LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport för perioden januari till september 2014·         Omsättning 55,9 MSEK (41,3)
·         Bruttomarginal 35,0 procent (30,8)
·         Rörelseresultat 5,7 MSEK (-0,9)
·         Resultat efter skatt 4,3 MSEK (-0,9)
·         Orderingång 52,4 MSEK (48,1)


Kommentarer från VD

JLT:s nya positionering i övre segmentet och pågående marginalförstärkande
åtgärder fortsätter att ge resultat. Faktureringen ökade under tredje kvartalet
och slutade på 56 MSEK för perioden januari till september, jämfört med 41 MSEK
för samma period året innan. Med en fortsatt stark bruttomarginal på över 35
procent generade JLT ett rörelseresultat för perioden på 5,7 MSEK och en
rörelsemarginal på drygt 10 procent vilket är företagets långsiktiga
lönsamhetsmål.

Under tredje kvartalet slutförde JLT leveransen av över 70 stryktåliga VERSO-
datorer för containerhantering vid Baltic Container Terminal Gdynia, (BCT), en
av de största containerterminalerna i hela den baltiska regionen. Den EU-
sponsrade upphandlingen var ett prestige-projekt som vanns i hård konkurrens för
att JLT:s datorer inte bara uppfyller, utan överträffar de flesta av de strikta
krav som ställs på mobila datorer som skall användas i en av de besvärligaste
miljöer som finns för elektronisk utrustning.

Under tredje kvartalet fortsatte också utrullningen av JLT VERSO+ 10 datorn som
representerar en ny klass av stryktåliga fordonsdatorer och är utvecklad för
tillämpningar såsom hamnar, gruvor, jordbruk och utomhuslager. VERSO+ 10 datorn
tar en marknadsledande position genom att erbjuda en unik kombination av
kompakthet, tillförlitlighet, och prestanda. Kundleveranser är påbörjade och
flertalet kunder utvärderar för närvarande datorn i verkliga miljöer.

Pågående åtgärder ger önskat resultat och med de senaste produktlanseringarna är
grunden lagd för en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2014

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 55,9 MSEK (41,3).
Bruttovinsten uppgick till 19,6 MSEK (12,7) och bruttomarginalen ökade till
35,0 procent (30,8).
Rörelsens omkostnader var 13,6 MSEK (12,9) av detta svarade personalkostnader
för 8,3 MSEK (9,1). Övriga kostnader var 5,3 MSEK (3,8).
Avskrivningar var 0,2 MSEK (0,7).
Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,7 MSEK (-0,9)

Finansnettot uppgick till -0,2 MSEK (-0,3) vilket gav ett resultat före skatt på
5,5 MSEK (-1,2).
Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,2 MSEK belastar resultatet men har
ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (-0,9).
Orderingången under perioden har uppgått till 52,4 MSEK (48,1) och orderstocken
var vid periodens slut 2,9 MSEK (8,3).
Kommentarer till resultatet för perioden

Tidigareläggning av planerade leveranser har medfört en historiskt sett hög
omsättning i kvartalet, med en låg utgående orderstock som följd.

Bruttomarginalen har, som tidigare aviserats, ökat som effekt av genomförda
effektiviseringar och produktlanseringar under 2013. Försvagning av den svenska
kronan framförallt mot Euro innebär en positiv påverkan på bruttomarginalen.
Ökning av övriga kostnader hänför sig till ökade marknadsinsatser samt inhyrd
personal.
                   2014 2013   2014  2013  Kv 4/13 2013
Resultaträkning, MSEK           Kv3 Kv 3   Kv 1-3 Kv 1-3     -  Helår
                                  Kv 3/14
--------------------------------------------------------------------------------


Nettoomsättning              21,2 14,7    55,9  41,3    75,1 60,5


--------------------------------------------------------------------------------
Bruttovinst                 7,5  4,4    19,6  12,7    26,2 19,3

- Bruttomarginal             35,2% 30,2%   35,0% 30,8%    34,9% 32,0%Försäljnings- och Marknadskostnader  -1,2 -1,0    -4,1  -3,5    -6,5 -5,9Organisations- och FoU-kostnad     -3,1 -2,2    -9,5  -8,3    -11,1 -9,8

- varav personal              -1,5 -0,8    -4,7  -4,8    -5,2 -5,2

- varav övriga kostnader         -1,6 -1,4    -4,8  -3,5    -5,9 -4,6

- varav aktivierade
utvecklingsutgifter          0,0  0,0    0,0  0,0     0,0  0,0Omstruktureringskostnader         0,0  0,0    0,0  -1,2     0,0 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA                   3,2  1,2    6,0  -0,2     8,6  3,6

- EBITDA marginal            14,9% 8,4%   10,7% -0,5%    11,5% -2,8%Avskrivningar                -0,1 -0,2    -0,2  -0,7    -0,8 -1,3

  Varav:

  - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,2    -0,2  -0,5    -0,4 -0,7

 - Aktiverade
  utvecklingsutgifter          0,0 -0,1    0,0  -0,2    -0,4 -0,6


--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat               3,1  1,0    5,7  -0,9     7,8  1,2

- Rörelsemarginal            14,5% 6,8%   10,3% -2,2%    10,4% 1,9%


                  -------------
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har varit positivt med 11,8 MSEK (1,6). Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 17,4 MSEK (10,0) medförande en nettolåneskuld
uppgående till -17,7 MSEK (- 10,8). Soliditeten uppgick till 73 procent (68) och
det egna kapitalet var 33,6 MSEK (28,7).

