LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport Januari till Mars 2014


·         Rörelseresultat 1,1 MSEK (-2,6)
·         Omsättning 16,2 MSEK (10,3)
·         Orderingång 20,6 MSEK (17,6)
·         Bruttomarginal 34,5 procent (30,1)
·         Resultat efter skatt 0,9 MSEK (-2,0)


Kommentarer från VD

Vårt arbete med att stärka JLT:s position i det övre marknadssegmentet där JLT
har tydliga konkurrensfördelar fortgick under kvartalet. Nya och befintliga
kunder bearbetas kontinuerligt inom områden såsom gruvor, skog, logistik och
hamnar där prestanda och stryktålighet är avgörande. Flera nya affärer bokades
under kvartalet främst i USA men också på den Europeiska marknaden, och
orderingången ökade till 21 MSEK för kvartalet jämfört med18 MSEK för
motsvarande period 2013.

JLT lanserade under kvartalet sin senaste generation logistikdator, JLT1214N,
som kommer med väsentligt förbättrad prestanda. JLT1214N datorn erbjuder den
lägsta totala ägandekostnaden till kunder med krävande logistiktillämpningar
såsom livsmedelsdistribution, frys-lager och crossdocking. Med JLT1214N
förstärker JLT sin position inom dessa segment som representerar en betydande
del av JLT:s försäljning.

Efter första kvartalets avslut lanserade JLT också VERSO+ 10 datorn. VERSO+ 10
datorn är först ut i en ny klass av stryktåliga fordonsdatorer för heavy-duty
tillämpningar inom hamnar, gruvor, jordbruk och utomhuslager. VERSO+ 10 datorn
är speciellt utvecklad för att möta kunder behov av att montera en terminal i
trånga kabiner eller andra små utrymmen. Med branschens minsta fysiska format
och en innovativ snabbmonteringsfunktion kallad QuickLock, kombinerar VERSO+ 10
datorn kompakthet och flexibilitet med ledande prestanda, vilket gör den unik
för denna typ av installationer.

Under kvartalet har effektiviseringsarbetet i produktion och inköp fortsatt med
syfte att stärka bruttomarginalen. Brutto marginalen slutade för kvartalet på
närmare 35 procent jämfört med 30 procent för samma period året innan och
rörelseresultatet slutade på 1 MSEK jämfört med en förlust på 2,6 MSEK året
innan.

Pågående åtgärder har gett önskat resultat och med de senaste
produktlanseringarna är grunden lagd för en långsiktig lönsam tillväxt.


Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2014

För första kvartalet redovisar koncernen en omsättning på 16,2 MSEK (10,3).
Bruttovinsten uppgick till 5,6 MSEK (3,1) och bruttomarginalen till 34,5 procent
(30,1).

Rörelsens omkostnader var 4,4 MSEK (5,5) av detta svarade personalkostnader för
2,7 MSEK (4,2). Övriga kostnader var 1,7 MSEK (1,3).

Avskrivningar var 0,1 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,1 MSEK (-2,6)

Finansnettot uppgick till 0,1 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på
1,2 MSEK (-2,6).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,3 MSEK belastar resultatet men har
ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (-2,0).

Orderingången under perioden har uppgått till 20,6 MSEK (17,6) och orderstocken
var vid periodens slut 10,7 MSEK (8,8).


Kommentarer till resultatet för perioden

Orderingången ökade 17 procent jämfört med första kvartalet 2013 och
omsättningen ökade 57 procent. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till ökad
försäljning på den amerikanska marknaden.

Bruttomarginalen har som tidigare aviserats en ökat som en effekt av genomförda
effektiviseringar och produktlanseringar under 2013.

                        2014  2013  Kv 2/13 2013
 Resultaträkning, MSEK                  Kv1  Kv1     -  Helår
                               Kv 1/14
---------------------------------------------------------------------------


 Nettoomsättning                     16,2  10,3    66,4 60,5


---------------------------------------------------------------------------
 Bruttovinst                        5,6  3,1    21,8 19,3

 - Bruttomarginal                    34,5% 30,1%    32,9% 32,0% Försäljnings- och Marknadskostnader         -1,4  -1,3    -6,0 -5,9 Organisations- och FoU-kostnad            -3,1  -3,1    -11,0 -11,0

 - varav personal                     -1,7  -2,1    -5,4 -5,8

 - varav övriga kostnader                -1,4  -1,0    -5,6 -5,2

 - varav aktivierade utvecklingsutgifter        0,0  0,0     0,0  0,0 Omstruktureringskostnader                  -  -1,2      -   -
---------------------------------------------------------------------------
 EBITDA                           1,2  -2,4     4,8 -1,7

 - EBITDA marginal                    7,1% -23,3%    7,3% -2,8% Avskrivningar                      -0,1  -0,2    -1,1 -1,3

   Varav:

   - Materiella anläggningstillgångar        -0,1  -0,2    -0,6 -0,7

   - Aktiverade utvecklingsutgifter          0,0  -0,1    -0,5 -0,6


---------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                      1,1  -2,6     3,7  1,2

 - Rörelsemarginal                    6,6% -25,6%    5,6% 1,9%


Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har varit positivt med 8,7 MSEK (-0,2). Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 14,5 MSEK (8,2) medförande en nettolåneskuld
uppgående till -15,1 MSEK (- 9,0). Outnyttjad checkräkning var 5,0 MSEK.
Soliditeten uppgick till 70 procent (67) och det egna kapitalet var 31,3 MSEK
(27,4).

