LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB :Rapport från JLT:s årsstämma


Pressmeddelande 8 maj, 2013Rapport från JLT:s årsstämma

Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 7 maj 2013 fattade beslut i
enlighet med de framlagda förslagen.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes således.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören. Beslöts att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf
Ejenstam,  och  Jan  Olofsson.  Bolagsstämman  omvalde  Ulf  Ahlén  till
styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 230.000 kronor, varav
120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor till var och en av
Thomas Ahrens och Ola Blomberg, Till revisor valdes KPMG.

Stämman beslutade vidare om ett optionsprogram för ledande befattningshavare och
övriga anställda i JLT-koncernen, innefattande utgivande av högst 1.000.000
teckningsoptioner berättigande till teckning av vardera en aktie i bolaget.
Teckning av aktier enligt teckningsoptionerna ska ske under tiden 1 juni - 30
juni 2016 till en teckningskurs per aktie om det högsta av (i) 1,80 kronor och
(ii) 180 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under
de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman.

Bolagsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av högst 4.042.800 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.


Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21, stefan.kack@jltmobile.com


 Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för
krävande miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige
för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och
tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält
eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden
såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och
har cirka 18 anställda i Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och
administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor.
För mer info, se www.jltmobile.com

[HUG#1700290]