LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport: Januari - Juni 2013Orderingång 30,4 MSEK (30,1)
Omsättning 26,6 MSEK (37,8)
Rörelseresultat -1,9 (-1,5)

Varav omstruktureringskostnader -1,2 MSEK (0,0)
Positivt rörelseresultat för andra kvartalet 0,7 MSEK (-1,6)
Resultat efter skatt -1,4 MSEK (-1,4)


Kommentarer från VD

JLT fortsätter att exekvera på lagd strategi; att koncentrera produktutbudet och
fokusera på användningsområden där prestanda och stryktålighet är avgörande, och
där JLT:s kunskap och produkter har en tydlig konkurrensfördel. Som ett led i
denna strategi har JLT lanserat den nya produktfamiljen VERSO med
marknadsledande prestanda i en stryktålig mobil dator. Mottagandet av VERSO
familjen är positivt och flera nya order togs under andra kvartalet från kunder
inom skogsbruk och sågverk, hamnar, gruvor och off-shore.

Arbetet med att förstärka bruttomarginalen fortsätter. Organisationen har
anpassats till strategin med ett besparingspaket som genomfördes och belastade
årets första kvartal.

Vi ser nu resultat av denna strategi. Faktureringen återhämtade sig under andra
kvartalet jämfört med första kvartalet och slutade på 16 MSEK. Bruttomarginalen
för andra kvartalet var 32 procent vilket är en förbättring för sjätte kvartalet
i rad. I kombination med genomförda kostnadsreduktioner gav detta ett positivt
resultat för andra kvartalet på 0,7 MSEK jämfört med en förlust kvartalet innan.

Med nytt fokus mot det övre marknadssegmentet, fortsatt ökande marginal och
genomförda besparingsåtgärder stärker vi vår position långsiktigt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile ComputersOmsättning och resultat för perioden januari till juni 2013
Omsättningen under perioden uppgick till 26,6 MSEK (37,8). Bruttomarginalen
ökade till 31,1 procent (25,6) viket gav en bruttovinst på 8,3 MSEK (9,7).

Ett omfattande program för kostnadsreducering och anpassning av organisation,
produktutbud och produktion till att stödja en fokusering mot de övre segmenten
av ruggade datorer har genomförts under årets första kvartal. Extraordinära
kostnader av engångskaraktär hänförliga till personalreduktion uppgår till 1,2
MSEK.

Rörelsens kostnader för försäljning, utveckling, produktion och administration
uppgick till 9,7 MSEK (10,5).

Rörelserelaterade avskrivningar har under perioden uppgått till 0,5 MSEK (0,6)
vilket gav ett Rörelseresultat på -1,9 MSEK (-1,5).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,4), och resultat före skatt blev -2,0
MSEK (-1,9).

Resultat efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-1,4).

Periodens orderingång uppgick till 30,4 MSEK (30,1) och orderstocken uppgick
till 5,3
MSEK (2,5) vid periodens slut.


Kommentarer till resultatet för andra kvartalet
Fortsatt marginalförstärkning under andra kvartalet till 31,7 procent (27,0) är
en effekt av genomförda rationaliseringar i produktion och produktutbud.
Bruttovinsten för kvartalet uppgick till 5,2 MSEK (4,7)

Rörelsens kostnader minskade från 6,2 MSEK till 4,4 MSEK vilket sammantaget gav
ett rörelseresultat uppgående till 0,7 MSEK (-1,6) för andra kvartalet.

