LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : JLT Delårsrapport januari - juni 2014·         Omsättning 34,6 MSEK (26,6)
·         Bruttomarginal 34,9 procent (31,1)
·         Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9)
·         Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4)
·         Orderingång 38,9 MSEK (30,4)


Kommentarer från VD

Utfallet för andra kvartalet innebär fem konsekutiva kvartal med positivt
resultat och ett rörelseresultat över fyra kvartal på 5,7 MSEK. Vi ser en
återhämtning i marknaden, speciellt i USA, samtidigt som vårt arbete med att
stärka JLT:s position i det övre marknadssegmentet där JLT har tydliga
konkurrensfördelar fortsätter ge resultat.

Pågående marginalförstärkande arbete (och en försvagad krona) resulterade i
ytterligare förstärkt bruttomarginal som slutade på 35,4 procent för andra
kvartalet, jämfört med 31,7 procent under samma period året innan.

I andra kvartalet lanserades JLT VERSO+ 10 datorn, en ny klass av stryktåliga
fordonsdatorer utvecklad för tillämpningar såsom hamnar, gruvor, jordbruk och
utomhuslager. VERSO+ 10 datorn har branschens minsta fysiska format och en
innovativ snabbmonteringsfunktion kallad QuickLock. VERSO+ 10 datorn tar en
marknadsledande position genom att erbjuda en unik kombination av kompakthet,
tillförlitlighet, och prestanda. Flertalet kunder utvärderar för närvarande
datorn i verkliga miljöer och redan i samma kvartalet bokades den första
kundordern.

Under andra kvartalet levererades den 90 000:e datorn sedan företagets start,
vilket gör JLT till en av Sveriges största PC-tillverkare genom tiderna. JLT
firar också 20-års jubileum. Under denna tid har JLT byggt upp en gedigen
erfarenhet och är idag känt för sin design- och tillverkningskvalitet. För att
markera detta löfte om kvalitet levererades den 90 000:e datorn med ett
speciellt utökat 20-årigt JLT:Care serviceavtal. Datorn gick till Baltic
Container Terminal (BCT) Gdynia, en del av den internationella
hamnoperatörsgruppen ICTSI, och lämnades över vid en speciell ceremoni på mässan
TOC Europe i London.

Pågående åtgärder ger önskat resultat och med de senaste produktlanseringarna är
grunden lagd för en
långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2014

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 34,6 MSEK (26,6).
Bruttovinsten uppgick till 12,1 MSEK (8,3) och bruttomarginalen ökade till 34,9
procent (31,1).

Rörelsens omkostnader var 9,3 MSEK (9,7) av detta svarade personalkostnader för
5,8 MSEK (7,3). Övriga kostnader var 3,5 MSEK (2,4).

Avskrivningar var 0,2 MSEK (0,5).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,7 MSEK (-1,9)

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på
2,6 MSEK (-2,0).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,6 MSEK belastar resultatet men har
ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (-1,4).

Orderingången under perioden har uppgått till 38,9 MSEK (30,4) och orderstocken
var vid periodens slut 10,7 MSEK (5,3).

Kommentarer till resultatet för perioden

Orderingången ökade 28 procent jämfört med första halvåret 2013 och omsättningen
ökade 30 procent. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till ökad försäljning på
den amerikanska marknaden.

Bruttomarginalen har, som tidigare aviserats, ökat som effekt av genomförda
effektiviseringar och produktlanseringar under 2013. Försvagning av den svenska
kronan framförallt mot Euro innebär en positiv påverkan på bruttomarginalen.

Ökning av övriga kostnader hänför sig till ökade marknadsinsatser, testkostnader
av nya produkter samt inhyrd personal.

