LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport: Januari - September 2013Omsättning 41,3 MSEK (51,0)
Rörelseresultat -0,9 (-2,9)

Varav omstruktureringskostnader -1,2 MSEK (0,0)
Resultat efter skatt -0,9 MSEK (-3,4)
Positivt rörelseresultat för tredje kvartalet 1,0 MSEK (-1,4)
Kommentarer från VD

- Under det tredje kvartalet slutade faktureringen på 15 MSEK och JLT genererade
ett rörelseresultat på 1,0 MSEK. Motsvarande period föregående år var
faktureringen 13 MSEK med en resulterande förlust på 1,4 MSEK. Det positiva
resultatet är en följd av JLT:s fokus på det övre marknadssegmentet, i
kombination med ett kontinuerligt arbete på att förstärka bruttomarginalen och
effekter av det besparingspaket som genomfördes under årets första kvartal.

- JLT:s strategi är att fokusera på det övre marknadssegmentet där prestanda och
stryktålighet är avgörande, och där JLT:s kunskap och produkter har en tydlig
konkurrensfördel. Strategin innebär ett skifte mot kunder inom områden såsom
gruvor, entreprenad, skog, lantbruk, logistik och hamnar. Skiftet mot mer
lönsamma marknadssegment fortsatte under tredje kvartalet, med bibehållen
orderingång på 18 MSEK (19).

- En viktigt del i JLT:s strategi är utrullningen av VERSO-serien. VERSO-serien
som lanserades under första kvartalet är JLT:s nya familj av fordonsdatorer med
marknadsledande prestanda. VERSO datorerna har mottagits väl av kunder och under
tredje kvartalet tillkom flera nya kunder.

- Genomförda åtgärder; fokusering på övre marknadssegmentet, ökande
bruttomarginal och kostnadsbesparingar har gett önskat resultat och en stabil
bas för långsiktig tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers

Omsättning och resultat för perioden januari till september 2013
Omsättningen under perioden uppgick till 41,3 MSEK (51,0). Bruttomarginalen
ökade till 30,8 procent (26,1) viket gav en bruttovinst på 12,7 MSEK (13,3).

Rörelsens kostnader för försäljning, marknadsföring och FOU samt övriga
organisationskostnader uppgick till 11,8 MSEK (15,2). Kostnader för
omstrukturering uppgick till 1,2 MSEK och togs under första kvartalet.

Rörelserelaterade avskrivningar har under perioden uppgått till 0,7 MSEK (0,9)
medförande ett rörelseresultat på -0,9 MSEK (-2,9).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (-0,5), och resultat före skatt blev -1,2
MSEK (-3,4).

Resultat efter skatt uppgick till -0,9 MSEK (-3,4).

Periodens orderingång uppgick till 48,1 MSEK (49,0) och orderstocken uppgick
till 8,3
MSEK (9,8) vid periodens slut.


Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet
Bruttovinsten för kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (3,6) med en bruttomarginal på
30,2 procent (27,5).

Rörelsens kostnader för försäljning, marknadsföring, FOU och organisation
minskade från 4,7 MSEK till 3,2 MSEK. Avskrivningar minskade till 0,2 MSEK (0,3)
vilket sammantaget gav ett rörelseresultat uppgående till 1,0 MSEK (-1,4) för
andra kvartalet. Minskningen är en effekt av genomförda besparingsåtgärder.

Semestrar under tredje kvartalet påverkar kostnadsmassan positivt.

                   2013  2012  2013 2012  Kv 4/12 2012
 Resultaträkning, MSEK          Kv3  Kv 3   Kv1-3 Kv1-3    -  Helår
                                 Kv 3/13
-------------------------------------------------------------------------------


 Nettoomsättning             14,7  13,2   41,3 51,0    59,0 68,8


-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttovinst                4,4  3,6   12,7 13,3    18,0 18,6

 - Bruttomarginal            30,2% 27,5%   30,8% 26,1%    30,5% 27,1% Försäljnings- och Marknadskostnader -1,0  -1,0   -3,5 -3,6    -5,2 -5,3 Organisations- och FoU-kostnad    -2,2  -3,7   -8,3 -11,6    -11,6 -15,0

 - varav personal              -0,8  -1,8   -4,8 -6,8    -6,6 -8,6

 - varav övriga
 kostnader                -1,4  -2,0   -3,5 -4,9    -5,0 -6,4

 - varav aktivierade
 utvecklingsutgifter (FoU)       0,0  0,0    0,0  0,0     0,0  0,0 Omstruktureringskostnader       0,0  0,0   -1,2  0,0     0,0  0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA                   1,2  -1,1   -0,2 -2,0     1,2 -1,7

 - EBITDA marginal            8,4% -8,3%   -0,5% -3,8%    2,0% -2,5% Avskrivningar               -0,2  -0,3   -0,7 -0,9    -0,8 -1,1

   Varav:

  - Materiella
   anläggningstillgångar       -0,2  -0,2   -0,5 -0,7    -0,6 -0,8

   - Aktiverade utvecklingsutgifter  -0,1  -0,1   -0,2 -0,2    -0,2 -0,2


-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat             1,0  -1,4   -0,9 -2,9     0,4 -2,8

 - Rörelsemarginal            6,8% -10,5%   -2,2% -5,7%    0,6% -4,0%Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet positivt och uppgick till 1,6 MSEK i perioden, nettolåneskulden
uppgick vid kvartalets slut till -10,8 MSEK  (-10,6)

Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 10,0 MSEK (9,8) och
outnyttjad checkräkning var 5,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 68 procent (65)
och det egna kapitalet var 28,7 MSEK (29,6).

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
0,4 MSEK (-0,3). Inga räntebärande skulder föreligger.

Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 34,7 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster. 6,0 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter för 2013
Produktmarginalen före valutaeffekter kommer fortsatt att förstärkas som en
följd av effektivisering av produktion och marknadsfokusering.

Den befintliga affärsvolymen, sänkt kostnadsmassa och ökande marginal ger en
stabil bas för fjärde kvartalet.


Aktien
Totalt har 7,0 miljoner aktier (4,7) omsatts under året vilket motsvarar 26
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 0,91 SEK vid årets början och vid periodens slut till 1,29
SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2013

Bokslutskommuniké för år 2013   6 februari,2014


              Växjö den 25 oktober 2013

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktörFör ytterligare information:
Per Holmberg   VD   0470 - 53 03 00
Stefan Käck   vVD / CFO   0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com             Koncernens räkenskaper*                     2013 2012    2013  2012    2012
 Resultaträkning,  MSEK            Kv3 Kv 3   Kv1-3  Kv1-3  Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 Summa rörelsens intäkter         14,7 13,2    41,3  51,0    68,8 Rörelsens kostnader

   Handelsvaror               -10,2 -9,5    -28,6  -37,7   -50,1

   Övriga externa kostnader        -1,4 -2,0    -3,8  -5,4    -6,9

   Personalkostnader             -1,8 -2,8    -9,1  -9,9   -13,4

   Avskrivningar               -0,2 -0,3    -0,7  -0,9    -1,1

   Andelar i intresseföretags resultat
-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                1,0 -1,4    -0,9  -2,9    -2,8 Finansnetto                  -0,3 -0,1    -0,3  -0,5    -0,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Resultat efter finansiella poster     0,7 -1,5    -1,2  -3,4    -3,2 Skatt                     -0,2  0,0     0,4   0,0    0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Periodens resultat              0,6 -1,5    -0,9  -3,4    -3,1 Resultat per aktie
  (kronor)                  0,02 -0,06    -0,03  -0,13   -0,12

 Resultat per aktie efter full
 utspädning (kronor)           0,02 -0,05    -0,03  -0,12   -0,11                             2013  2012   2012
 Balansräkning,  MSEK                      30 sept 30 sept   31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------


 Tillgångar   Immateriella anläggningstillgångar             0,4   0,7    0,6

  Materiella
   anläggningstillgångar                      0,7   1,2    1,2

   Finansiella anläggningstillgångar              7,2   7,0    6,8

 Summa anläggningstillgångar                   8,4   8,8    8,7   Varulager                             10,6  11,4    13,8

   Kortfristiga fordringar                     13,5  15,4    11,6

   Likvida medel                           10,0   9,8    8,4

 Summa omsättningstillgångar                  34,1  36,6    33,8


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa tillgångar                         42,5  45,4    42,4
-------------------------------------------------------------------------------


 Eget kapital, avsättningar och skulder   Bundet eget kapital                       28,2  28,2    28,1

   Ansamlat resultat                         0,5   1,3    1,7

 Summa eget kapital                        28,7  29,6    29,7

 Långfristiga skulder                         -    -     -

 Kortfristiga skulder                       13,7  15,9    12,7


-------------------------------------------------------------------------------
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder        42,5  45,4    42,4
-------------------------------------------------------------------------------


 * Matematisk avrundning
                        2009    2013  2012   2012
 Kassaflödesanalys,  MSEK            Helår    Kv1-3  Kv1-3   Helår
-------------------------------------------------------------------------------
  Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5,5    -0,2  -2,5    -2,2
   före förändring av rörelsekapital

   Förändring av rörelsekapital         3,4     1,8   9,0    7,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Löpande verksamheten               -2,1     1,6   6,5    5,3

 Investeringsverksamheten             -0,5     0,0  -0,3    -0,4

 Finansieringsverksamheten            0,0     0,0   0,0    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Årets kassaflöde                 -2,6     1,6   6,2    4,8

 Likvida medel                   5,7    10,0   9,8    8,4

 Nettolåneskuld*                         -10,8  -10,6    -9,2                             2013  2012   2012
 Förändring av eget kapital, (MSEK)            30 sept 30 sept   31 Dec
-------------------------------------------------------------------------------
 Ingående eget kapital                      29,7  33,1    33,1
-------------------------------------------------------------------------------


 Periodens resultat                       -0,9  -3,4    -3,1

 Omräkningsdifferens                       -0,2  -0,1    -0,2
------------------------------------
 Belopp vid periodens utgång                  28,7  29,6    29,7

                             2013  2012   2012
 Nyckeltal                             Kv3  Kv 3   Helår
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITDA marginal            %             -0,5  -3,8    -2,5

 Rörelsemarginal            %             -2,2  -5,7    -4,0

 Vinstmarginal             %            -3,0  -6,7    -4,7 Sysselsatt kapital          MSEK          28,7  29,6    29,7

 Avkastning på sysselsatt kapital   %              -10   -11     -9

 Eget kapital              MSEK          28,7  29,6    29,7

 Avkastning på eget kapital      %             -8   -12    -10

 Nettolåneskuld *            MSEK          -10,8  -10,6   -10,0

 Skuldsättningsgrad          ggr             0    0     0

 Soliditet               %             68   65     70 Resultat per aktie          kronor         -0,03  -0,13   -0,12

 Eget kapital per aktie        kronor         1,07  1,10    1,10

 Nettolåneskuld per aktie*       kronor         -0,40  -0,36   -0,34 Aktiens sista avslutskurs i     kronor         1,29  0,83    0,90
 perioden Antal utestående aktier        .000 st        26 952 26 952   26 952

 Antal utestående aktier efter full  .000 st        27 952 27 952   27 952
 utspädning * Negativt värde = nettokassa[HUG#1738167]