Aktieutdelning om 1,3 MSEK har skett under perioden.
Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,5 MSEK (0,4). Inga räntebärande skulder föreligger.
Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 28,5 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 19,9 MSEK i svenska bolag. 4,3 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.
Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Utsikter för 2014

Tidigareläggning av planerade leveranser har medfört en historiskt sett hög
omsättning i tredje kvartalet, med en låg utgående orderstock som följd. Detta
medför lägre leveranstakt under fjärde kvartalet.

Aktien

Totalt har 11,9 miljoner aktier (7,0) omsatts under perioden vilket motsvarar
44 procent av det totala antalet aktier.
Aktien noterades i 1,95 SEK vid periodens början och i 1,88 SEK vid periodens
slut.
JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.
Rapporteringstillfällen för 2014

Bokslutskommuniké för år 2014                             6 februari, 2015


              Växjö den 17 oktober 2014

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 53
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

            Koncernens räkenskaper*                  2014 2013     2014     2013    2013
Resultaträkning,  MSEK         Kv3 Kv 3   Kv 1-3    Kv 1-3   Helår
--------------------------------------------------------------------------------


Summa rörelsens intäkter      21,2 14,7     55,9     41,3    60,5Rörelsens kostnader

  Handelsvaror            -13,8 -10,2    -36,3     -28,6    -41,2

  Övriga externa kostnader      -1,8 -1,4     -5,3     -3,8    -4,9

  Personalkostnader          -2,5 -1,8     -8,3     -9,1    -12,0

  Avskrivningar            -0,1 -0,2     -0,2     -0,7    -1,3

 Andelar i intresseföretags
  resultat
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat           3,1  1,0     5,7     -0,9     1,2Finansnetto              -0,2 -0,3     -0,2     -0,3     0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter finansiella poster  2,9  0,7     5,5     -1,2     1,1Skatt                 -0,6 -0,2     -1,2      0,4    -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens resultat           2,3  0,6     4,3     -0,9     0,9Resultat per aktie  (kronor)     0,08 0,02     0,16     -0,03    0,03

Resultat per aktie efter full   0,08 0,02     0,15     -0,03    0,03
utspädning (kronor)                          2014     2013   2013
Balansräkning,  MSEK                    30 Sep    30 Sep   31 Dec
--------------------------------------------------------------------------------


Tillgångar  Immateriella anläggningstillgångar          0,0      0,4     0,0

 Materiella
  anläggningstillgångar                   0,7      0,7     0,6

 Finansiella
  anläggningstillgångar                  4,7      7,2     6,3

Summa anläggningstillgångar              5,5      8,4     6,9  Varulager                          8,7     10,6     8,5

  Kortfristiga fordringar                   14,5     13,5    21,0

  Likvida medel                        17,4     10,0     5,6

Summa omsättningstillgångar              40,7     34,1    35,2


--------------------------------------------------------------------------------
Summa tillgångar                       46,1     42,5    42,1
--------------------------------------------------------------------------------


Eget kapital, avsättningar och skulder  Bundet eget kapital                     28,4     28,2    28,3

  Ansamlat resultat                      5,2      0,5     2,0

Summa eget kapital                      33,6     28,7    30,2

Långfristiga skulder                      -       -      -

Kortfristiga skulder                     12,5     13,7    11,8


--------------------------------------------------------------------------------
Summa eget kapital, avsättningar och skulder      46,1     42,5    42,1
--------------------------------------------------------------------------------


* Matematisk avrundning

                              2014  2013   2013
Kassaflödesanalys,  MSEK                 Kv 1-3 Kv 1-3   Helår
-------------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde från den löpande verksamheten före        5,6  -0,2    2,1
förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital                7,8  1,8    -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
Löpande verksamheten                  0,0    13,3  1,6    -2,8

Investeringsverksamheten                -0,5    -0,2  0,0    0,0

Finansieringsverksamheten               0,0    -1,3  0,0    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
Årets kassaflöde                    -0,5    11,8  1,6    -2,8

Likvida medel                      5,1    17,4  10,0    5,6

Nettolåneskuld*                          -17,7 -10,8    -6,2                             2014  2013   2013
Förändring av eget kapital, (MSEK)            30 Sep 30 Sep   31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------
Ingående eget kapital                    30,3  29,7    29,7
-------------------------------------------------------------------------------


Periodens resultat                         4,3  -0,9    0,9

Omräkningsdifferens                        0,4  -0,2    -0,4

Utdelning                              -1,3  0,0    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
Belopp vid periodens utgång                 33,6  28,7    30,3

                             2014  2013   2013
Nyckeltal                             Kv 1-3 Kv 1-3   Helår
-------------------------------------------------------------------------------


EBITDA marginal            %              10,7  -0,5    4,0

Rörelsemarginal            %              10,3  -2,2    1,9

Vinstmarginal             %             9,9  -3,0    1,7

Sysselsatt
kapital                MSEK            33,6  28,7    30,2

Avkastning på sysselsatt
kapital               %               23  -10     3

Eget kapital             MSEK            33,6  28,7    30,2

Avkastning på eget kapital      %              23   -8     4

Nettolåneskuld *           MSEK           -17,7 -10,8    -6,2

Skuldsättningsgrad          ggr             0   0     0

Soliditet               %              73   68     72

Resultat per aktie          kronor           0,16 -0,03    0,03

Eget kapital per aktie        kronor           1,25  1,07    1,12

Nettolåneskuld per aktie*      kronor          -0,66 -0,40   -0,23Aktiens sista avslutskurs i    kronor           1,88  1,29    1,90
perioden

Antal utestående aktier       .000 st         26 952 26 952   26 952

Antal utestående aktier efter   .000 st         27 952 27 952   27 952
full utspädning* Negativt värde =
nettokassa
                                        

[HUG#1863735]