Utsikter för 2015

Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket och nya produkter är
förutsättningarna skapade för en lönsam tillväxt. Försiktig optimism råder
gällande konjunkturen i USA och en stark dollar påverkar JLT:s konkurrenskraft
positivt på amerikanska marknaden.  Intrimning av den nya verksamheten kommer
att påverka resultatutvecklingen under första halvåret.

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att driva försäljningen i rätt
riktning om än i en svag ekonomi. I Europa skapar dock den starka dollarn en
negativ effekt på marginalen eftersom kostnaden för de flesta ingående
komponenterna är knutna till dollarn.
Aktien

Totalt har 14,4 miljoner aktier (13,1) omsatts under året vilket motsvarar 54
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,90 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till 1,80
SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.
Årsstämma

Årsstämma hålls onsdagen den 6 maj kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö


Rapporteringstillfällen för 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015                       6 maj, 2015
Delårsrapport för januari-juni 2015                          13 augusti, 2015
Delårsrapport för januari-september 2015               22 oktober, 2015
Bokslutskommuniké för år 2015                             9 februari, 2016
              Växjö den 6 februari 2015

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktörFör ytterligare information:
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com
             Koncernens räkenskaper*

                       2014 2013    2014  2013    2013
Resultaträkning,  MSEK             Kv 4 Kv 4  Helår Helår  Helår
--------------------------------------------------------------------------------


Summa rörelsens intäkter           15,9 19,2    71,7  60,5    60,5Rörelsens kostnader

  Handelsvaror                 -9,7 -12,6   -46,0 -41,2   -41,2

  Övriga externa kostnader           -1,6 -1,1    -6,8  -4,9    -4,9

  Personalkostnader              -4,2 -2,8   -12,6 -12,0   -12,0

  Avskrivningar                -0,1 -0,6    -0,3  -1,3    -1,3

  Andelar i intresseföretags resultat
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat                0,3  2,1    6,0  1,2    1,2Finansnetto                    0,4  0,3    0,2  0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter finansiella poster       0,7  2,3    6,2  1,1    1,1Skatt                      -0,6 -0,6    -1,8  -0,2    -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens resultat                0,1  1,7    4,4  0,9    0,9Resultat per aktie  (kronor)          0,00 0,06    0,16  0,03    0,03

Resultat per aktie efter full utspädning   0,00 0,06    0,16  0,03    0,03
(kronor)                              2014  2013   2013
Balansräkning,  MSEK                       31 dec 31 dec   31 dec
--------------------------------------------------------------------------------


Tillgångar

  Immateriella anläggningstillgångar              2,8  0,4    0,0

 Materiella
  anläggningstillgångar                      1,1  0,7    0,6

  Finansiella anläggningstillgångar               4,2  7,2    6,3

Summa anläggningstillgångar                  8,1  8,4    6,9

  Varulager                             9,9  10,6    8,5

  Kortfristiga fordringar                     11,6  13,5    21,0

  Likvida medel                           20,2  10,0    5,6

Summa omsättningstillgångar                  41,7  34,1    35,2


--------------------------------------------------------------------------------
Summa tillgångar                          49,8  42,5    42,1
--------------------------------------------------------------------------------


Eget kapital, avsättningar och skulder

  Bundet eget kapital                       28,3  28,2    28,3

  Ansamlat resultat                        5,0  0,5    2,0

Summa eget kapital                         33,3  28,7    30,2

Långfristiga skulder                         -   -     -

Kortfristiga skulder                        16,4  13,7    11,8


--------------------------------------------------------------------------------
Summa eget kapital, avsättningar och skulder          49,8  42,5    42,1
--------------------------------------------------------------------------------


* Matematisk avrundning
                               2014  2013    2013
Kassaflödesanalys,  MSEK                  Helår Helår  Helår
--------------------------------------------------------------------------------


Kassaflöde från den löpande verksamheten före         6,5  -0,2    2,1
förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital                 10,7  1,8    -4,9
--------------------------------------------------------------------------------
Löpande verksamheten                 0,0     17,2  1,6    -2,8

Investeringsverksamheten              -0,5     -1,2  0,0    0,0

Finansieringsverksamheten               0,0     -1,4  0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Årets kassaflöde                  -0,5     14,6  1,6    -2,8

Likvida medel                      5,1     20,2  10,0    5,6

Nettolåneskuld*                           -20,5 -10,8    -6,2                              2014  2013   2013
Förändring av eget kapital, (MSEK)             31 dec 31 dec   31 dec
--------------------------------------------------------------------------------
Ingående eget kapital                     30,3  29,7    29,7
--------------------------------------------------------------------------------


Periodens resultat                         4,4  -0,9    0,9

Omräkningsdifferens                         0,0  -0,2    -0,4

Utdelning                               -1,3  0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Belopp vid periodens utgång                  33,3  28,7    30,3

                              2014  2013   2013
Nyckeltal                              Helår Helår   Helår
--------------------------------------------------------------------------------


EBITDA marginal               %             8,9  -0,5    4,0

Rörelsemarginal               %             8,4  -2,2    1,9

Vinstmarginal                %            8,6  -3,0    1,7Sysselsatt kapital             MSEK          33,3  28,7    30,2

Avkastning på sysselsatt kapital     %              20  -10     3

Eget kapital                MSEK          33,3  28,7    30,2

Avkastning på eget kapital        %             19   -8     4

Nettolåneskuld *              MSEK         -20,5 -10,8    -6,2

Skuldsättningsgrad            ggr            0   0     0

Soliditet                  %             67   68     72Resultat per aktie            kronor         0,16 -0,03    0,03

Eget kapital per aktie          kronor         1,24  1,07    1,12

Nettolåneskuld per aktie*         kronor        -0,76 -0,40   -0,23Aktiens sista avslutskurs i perioden   kronor         1,80  1,29    1,90

Antal utestående aktier          .000 st        26 952 26 952   26 952

Antal utestående aktier efter full    .000 st        27 952 27 952   27 952
utspädning* Negativt värde = nettokassa[HUG#1892411]