                    2013 2012  2013 2012  Kv 3/12 2012
Resultaträkning, MSEK           Kv2 Kv 2   Kv1-2 Kv1-2    -  Helår
                                  Kv 2/13
--------------------------------------------------------------------------------


Nettoomsättning              16,3 17,3   26,6 37,8    57,5 68,8


--------------------------------------------------------------------------------
Bruttovinst                  5,2  4,7    8,3  9,7    17,2 18,6

- Bruttomarginal             31,7% 27,0%   31,1% 25,6%    29,9% 27,1%Försäljnings- och Marknadskostnader   -1,2 -1,4   -2,5 -2,6    -5,2 -5,3Organisations- och FoU-kostnad      -3,0 -4,5   -7,2 -7,9    -14,3 -15,0

- varav personal              -1,9 -2,6   -4,0 -5,0    -7,5 -8,6

- varav omstruktureringskostnader     0,0       -1,2        -1,2

- varav övriga
kostnader                 -1,1 -1,9   -2,1 -2,9    -5,6 -6,4

- varav aktivierade
utvecklingsutgifter (FoU)         0,0  0,0    0,0  0,0     0,0  0,0
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA                    1,0 -1,2   -1,5 -0,9    -2,3 -1,7

- EBITDA marginal             5,9% -7,2%   -5,5% -2,3%    -4,0% -2,5%Avskrivningar                -0,2 -0,3   -0,5 -0,6    -0,9 -1,1

  Varav:

  - Materiella anläggningstillgångar   -0,2 -0,3   -0,3 -0,6    -0,5 -0,8

  - Aktiverade utvecklingsutgifter    -0,1  0,0   -0,2  0,0    -0,4 -0,2


--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat               0,7 -1,6   -1,9 -1,5    -3,2 -2,8

- Rörelsemarginal             4,4% -9,0%   -7,2% -4,0%    -5,5% -4,0%

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet var -0,5 MSEK i perioden och nettolåneskulden uppgick vid kvartalets
slut till -8,7 MSEK  (-10,7)

Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 7,9 MSEK (9,9) och
outnyttjad checkräkning var 5,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 70 procent (63)
och det egna kapitalet var 28,3 MSEK (31,1).

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
0,2 MSEK (-0,4). Inga räntebärande skulder föreligger.


Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 35,5 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster. 6,1 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter för 2013
Genomförda kostnadsreduktioner som får effekt under resterande del av 2013
uppgår till 1,7 MSEK. Produktmarginalen före valutaeffekter kommer fortsatt att
förstärkas under året som en följd av effektivisering av produktion och
marknadsfokusering.

Den befintliga affärsvolymen, sänkt kostnadsmassa och ökande marginal ger en
stärkt position för andra halvåret.


Aktien
Totalt har 3,6 miljoner aktier (4,1) omsatts under året vilket motsvarar 13
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 0,91 SEK vid årets början och vid periodens slut till 0,70
SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2013

Delårsrapport för januari-september 2013   25 oktober, 2013
Bokslutskommuniké för år 2013   6 februari,2014


              Växjö den 15 augusti 2013

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktörFör ytterligare information:
Per Holmberg   VD   0470 - 53 03 00
Stefan Käck   vVD / CFO   0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com


             Koncernens räkenskaper*                       2013 2012    2013  2012    2012
Resultaträkning,  MSEK             Kv2 Kv 2  Kv1-2 Kv1-2  Helår
--------------------------------------------------------------------------------


Summa rörelsens intäkter           16,3 17,3    26,6  37,8    68,8Rörelsens kostnader

    Handelsvaror               -11,1 -12,6   -18,3 -28,2   -50,1

    Övriga externa kostnader        -1,1 -2,1    -2,4  -3,4    -6,9

    Personalkostnader            -3,1 -3,8    -7,3  -7,1   -13,4

    Avskrivningar              -0,2 -0,3    -0,5  -0,6    -1,1

   Andelar i intresseföretags
    resultat
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat                 0,7 -1,6    -1,9  -1,5    -2,8Finansnetto                    0,0  0,0    0,0  -0,4    -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter finansiella poster        0,7 -1,6    -2,0  -1,9    -3,2Skatt                       -0,1  0,0    0,5  0,5    0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens resultat                0,6 -1,6    -1,4  -1,4    -3,1Resultat per aktie  (kronor)          0,02 -0,06   -0,05 -0,07   -0,12

