LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Bokslutskommuniké 2013Rörelseresultat 1,2 MSEK (-2,8)
Omsättning 60,5 MSEK (68,8)
Orderingång 65,2 MSEK (58,3)
Bruttomarginal 32,0 procent (27,1)
Resultat efter skatt 0,9 MSEK (-3,1)

Utdelning för 2013 föreslås med 0,05 kronor per aktieKommentarer från VD

Under 2013 har JLT skapat förutsättningar för en lönsam tillväxt genom att
skifta företagets erbjudande och försäljning mot det övre marknadssegmentet, och
samtidigt genomföra flera åtgärder i syfte att öka lönsamheten.

Nu ser vi frukterna av detta arbete.
 * Förbättrat rörelseresultat; tre på varandra följande kvartal med positivt
  resultat
 * Förlust vänds till vinst; 1,2 MSEK för helåret jämfört med -2,8 MSEK
  föregående år
 * Ökande bruttomarginal, 32 procent för året, jämfört med 27 föregående år

Åtgärder under 2013
 * Skiftet mot det övre marknadssegmentet påbörjades.
 * Nya produktfamiljen VERSO lanserades med marknadsledande prestanda i en
  stryktålig dator
 * Besparingspaket för att kostnadsoptimera organisationen till nya
  inriktningen genomfördes
 * Kontinuerligt arbete på att förstärka bruttomarginalen resulterade i
  avsevärt förbättrad lönsamhet

Genomförda åtgärder har gett önskat resultat och grunden är lagd för en
långsiktig tillväxt. Under 2014 fortgår arbetet med att stärka JLT:s position i
det övre marknadssegmentet där JLT har en tydlig konkurrensfördel. Nya och
befintliga kunder kommer bearbetas inom områden såsom gruvor, skog, logistik och
hamnar där prestanda och stryktålighet är avgörande. Säljkanalen kommer
förstärkas ytterligare och JLT:s erbjudande och kundvärde kommer att
vidareutvecklas och kompletteras. Nya produkter speciellt utvecklade för de nya
målsegmenten kommer också att introduceras under året.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2013

För helåret 2013 redovisar koncernen en omsättning på 60,5 MSEK (68,8).
Bruttovinsten uppgick till 19,3 MSEK (18,6) och bruttomarginalen till 32,0
procent (27,1).

Rörelsens omkostnader var 16,9 MSEK (20,3) av detta svarade personalkostnader
för 12,0 MSEK (13,4) varav 1,2 MSEK omstruktureringskostnader. Övriga kostnader
var 4,9 MSEK (6,9). EBITDA för året uppgick till 2,4 MSEK (-1,7).

Avskrivningar under året var 1,3 MSEK (1,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-2,8)

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,5) vilket gav ett resultat före skatt på
1,1 MSEK (-3,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,2 MSEK belastar resultet men har
ingen kassaflödespåverkan och Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (-3,1).

Orderingången under året har uppgått till 65,2 MSEK (58,3) och orderstocken var
vid periodens slut 6,3 MSEK (1,5).


Kommentarer till resultatet för 2013

Orderingången ökade 12 procent men en svag ingående orderstock 2013 medförde en
minskad omsättning från föregående år. Försäljning av serviceavtal som
lanserades under 2012 har utvecklats positivt.

Bruttomarginalen har en fortsatt ökande trend och är en effekt av
effektiviseringar i produktion samt lanseringar av produkter med bättre marginal
under året.

 Resultaträkning, MSEK            2013 2012   2013 2012
                      Kv4 Kv 4  Helår Helår
------------------------------------------------------------------


 Nettoomsättning               19,2 17,8   60,5 68,8


------------------------------------------------------------------
 Bruttovinst                  6,6  5,3   19,3 18,6

 - Bruttomarginal              34,5% 30,0%   32,0% 27,1% Försäljnings- och Marknadskostnader   -2,4 -1,7   -5,9 -5,3 Organisations- och FoU-kostnad      -1,6 -3,4   -9,8 -15,0

 - varav personal               -0,4 -1,8   -5,2 -8,6

 - varav övriga kostnader          -1,1 -1,6   -4,6 -6,4

 - varav aktivierade utvecklingsutgifter  0,0  0,0    0,0  0,0 Omstruktureringskostnader           0,0  0,0   -1,2  0,0
------------------------------------------------------------------
 EBITDA                     2,7  0,3    2,4 -1,7

 - EBITDA marginal              13,8% 1,4%   4,0% -2,5% Avskrivningar                -0,6 -0,1   -1,3 -1,1

   Varav:

   - Materiella anläggningstillgångar   -0,2 -0,1   -0,7 -0,8

   - Aktiverade utvecklingsutgifter    -0,4  0,0   -0,6 -0,2


------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                2,1  0,1    1,2 -2,8

 - Rörelsemarginal              10,9% 0,8%   1,9% -4,0%Ett besparingsprogram genomfördes under första kvartalet 2013 och har som helhet
medfört en kostnadsreduktion för helåret med 1,8 MSEK inklusive
omstruktureringskostnader.

