LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB :Bokslutskommuniké 2012Omsättning 68,8 MSEK (125,1)
Bruttomarginal 27,1 procent (20,9)
EBITDA -1,7 MSEK (2,9)
Resultat efter skatt -3,1 MSEK (1,1)
Ny högprestanda-dator lanseradKommentarer från VD

Året 2012 har inneburit en nedgång i försäljningen. Samtidigt har JLT skapat
förutsättningar för en lönsam tillväxt.

JLT:s strategi är att koncentrera produktutbudet och fokusera på
användningsområden där prestanda och stryktålighet är avgörande, och där JLT:s
kunskap och produkter har en tydlig konkurrensfördel.

Som ett led i strategin har produktfamiljen VERSO utvecklats under året. VERSO
familjen riktar sig mot kunder med mycket höga krav på stryktålighet och
tillförlitlighet inom områden som gruvor, entreprenad, skogs- och lantbruk,
logistik och hamnar. Leveranser av VERSO familjen har påbörjats och produkten
har mottagits mycket väl av kunder och partners.

Den ekonomiska osäkerheten har medfört ökad konkurrens på mindre krävande
applikaioner med marginalpress som följd. Billigare lösningar väljs i de fall
prestanda, stryktålighet och tillförlitlighet är av mindre betydelse. Minskad
omsättning  och ökande marginal är en följd av fokusering till mer krävande
användningsområden.

Under 2012 har JLT sänkt produktionskostnaderna och ökat produktinnehållet
vilket förbättrat bruttomarginalen från 21 procent 2011 till 27 procent för
helåret. Samtidigt har omkostnaderna reducerats med 13 procent, och kapital
bundet i produktionslager minskat med 4 MSEK.


Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2012
För helåret 2012 redovisar koncernen en omsättning på 68,8 MSEK (125,1).
Bruttovinsten uppgick till 18,6 MSEK (26,1) och bruttomarginalen till 27,1
procent (20,9).

Rörelsens omkostnader var 20,3 MSEK (23,3) av detta svarade personalkostnader
för 13,4 MSEK (13,9) och övriga kostnader för 6,9 MSEK (9,4). EBITDA för året
uppgick till -1,7 MSEK
(2,9).

Avskrivningar under året var 1,1 MSEK (1,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,8 MSEK (1,7)

Finansnettot var negativt och uppgick till -0,5 MSEK (-0,6) vilket gav ett
resultat före skatt på -3,2 MSEK (1,1).

Efter omvärdering av tillgångsförd skattefordran med hänsyn till ändrad
bolagsskatt samt aktivering av underskottsavdrag på årets resultat uppgick
koncernens skatt för året till 0,1 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -3,1
MSEK (1,1).

Orderingången under året har uppgått till 58,3 MSEK (123,6) och orderstocken var
vid periodens slut 1,5 MSEK (12,0)

Kommentarer till resultatet för 2012
Finansiell osäkerhet och svag konjunktur på våra huvudmarkander har medfört en
vikande orderingång under året.

Bruttomarginalen har ökat med 6 procentenheter (39 procent) under året till
27,1 (20,9) till följd av omstrukturering av produktion och kostnadsreduktion i
komponentinnehåll. Under fjärde kvartalet var bruttomaginalen 30.0 procent
(20,7).

Inköp och lagerhållning av produktionsmateriel har under året överförts från
produktionspartners och hanteras nu av JLT. Detta har medfört att kapital bundet
i produktionslager har minskat med 4 MSEK.Fjärde kvartalet 2012
För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 17,8 MSEK (48,1) till
bruttomarginalen 30,0 procent (20,7) vilket medförde en bruttovinst på 5,3 MSEK
(9,9).

Verksamhetens omkostnader minskade till 5,1 MSEK (5,5). EBITDA var 0,3 MSEK
(4,4).

Avskrivningar uppgick till 0,1 MSEK (0,3) och rörelseresultatet var 0,1 MSEK
(4,2).

Orderingången i kvartalet var 8,8 MSEK (18,5)

Verksamheten 2012
Den ekonomiska osäkerheten medför återhållsamhet i investeringar hos våra kunder
i Europa och USA med både längre tid till avslut och minskad försäljning som
följd. JLT:s fokus har därför varit, att anpassa sig till detta marknadsläge och
samtidigt skapa förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan från en
finansiellt stabil plattform.

JLT:s strategi är att fokusera produkterbjudande mot det övre segmentet inom
området stryktåliga datorer. Segmentet inkluderar användningsområden såsom gruv-
och entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksutrustning, logistik och hamnar.
Utvecklingen av JLT:s nya datorfamilj VERSO avslutades under året och produkten
lanserades i januari 2013. Med VERSO familjen tar JLT en stark position genom
att leverera marknadens bästa prestanda i en stryktålig mobil dator.