Resultat per aktie efter full utspädning
(kronor)                   0,02 -0,06   -0,05 -0,07   -0,11                              2013  2012   2012
Balansräkning,  MSEK                       30 jun 30 jun   31 Dec
--------------------------------------------------------------------------------


Tillgångar    Immateriella anläggningstillgångar             0,5  0,8    0,6

   Materiella
    anläggningstillgångar                     0,9  1,1    1,2

   Finansiella
    anläggningstillgångar                     7,2  7,0    6,8

Summa anläggningstillgångar                     8,6  8,9    8,7    Varulager**                          10,8  11,9    13,8

    Kortfristiga fordringar**                   13,0  18,4    11,6

    Likvida medel                          7,9  9,9    8,4

Summa omsättningstillgångar                     31,7  40,2    33,8


--------------------------------------------------------------------------------
Summa tillgångar                           40,3  49,1    42,4
--------------------------------------------------------------------------------


Eget kapital, avsättningar och
skulder    Bundet eget kapital                      28,3  28,3    28,1

    Ansamlat resultat                       0,0  2,8    1,7

Summa eget kapital                          28,3  31,1    29,7

Kortfristiga skulder                         12,0  18,0    12,7


--------------------------------------------------------------------------------
Summa eget kapital, avsättningar och skulder           40,3  49,1    42,4
--------------------------------------------------------------------------------


* Matematisk avrundning

                          2009   2013  2012   2012
Kassaflödesanalys,  MSEK              Helår   Kv1-2 Kv1-2   Helår
--------------------------------------------------------------------------------
 Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -5,5    -1,0  -1,3    -2,2
  förändring av rörelsekapital

  Förändring av rörelsekapital            3,4    0,5  7,6    7,4
--------------------------------------------------------------------------------
Löpande verksamheten                 -2,1    -0,5  6,3    5,3

Investeringsverksamheten               -0,5    0,0  0,0    -0,4

Finansieringsverksamheten              0,0    0,0  0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Årets kassaflöde                   -2,6    -0,5  6,3    4,8

Likvida medel                     5,7    7,9  9,9    8,4

Nettolåneskuld*                           -8,7 -10,7    -9,2                              2013  2012   2012
Förändring av eget kapital, (MSEK)              30 jun 30 jun   31 Dec
--------------------------------------------------------------------------------
Ingående eget kapital                        29,7  33,1    33,1
--------------------------------------------------------------------------------


Periodens resultat                         -1,4  -1,9    -3,1

Omräkningsdifferens                         0,0  -0,1    -0,2
-------------------------------------
Belopp vid periodens utgång                    28,3  31,1    29,7

                              2013  2012    2012
Nyckeltal                              Kv2  Kv 2  Helår
--------------------------------------------------------------------------------


EBITDA marginal             %             -5,5  -2,3    -2,5

Rörelsemarginal             %              -7,2  -4,0    -4,0

Vinstmarginal              %             -7,3  -5,1    -4,7Sysselsatt kapital           MSEK           28,3  31,1    29,7

Avkastning på sysselsatt kapital    %             -12   -9     -9

Eget kapital               MSEK           28,3  31,1    29,7

Avkastning på eget
kapital                 %              -9  -10    -10

Nettolåneskuld *            MSEK           -8,7  -9,9    -9,2

Skuldsättningsgrad           ggr             0   0     0

Soliditet                %              70   63     70Resultat per aktie           kronor         -0,05 -0,07   -0,12

Eget kapital per aktie         kronor          1,05  1,15    1,10

Nettolåneskuld per aktie*        kronor         -0,32 -0,37   -0,34Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor          0,73  1,05    0,90Antal utestående aktier         .000 st         26 952 26 952   26 952

Antal utestående aktier efter full   .000 st         27 952 27 952   27 952
utspädning* Negativt värde =
nettokassa
[HUG#1723197]