LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Pressmeddelande 9 april 2014, KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressmeddelande 9 april, 2014

 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den
8 maj 2014 kl. 16.00 på Stadshotellet, Kungsgatan 6 i Växjö.RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 2 maj
2014, dels anmält sin avsikt att delta senast måndagen den 5 maj 2014.

 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 2 maj 2014. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller
per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det
antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
   fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
   direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
   revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 16. Avslutning


UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 0,05 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2014. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2014. Sista dag för handel med bolagets
aktier inkluderande rätt till utdelning är den 8 maj 2014.STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent
av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till
ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska
bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ulf Ahlén,
Thomas Ahrens, Ola Blomberg och Jan Olofsson omväljs samt att Per Ädelroth väljs
som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén
omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 340.000
kronor, varav 120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor
vardera till övriga ledamöter, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
att KPMG AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom
ramen för offert.

Per Ädelroth, född -66, är operativ chef/Vice President Operations på Axis
Communications AB i Lund, ingår i Axis koncernledning sedan 10 år tillbaka. Har
tidigare arbetat i ett antal olika chefsroller på Axis, bl a som
affärsområdeschef.EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst
4.042.800 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av antalet aktier och röster
i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av
aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet
och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för
finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv.DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras
om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Växjö i april 2014

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21, stefan.kack@jltmobile.com
[HUG#1775765]