Aktiverade utvecklingsutgifter avseende utvecklingsprojekt är fullt avskrivna
vid utgången av 2013. Ingen aktivering har skett under 2013.


Fjärde kvartalet 2013

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 19,2 MSEK (17,8) till
bruttomarginalen 34,5 procent (30,0) vilket medförde en bruttovinst på 6,6 MSEK
(5,3).

Verksamhetens omkostnader minskade till 4,0 MSEK (5,1). EBITDA var 2,7 MSEK
(0,3).

Avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (0,1) och rörelseresultatet var 2,1 MSEK
(0,1).

Orderingången i kvartalet var 17,2 MSEK (8,8)


Verksamheten 2013

JLT har under året nått viktiga milstolpar i arbetet med att skapa
förutsättningar för en lönsam tillväxt.

JLT:s strategi är att fokusera produkterbjudande mot det övre segmentet inom
området stryktåliga datorer. Segmentet inkluderar användningsområden såsom gruv-
och entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksutrustning, logistik och hamnar.
Med JLT:s nya datorfamilj VERSO tar JLT en stark position genom att leverera
marknadens bästa prestanda i en stryktålig mobil dator.

Lansering av den nya produktfamiljen VERSO. Med VERSO-familjen tar JLT en
ledande position med marknadens högsta prestanda i en stryktålig mobil dator.
VERSO-familjen har mottagits väl och försäljningen är enligt plan. Äldre och
mindre lönsamma modeller har avvecklats under året.

Trimmade processer och utökat systemstöd möjliggjorde ett besparingspaket som
effektureades under första kvartalet och innebär en kostnadsreduktion på 3 MSEK
på årsbasis.

Försäljningen av serviceavtal som lanserades under 2012 har gått enligt plan och
den ej vinstavräknade avtalsstockens värde vid årets utgång uppgick till 0,4
MSEK.

Bruttomarginalen har ökat med 5 procentenheter sen föregående år vilket är en
effekt av förbättrad materialhantering, produktion och uppdaterat produktutbud.
Förändringarna har även resulterat att kapital bundet i produktionslager har
minskat med 5,3 MSEK.

Händelser under 2013
 * Fyra nya försäljningspartners lades till nätverket
 * Försäljning av serviceavtal
 * Produktfamiljen VERSO  lanserades i januari 2013.
 * jLink; ruggat 3G/GPS modem lanseras
 * Äldre nya modeller avvecklades och produktionen flyttades till Flextronics
 * Produktion etableras in-house för förserieproduktion, kundanpassningar och
  lågvolymprodukter
 * Besparingsprogram genomfört
 * 3 positiva kvartal och positivt helårsresultat


Finansiell ställning och kassaflöde

Kassflödet har varit negativt med 2,8 MSEK (4,8) vilket var en effekt av ökad
bindning i kortfristiga fordringar (kundfordingar) runt årsskiftet. Koncernens
likvida medel uppgick på balansdagen till 5,6 MSEK (8,4), vid januari månads
utgång uppgick likvida medel till 15,3 MSEK.

Nettolåneskulden minskade under året till -6,2 MSEK (- 9,2). och outnyttjad
checkräkning var 5,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 72 procent (70) och det egna
kapitalet var 30,3 MSEK (29,7).


Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
0,2 MSEK (-0,1). Inga räntebärande skulder föreligger.


Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut till 32,0 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 25,1 MSEK i svenska bolag. 5,4 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.


Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.


Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas med
0,05 kronor per aktie (0,0).


Utsikter för 2014

Försiktig optimimism angående den rådande konjunkturen för 2014 tillsammans med
två produktlanseringar under året bedöms ge en positiv försäljningsutveckling.

Långsiktigt förutspås marknaden för stryktåliga datorer att växa


Aktien

Totalt har 13,1 miljoner aktier (6,8) omsatts under året vilket motsvarar 49
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 0,90 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till 1,90
SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.


Årsstämma

Årsstämma hålls onsdagen den 8 maj kl. 16:00 på Stadshotellet Växjö.


