LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA tisdagen den 7 maj 2013


Pressmeddelande 5 april, 2013KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den
7 maj 2013 kl 16.00 på 4 Krogar, Vattentorget 5 i Växjö.RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30
april 2013, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 2 maj 2013.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2013. Detta innebär att aktieägare i
god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller
per  telefax  0470-445 29. Vid  anmälan  ska  anges  namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det
antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
   fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
   direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt
   godkännande av vidareöverlåtelse därav
 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 17. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar
   i besluten enligt punkterna 15-16 som kan visa sig erforderliga i samband
   med registrering därav
 18. AvslutningUTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2012.STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent
av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till
ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska
bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ulf Ahlén,
Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och Jan Olofsson omväljs för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén omväljs som styrelsens
ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 340.000 kronor, varav 120.000
kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till övriga
ledamöter, att KPMG väljs till bolagets revisor för tiden intill dess att
årsstämman 2014 har hållits, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning inom ramen för offert.förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av
vidareöverlåtelse dÄrav (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst
1.000.000 teckningsoptioner 2013/2016. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda
dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande
och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT-
koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2016 teckna en
ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå
till det högsta av (i) 1,80 kronor och (ii) 180 procent av den genomsnittliga
stängningskursen  för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer
omedelbart efter årsstämman.

Motiven  för  förslaget  och  skälen  till  avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets
långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i
koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner,
överlåta  teckningsoptioner  2013/2016 till  koncernens nuvarande och/eller
tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan överlåtelse
ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska
marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes-modell,
och  vid  överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för
optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande
villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.000.000, vilket
motsvarar cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster (utan iakttagande av
eventuell  utspädning  från  emissionsbemyndigandet  nedan).  Utestående
optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 9 maj 2011,
omfattande 1.000.000 teckningsoptioner. Total utspädning från 2011 års program
och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 7,0 procent av antalet aktier
och  röster  i  bolaget  (utan iakttagande av eventuell utspädning från
emissionsbemyndigandet nedan).

Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga
anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst
4.042.800 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av antalet aktier och röster
i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av
aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet
och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra  för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för
finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv.DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras
om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.Växjö i april 2013

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21, stefan.kack@jltmobile.com


 Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för
krävande miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige
för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och
tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält
eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden
såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och
har cirka 18 anställda i Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och
administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor.
För mer info, se www.jltmobile.com

[HUG#1690521]