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
0,1 MSEK (-0,1). Inga räntebärande skulder föreligger.


Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 32,8 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 24,2 MSEK i svenska bolag. 5,2 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.


Utsikter för 2014

Försiktig optimism angående den rådande konjunkturen för 2014 tillsammans med
effekter av två produktlanseringar under året bedöms ge en fortsatt positiv
försäljnings- och resultatutveckling.


Aktien

Totalt har 6,7 miljoner aktier (2,4) har omsatts under perioden vilket motsvarar
25 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,95 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till
2,04 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.


Rapporteringstillfällen för 2014

Delårsrapport för januari-juni 2014                          15 augusti, 2014
Delårsrapport för januari-september 2014               17 oktober, 2014
Bokslutskommuniké för år 2014                             6 februari, 2015


               Växjö den 8 maj 2014

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktörFör ytterligare information:
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00
Stefan Käck    vVD / CFO      0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com
             Koncernens räkenskaper*                                 2014  2013    2013
 Resultaträkning,  MSEK                    Kv1  Kv1  Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 Summa rörelsens intäkter                     16,2  10,3    60,5 Rörelsens kostnader

   Handelsvaror                         -10,6  -7,2   -41,2

   Övriga externa kostnader                    -1,7  -1,3    -4,9

   Personalkostnader                        -2,7  -4,2   -12,0

   Avskrivningar                          -0,1  -0,2    -1,3


-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                          1,1  -2,6    1,2 Finansnetto                             0,1  0,0    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Resultat efter finansiella poster                1,2  -2,6    1,1 Skatt                                -0,3  0,6    -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Periodens resultat                        0,9  -2,0    0,9 Resultat per aktie (kronor)                    0,03 -0,07    0,03

 Resultat per aktie efter full utspädning            0,03 -0,07    0,03
 (kronor)                              2014  2013   2013
 Balansräkning,  MSEK                      31 Mar 31 Mar   31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------


 Tillgångar   Immateriella anläggningstillgångar             0,0  0,6    0,0

   Materiella anläggningstillgångar                0,5  1,1    0,6

   Finansiella anläggningstillgångar              6,0  6,8    6,3

 Summa anläggningstillgångar                   6,5  8,4    6,9   Varulager                             10,5  13,8    8,5

   Kortfristiga fordringar                     13,5  10,7    21,0

   Likvida medel                           14,5  8,2    5,6

 Summa omsättningstillgångar                   38,5  32,7    35,2


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa tillgångar                         45,0  41,2    42,1
-------------------------------------------------------------------------------


 Eget kapital, avsättningar och skulder   Bundet eget kapital                       28,3  28,2    28,3

   Ansamlat resultat                        3,1  -0,8    2,0

 Summa eget kapital                        31,3  27,4    30,2

 Långfristiga skulder                        -   -     -

 Kortfristiga skulder                       13,7  13,7    11,8


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder        45,0  41,2    42,1
-------------------------------------------------------------------------------


 * Matematisk avrundning


                                2014  2013   2013
 Kassaflödesanalys,  MSEK                    Kv1  Kv1   Helår
-------------------------------------------------------------------------------
 Kassaflöde från den löpande verksamheten före        0,9  -1,8    2,1
 förändring av rörelsekapital

 Förändring av rörelsekapital                7,8  1,6    -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Löpande verksamheten                        8,7  -0,2    -2,8

 Investeringsverksamheten                      0,3  0,0    0,0

 Finansieringsverksamheten                     0,0  0,0    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Årets kassaflöde                          8,9  -0,2    -2,8

 Likvida medel                            14,5  8,2    5,6

 Nettolåneskuld*                          -15,1  -9,0    -6,2                              2014  2013   2013
 Förändring av eget kapital, (MSEK)              31 Mar 31 Mar   31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------
 Ingående eget kapital                       30,3  29,7    29,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Periodens resultat                         0,9  -2,0    0,9

 Omräkningsdifferens                        0,1  -0,3    -0,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Belopp vid periodens utgång                    31,3  27,4    30,3

                              2014  2013   2013
 Nyckeltal                              Kv1  Kv1   Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITDA marginal               %            7,1 -23,3    4,0

 Rörelsemarginal               %            6,6 -25,6    1,9

 Vinstmarginal                %           7,3 -25,5    1,7

 Sysselsatt kapital              MSEK         31,3  27,4    30,2

 Avkastning på sysselsatt kapital      %             14  -34     3

 Eget kapital                 MSEK         31,3  27,4    30,2

 Avkastning på eget kapital         %            15  -27     4

 Nettolåneskuld *               MSEK        -15,1  -9,0    -6,2

 Skuldsättningsgrad             ggr           0   0     0

 Soliditet                  %            70   67     72

 Resultat per aktie             kronor        0,03 -0,07    0,03

 Eget kapital per aktie           kronor        1,16  1,02    1,12

 Nettolåneskuld per aktie*         kronor       -0,56 -0,33   -0,23 Aktiens sista avslutskurs i perioden   kronor        1,90  0,73    1,90

 Antal utestående aktier          .000 st       26 952 26 952   26 952

 Antal utestående aktier efter full    .000 st       27 952 27 952   27 952
 utspädning * Negativt värde = nettokassa[HUG#1783837]