Rapporteringstillfällen för 2013

Delårsrapport för januari-mars 2014        8 maj, 2014
Delårsrapport för januari-juni 2014        15 augusti, 2014
Delårsrapport för januari-september 2014        17 oktober, 2014
Bokslutskommuniké för år 2014   6 februari,2015
              Växjö den 6 februari 2014

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktörFör ytterligare information:
Per Holmberg   VD   0470 - 53 03 00
Stefan Käck   vVD / CFO   0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com              Koncernens räkenskaper*                          2013 2012    2013  2012
 Resultaträkning,  MSEK                 Kv4 Kv 4  Helår Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 Summa rörelsens intäkter               19,2 17,8    60,5  68,8 Rörelsens kostnader

   Handelsvaror                    -12,6 -12,4   -41,2 -50,1

   Övriga externa kostnader             -1,1 -1,6    -4,9  -6,9

   Personalkostnader                 -2,8 -3,4   -12,0 -13,4

   Avskrivningar                   -0,6 -0,1    -1,3  -1,1

   Andelar i intresseföretags resultat
-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                    2,1  0,3    1,2  -2,8 Finansnetto                       0,3  0,0    0,0  -0,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Resultat efter finansiella poster         2,3  0,3    1,1  -3,2 Skatt                         -0,6  0,1    -0,2  0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Periodens resultat                   1,7  0,4    0,9  -3,1 Resultat per aktie  (kronor)             0,06 0,01    0,03 -0,12

 Resultat per aktie efter full utspädning     0,06 0,01    0,03 -0,11
 (kronor)                                 2013  2012
 Balansräkning,  MSEK                           31 Dec 31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------


 Tillgångar   Immateriella anläggningstillgångar                 0,0  0,6

   Materiella anläggningstillgångar                    0,6  1,2

   Finansiella anläggningstillgångar                 6,3  6,8

 Summa anläggningstillgångar                       6,9  8,7   Varulager                                 8,5  13,8

   Kortfristiga fordringar                         21,0  11,6

   Likvida medel                               5,6  8,4

 Summa omsättningstillgångar                       35,2  33,8


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa tillgångar                              42,1  42,4
-------------------------------------------------------------------------------


 Eget kapital, avsättningar och skulder   Bundet eget kapital                           28,2  28,1

   Ansamlat resultat                            2,1  1,7

 Summa eget kapital                             30,3  29,7

 Långfristiga skulder                             -   -

 Kortfristiga skulder                            11,8  12,7


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder             42,1  42,4
-------------------------------------------------------------------------------


 * Matematisk avrundning


                              2009   2013  2012
 Kassaflödesanalys,  MSEK                  Helår   Helår Helår
-------------------------------------------------------------------------------


  Kassaflöde från den löpande verksamheten före     -5,5    2,1  -2,2
   förändring av rörelsekapital

   Förändring av rörelsekapital                3,4    -4,9  7,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Löpande verksamheten                    -2,1    -2,8  5,3

 Investeringsverksamheten                  -0,5    0,0  -0,4

 Finansieringsverksamheten                   0,0    0,0  0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Årets kassaflöde                      -2,6    -2,8  4,8

 Likvida medel                         5,7    5,6  8,4

 Nettolåneskuld*                              -6,2  -9,2                                  2013  2012
 Förändring av eget kapital, (MSEK)                  31 Dec 31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------
 Ingående eget kapital                           29,7  33,1
-------------------------------------------------------------------------------


 Periodens resultat                            0,9  -3,1

 Omräkningsdifferens                            -0,4  -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Belopp vid periodens utgång                        30,3  29,7

                                  2013  2012
 Nyckeltal                                Helår Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITDA marginal               %               4,0  -2,5

 Rörelsemarginal               %               1,9  -4,0

 Vinstmarginal                %              1,7  -4,7 Sysselsatt kapital             MSEK             30,3  29,7

 Avkastning på sysselsatt kapital      %                3   -9

 Eget kapital                 MSEK             30,3  29,7

 Avkastning på eget kapital         %               4  -10

 Nettolåneskuld *               MSEK             -6,2  -9,2

 Skuldsättningsgrad             ggr              0   0

 Soliditet                  %               72   70 Resultat per aktie             kronor            0,03 -0,12

 Eget kapital per aktie           kronor            1,12  1,10

 Nettolåneskuld per aktie*          kronor           -0,23 -0,34 Aktiens sista avslutskurs i perioden    kronor            1,90  0,90

 Antal utestående aktier           .000 st          26 952 26 952

 Antal utestående aktier efter full     .000 st          27 952 27 952
 utspädning * Negativt värde = nettokassa[HUG#1759707]