LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB :Pressmeddelande 9 maj 2014 Rapport från JLT:s årsstämma


Pressmeddelande 9 maj 2014

Rapport från JLT:s årsstämma

Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 8 maj 2014 fattade beslut i
enlighet med de framlagda förslagen.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes således.
Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören. Beslöts om utdelning för verksamhetsåret 2013 om 0,05 kronor per
aktie, med den 13 maj 2014 som avstämningsdag för utdelningen.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg och Jan
Olofsson samt nyvaldes Per Ädelroth. Ulf Ahlén omvaldes till styrelseordförande.
Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 340.000 kronor, varav
120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till övriga
ledamöter.

Bolagsstämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
av högst 4.042.800 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com
www.jltmobile.com.Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet
trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema
temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport,
lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, försvars- och räddningsfordon.
JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har
levererat över 85 000 datorer. Under 2013 omsatte JLT 61 Mkr. Huvudkontoret med
utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994
och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med
Remium som certified advisor. För mer information, se www.jltmobile.com.


[HUG#1784175]