LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport: Januari - Mars 2013 * Orderingång 17,6 MSEK (15,8)

 * Omsättning 10,3 MSEK (20,5)

 * Bruttomarginal 30,1 procent (24,4)

 * Rörelseresultat -2,6 MSEK (0,1)

 * Omstruktureringskostnader -1,2 MSEK
 * Resultat efter skatt -2,0 MSEK (0,3)

Kommentarer från VD

 JLT har under kvartalet nått två viktiga milstolpar i arbetet med att skapa
förutsättningar för en lönsam tillväxt.

- Vi lanserade den nya produktfamiljen VERSO. Med VERSO-familjen tar JLT en
ledande position med marknadens högsta prestanda i en stryktålig mobil dator.
VERSO-familjen har mottagits väl och ett hundratal datorer har redan leverats
till slutkunder för installation i verkliga projekt och för vidare utvärdering.
Samtidigt fortsatte vi avvecklingen av äldre, mindre lönsamma produkter för att
optimera erbjudandet.

- Vi implementerade ett besparingspaket för att kostnadsreducera och optimera
organisationen. Paketet innebar bland annat en reduktion av arbetsstyrkan med 7
personer, vilket möjliggjorts med trimmade processer och utökat systemstöd.
Personalreduktioner liksom produktavvecklingar har kostnadsförts i första
kvartalet och beräknas ge en positiv effekt på 3 MSEK under resterande del av
2013.

Beskrivna åtgärder är viktiga steg i JLT:s strategi att fokusera
produkterbjudandet mot det övre segmentet på marknaden där prestanda och
stryktålighet är avgörande, och där JLT har en tydlig konkurrensfördel.

Orderingången för kvartalet återhämtade sig från kvartalet innan och slutade på
17,6 MSEK. Den låga orderstocken på 1,5 MSEK vid kvartalets ingång medförde dock
en svag fakturering 10,3 MSEK. Arbetet med att förstärka marginalen har fortgått
och trots en förstärkning av den svenska kronan och den låga faktureringen så
har bruttomarginalen ökat något i kvartalet.

Osäkerhet kring den rådande konjunkturen och kunders investeringsvilja kvarstår
för 2013, men med genomförda besparingsåtgärder, ökande marginal och fokus mot
det övre marknadssegmentet stärker vi vår position för helåret.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers


Omsättning och resultat för perioden januari till mars 2013
Omsättningen under perioden uppgick till 10,3 MSEK (20,5). Bruttomarginalen
ökade till 30,1 procent (24,4) viket gav en bruttovinst på 3,1 MSEK (5,0).

Rörelsens kostnader för försäljning, utveckling, produktion och administration
uppgick till 4,4 MSEK (4,6). Extraordinära kostnader av engångsnatur hänförliga
till omstrukturering och kostnadsneddragning uppgick -1,2 MSEK

Rörelserelaterade avskrivningar har under perioden uppgått till 0,2 MSEK (0,3)
medförande ett  rörelseresultat på -2,6 MSEK (0,1).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,4), och resultat före skatt blev -2,6
MSEK (-0,3).

Resultat efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-0,3).

Periodens orderingång uppgick till 17,6 MSEK (15,8) och orderstocken uppgick
till 8,8
MSEK (7,3) vid periodens slut.

Kommentarer till resultatet för perioden januari till mars 2013
Orderingången ökade första kvartalet men med huvuddelen av periodens orderingång
under senare delen av kvartalet. Detta tillsammans med en låg ingående
orderstock medförde en svag fakturering i första kvartalet. Utgående orderstock
för kvartalet uppgick till 8,8 MSEK.

Bruttomarginalen ökade fortsatt under kvartalet till 30,1 procent.

Ett omfattande program för kostnadsreducering och anpassning av organisation,
produktutbud och produktion till att stödja en fokusering mot de övre segmenten
av ruggade datorer har initierats och till stora delar genomförts under
kvartalet. Extraordinära kostnader av engångskaraktär är hänförliga till
personalreduktion uppgår till 1,2 MSEK.Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet var -0,2 MSEK i kvartalet och nettolåneskulden uppgick vi kvartalets
slut till -9,0 MSEK    (-7,4), således en nettokassa på 9,0 MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 8,2 MSEK och outnyttjad
checkräkning var 10,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 66 procent (64) och det
egna kapitalet var 29,7 MSEK (32,6).

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
0,1 MSEK (-0,2). Inga räntebärande skulder föreligger.


Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 33,5 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster. 5,7 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter för 2013
Osäkerhet kring den rådande konjunkturen kvarstår för 2013, men en viss positiv
utveckling förväntas från andra halvåret.

Genomförda kostnadsreduktioner som får effekt under resterande del av 2013
uppgår till 3,0 MSEK. Produktmarginalen före valutaeffekter kommer fortsatt att
förstärkas under året som en följd av effektivisering av produktion och
marknadsfokusering. Sammataget ger detta en stärkt position för helåret 2013.

Långsiktigt förutspås marknaden för stryktåliga datorer att växa.


Aktien
Totalt har 2,4 miljoner aktier (0,3) omsatts under perioden vilket motsvarar 9
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 0,88 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till
0,73 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Årsstämma
Årsstämma hålls onsdagen den 7 maj kl. 16:00 på Fyra Krogar i Växjö.


Rapporteringstillfällen för 2013

Delårsrapport för januari-juni 2013                          15 augusti, 2013
Delårsrapport för januari-september 2013               25 oktober, 2013
Bokslutskommuniké för år 2013                             6 februari,2014


               Växjö den 7 maj 2013

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00
Stefan Käck    vVD / CFO      0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com

[HUG#1699907]