Lanseringen har mottagits positivt av kunder och säljpartners och leveranser har
påbörjats. De första kunderna finns inom gruvnäring, entreprandmaskiner samt
offshore vilket är linje med positionering av VERSO familjen.

Flera marginalförbättrande åtgärder har genomförts; produktionskostnader har
sänkts genom komponentöversyn, produktsortimentet har koncentrerats, och
produktionsstyrning och materialförsörjning har effektiviserats. Samtidigt har
innehållet i JLT:s erbjudande ökats med kompletterande tjänster och tillbehör.
Sammantaget har detta resulterat i en ökning av bruttomarginalen från 21 procent
2011 till 27 procent för helåret 2012. Förändringarna har också resulterat i att
kapital bundet i produktionslager har minskat med 4 MSEK samtidigt som
leveranstiden på huvuddelen av affärerna har minskat. JLT:s omkostnader har
reducerats med 13 procent från samma period föregående år genom omprioritering
av utvecklingsprojekt och strikt kostnadskontroll.
Genomförda åtgärder beräknas dessutom ge en fortsatt positiv marginalutveckling.

Under 2013 fortätter arbetet med att ta en position inom det övre segmentet.
VERSO familjen rullas ut under första kvartalet och vidareutveckling av
produkterbjudandet mot detta segment kommer att ske med kompletterande tjänster
och tillbehör samt utveckling av nya produkter. Försäljningskanalen kommer att
förstärkas ytterligare med fokusering mot nya användningsområden. Arbetet med
att reducera företagets kostnader och förstärka marginalen kommer att fortsätta
under 2013.


Händelser under 2012
 * I april lanserades ett nytt service erbjudande med full service under 3 år
  med möjlighet till förlängning.  Försäljning av serviceavtal har under året
  uppgått till 0,1 MSEK.
 * Avtal tecknades med Fara i Norge avseende försäljning av JLT:s datorer.
 * En intern omorganisation sjösattes med syfte att stärka säljorganisationen
  och öka fokus ytterligare på nyförsäljning
 * I november etablerades produktion hos JLT i Växjö som ett komplement till
  befintliga produktionspartners för att kostnadseffektivt hantera mindre
  serier och kundspecifika anpassningar.
 * Ett nytt avtal har ingåtts med en försäljningsrepresentant i Beneluxregionen
  med inriktning mot krävande lösningar såsom jordbruksmaskiner och offshore.

 * Utvecklingen av JLT.s nya modellserie för mer krävande användning slutfördes
  och produktfamiljen VERSO  lanserades i januari 2013.
 * 'Because it Works!' lanserades som tageline för att förtyliga JLT's
  kundvärde.


Finansiell ställning och kassaflöde
Nettolåneskulden förbättrades under året till -9,2 MSEK (- 4,4), en finansiell
förstärkning med 4,8 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till
8,4 MSEK och outnyttjad checkräkning var 10,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 70
procent (59) och det egna kapitalet var 29,7 MSEK (33,1).

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,1 MSEK (-0,5). Inga räntebärande skulder föreligger.

Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut till 33,5 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster. 5,7 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.

Utdelning
Styrelsen rekommenderar årsstämman att besluta att ingen utdelning (0,0) för
verksamhetsåret 2012 utgår.

Utsikter för 2013
Osäkerhet kring den rådande konjunkturen kvarstår för 2013, men en viss positiv
utveckling förväntas från andra halvåret. Långsiktigt förutspås marknaden för
stryktåliga datorer att växa. Utrullningen av VERSO familjen tillsammans med
genomförda produktionsförbättringar bedöms ge en fortsatt positiv påverkan på
marginalen under 2013.

Aktien
Totalt har 6,8 miljoner aktier (5,0) omsatts under året vilket motsvarar 25
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 0,91 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till 0,90
SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Årsstämma
Årsstämma hålls onsdagen den 7 maj kl. 16:00 på Fyra Krogar i Växjö.


Rapporteringstillfällen för 2013

Delårsrapport för januari-mars 2013   7 maj, 2013
Delårsrapport för januari-juni 2013   15 augusti, 2013
Delårsrapport för januari-september 2013   25 oktober, 2013
Bokslutskommuniké för år 2013   6 februari,2014


              Växjö den 8 februari 2012

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg        VD        0470 - 53 03 00
Stefan Käck   vVD / CFO   0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com[HUG#1676637]