                  2014 2013   2014  2013  Kv 3/13 2013
 Resultaträkning, MSEK         Kv2 Kv 2   Kv 1-2 Kv 1-2     -  Helår
                                Kv 2/14
-------------------------------------------------------------------------------


 Nettoomsättning           18,4 16,3    34,6  26,6    68,5 60,5


------------------------------------------------------------------------------
 Bruttovinst              6,5  5,2    12,1  8,3    23,2 19,3

 - Bruttomarginal           35,4% 31,7%   34,9% 31,1%    33,8% 32,0% Försäljnings- och
 Marknadskostnader         -1,6 -1,2    -2,9  -2,5    -6,3 -5,9 Organisations- och FoU-kostnad   -3,3 -3,0    -6,4  -7,2    -10,2 -11,0

   Varav:

   - Personal             -1,5 -1,9    -3,2  -5,2    -4,4 -6,4

   - Övriga kostnader        -1,8 -1,1    -3,2  -2,1    -5,7 -4,6

  - Aktiverade
   utvecklingsutgifter        0,0  0,0    0,0  0,0     0,0  0,0


------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA                 1,7  1,0    2,8  -1,5     6,7  2,4

 - EBITDA marginal          9,0% 5,9%    8,1% -5,5%    9,8% -2,8% Avskrivningar            -0,1 -0,2    -0,2  -0,5    -1,0 -1,3

   Varav:

  - Materiella
   anläggningstillgångar      -0,1 -0,2    -0,2  -0,3    -0,5 -0,7

  - Aktiverade
   utvecklingsutgifter        0,0 -0,1    0,0  -0,2    -0,5 -0,6


------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat            1,6  0,7    2,7  -1,9     5,7  1,2

 - Rörelsemarginal          8,6% 4,3%    7,7% -7,2%    8,4% 1,9%Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har varit positivt med 5,7 MSEK (-0,5). Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 11,4 MSEK (7,9) medförande en nettolåneskuld
uppgående till -11,9 MSEK (- 8,7). Soliditeten uppgick till 73 procent (70) och
det egna kapitalet var 31,3 MSEK (28,3).

Aktieutdelning om 1,3 MSEK har skett under perioden.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,1 MSEK (0,2). Inga räntebärande skulder föreligger.

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 31,2 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 22,7 MSEK i svenska bolag. 4,9 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Investeringar i marknadsföring och försäljningskanaler ökas under andra
halvåret.


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Utsikter för 2014

Försiktig optimism angående den rådande konjunkturen för 2014 tillsammans med
effekter av två produktlanseringar under året bedöms ge en fortsatt positiv
försäljnings- och resultatutveckling.


Investeringar i marknadsföring och försäljningskanaler ökas under andra
halvåret.


Aktien

Totalt har 9,1 miljoner aktier (3,6) har omsatts under perioden vilket motsvarar
34 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,95 SEK vid periodens början och i 2,17 SEK vid periodens
slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.


Rapporteringstillfällen för 2014

Delårsrapport för januari-september 2014               17 oktober, 2014
Bokslutskommuniké för år 2014                             6 februari, 2015


              Växjö den 15 augusti 2014

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 53
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

             Koncernens räkenskaper*                   2014    2013    2014   2013    2013
 Resultaträkning,  MSEK         Kv2    Kv 2  Kv 1-2  Kv 1-2  Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 Summa rörelsens
 intäkter                18,4    16,3    34,6   26,6    60,5 Rörelsens kostnader

   Handelsvaror            -11,9   -11,1   -22,5  -18,3   -41,2

  Övriga externa
   kostnader               -1,8    -1,1    -3,5   -2,4    -4,9

   Personalkostnader           -3,0    -3,1    -5,8   -7,3   -12,0

   Avskrivningar             -0,1    -0,2    -0,2   -0,5    -1,3

  Andelar i intresseföretags
   resultat
-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat             1,6    0,7    2,7   -1,9    1,2 Finansnetto               -0,2    0,0    -0,1   0,0    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Resultat efter finansiella
 poster                1,4    0,7    2,6   -2,0    1,1 Skatt                  -0,3    -0,1    -0,6   0,5    -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Periodens resultat           1,1    0,6    2,0   -1,4    0,9 Resultat per aktie
 (kronor)                0,04    0,02    0,08  -0,05    0,03

