LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport Januari - September 2012

 * Omsättning 51,0 MSEK (77,0)
 * Bruttomarginal 26,1 procent (21,0)
 * Rörelseresultat -2,9 MSEK (-2,4)
 * Resultat efter skatt -3,4 MSEK (-2,2)
 * Positivt kassaflöde 6,2 MSEK

Kommentarer från VD

- Den ekonomiska osäkerheten medför återhållsamhet i investeringar hos våra
kunder i Europa och USA med både längre tid till avslut och minskad försäljning
som följd. JLT:s fokus har därför varit, att anpassa sig till detta marknadsläge
och samtidigt skapa förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan från en
finansiellt stabil plattform.

- En omfattande komponentöversyn har gjorts på samtliga produkter som
tillsammans med koncentration av produktsortimentet och effektivisering av
produktionen har lett till minskade produktionskostnader.  Utveckling av
säljkanalen och ökat utbud av eftermarknadstjänster är ytterligare aktiviteter
för att stärka marginalen. Sammantaget har bruttomarginalen ökat till 26,1
procent för perioden jämfört med 21.0 procent föregående år. Genomförda
aktiviteter påverkar succesivt marginalen med viss eftersläpning och vi emotser
en fortsatt marginalförstärkning under de närmaste kvartalen. Målet är en ökning
till över 30 procent.

- En genomförd omstrukturering av tillverkning och materialförsörjning har
resulterat i att kapitalbindningen i komponenter har minskat samtidigt som
leveransberedskapen har ökat. Sammataget har detta bidragit till ett positivt
kassaflöde på 6,2 MSEK och en minskad leveranstid på huvuddelen av affärerna.

- Med omprioritering, och i vissa fall senareläggning, av utvecklingsprojekt
liksom en allmänt ökad kostnadskontroll har bolagets omkostnader reducerats med
14 procent från samma period föregående år.

- Faktureringen för tredje kvartalet var svag med ett negativt resultat som
följd. Orderingången återhämtade sig dock under senare delen och slutade på 19
MSEK för kvartalet. Med en ökad orderstock efter tredje kvartalet och en
fortsatt marginalförstärkning bedöms fjärde kvartalet bli positivt.

Per Holmberg, VD


Omsättning och resultat för perioden januari till september 2012
Omsättningen under perioden uppgick till 51,0 MSEK (77,0). Bruttomarginalen
ökade till 26,1 procent (21,0) vilket gav en bruttovinst på 13,3 MSEK (16,2).

Rörelsens kostnader för försäljning, utveckling, produktion och administration
uppgick till 15,3 MSEK (17,8).

Rörelserelaterade avskrivningar har under perioden uppgått till 0,9 MSEK (0,9)
och rörelseresultatet blev -2,9 MSEK (-2,4).

Finansnettot uppgick till -0,5 MSEK (0,2), och resultat före skatt blev -3,4
MSEK (-2,6).

Resultat efter skatt uppgick till -3,4MSEK (-2,2) och resultat per aktie var för
perioden
-0,13 SEK (-0,08).

Periodens orderingång uppgick till 49,0 MSEK (103,3) och orderstocken uppgick
till 9,8
MSEK (39,2) vid periodens slut.


Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet under perioden var 6,2 MSEK, koncernens likvida medel var på
balansdagen 9,8 MSEK. Soliditeten uppgick till 65 procent (60) och det egna
kapitalet var 29,6 MSEK (29,8).

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,5).

Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 32,2 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster varav 5,7 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter
JLT:s arbete med att förstärka säljkanalen, komplettera produkterbjudandet och
effektivisera produktion och inköp ger resultat och positionerar JLT väl inför
framtiden.

Med en ökad orderstock efter tredje kvartalet och en fortsatt
marginalförstärkning bedöms fjärde kvartalet bli positivt. Det osäkra ekonomiska
läget gör den kortsiktiga efterfrågan på JLT:s produkter, och därmed
helårsresultatet, svårbedömt.

Aktien
Totalt har 4,7 miljoner aktier (1,7) omsatts under perioden vilket motsvarar 17
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 0,97 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till
0,83 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2012
Bokslutskommuniké för år 2012         8 februari     2013


              Växjö den 1 november 2012

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör


För ytterligare information;
Per Holmberg   VD     0470 - 53 03 00
Stefan Käck   vVD / CFO   0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com

[HUG#1654227]