 Resultat per aktie efter full    0,04    0,02    0,07  -0,05    0,03
 utspädning (kronor)                             2014   2013   2013
 Balansräkning,  MSEK                     30 Jun  30 Jun   31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------


 Tillgångar

   Immateriella anläggningstillgångar            0,0   0,5    0,0

  Materiella
   anläggningstillgångar                    0,6   0,9    0,6

  Finansiella
   anläggningstillgångar                   5,7   7,2    6,3

 Summa anläggningstillgångar                  6,3   8,6    6,9   Varulager                           11,1   10,8    8,5

  Kortfristiga
   fordringar                          13,7   13,0    21,0

   Likvida medel                         11,4   7,9    5,6

 Summa omsättningstillgångar                  36,2   31,7    35,2


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa tillgångar                        42,6   40,3    42,1
-------------------------------------------------------------------------------


 Eget kapital, avsättningar och skulder   Bundet eget kapital                      28,4   28,3    28,3

   Ansamlat resultat                       2,9   0,0    2,0

 Summa eget kapital                       31,3   28,3    30,2

 Långfristiga skulder                       -    -     -

 Kortfristiga skulder                      11,3   12,0    11,8


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder        42,6   40,3    42,1
-------------------------------------------------------------------------------


 * Matematisk avrundning

 Kassaflödesanalys,                   2014  2013   2013
 MSEK                             Kv 1-2 Kv 1-2   Helår

 Kassaflöde från den löpande verksamheten före      2,2  -1,0    2,1
 förändring av rörelsekapital

 Förändring av rörelsekapital               4,8  0,5    -4,9
-----------------------------------------------------------------------------
 Löpande verksamheten               0,0    7,0  -0,5    -2,8

 Investeringsverksamheten             -0,5    0,1  0,0    0,0

 Finansieringsverksamheten             0,0    -1,3  0,0    0,0
-----------------------------------------------------------------------------
 Årets kassaflöde                 -0,5    5,7  -0,5    -2,8

 Likvida medel                    5,1    11,4  7,9    5,6

 Nettolåneskuld*                         -11,9  -8,7    -6,2                            2014  2013   2013
 Förändring av eget kapital, (MSEK)             30 Jun 30 Jun   31 Dec
-----------------------------------------------------------------------------
 Ingående eget kapital                      30,3  29,7    29,7
-----------------------------------------------------------------------------


 Periodens resultat                       2,0  -1,4    0,9

 Omräkningsdifferens                       0,3  0,0    -0,4

 Utdelning                             -1,3  0,0    0,0
-----------------------------------------------------------------------------
 Belopp vid periodens utgång                   31,3  28,3    30,3

                            2014  2013   2013
 Nyckeltal                            Kv 1-2 Kv 1-2   Helår
-----------------------------------------------------------------------------


 EBITDA marginal              %            8,1  -5,5    4,0

 Rörelsemarginal              %            7,7  -7,2    1,9

 Vinstmarginal               %           7,5  -7,3    1,7

 Sysselsatt
 kapital                  MSEK         31,3  28,3    30,2

 Avkastning på sysselsatt
 kapital                 %             17  -12     3

 Eget kapital               MSEK         31,3  28,3    30,2

 Avkastning på eget kapital       %            17   -9     4

 Nettolåneskuld *             MSEK        -11,9  -8,7    -6,2

 Skuldsättningsgrad           ggr           0   0     0

 Soliditet                 %            73   70     72

 Resultat per aktie           kronor        0,08 -0,05    0,03

 Eget kapital per aktie         kronor        1,16  1,05    1,12

 Nettolåneskuld per aktie*        kronor       -0,44 -0,32   -0,23 Aktiens sista avslutskurs i      kronor        2,17  0,73    1,90
 perioden

 Antal utestående aktier         .000 st       26 952 26 952   26 952

 Antal utestående aktier efter full  .000 st       27 952 27 952   27 952
 utspädning
 * Negativt värde = nettokassa[HUG#1849074]