LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport: Januari - Juni 2012


·        Omsättning 37,8 MSEK (52,9)
·        Fortsatt ökande marginal 27,0 procent i kvartalet (22,4)
·        Rörelseresultat -1,5 MSEK (-1,4)
·        Resultat efter skatt -1,9 MSEK (-1,2)
·        Positivt kassaflöde 6,3 MSEK

Kommentarer från VD

- För att skapa en långsiktig och lönsam tillväxt fortsätter JLT att exekvera på
en tillväxtstrategi som består av tre delar;
·         effektivisera produktion och inköp
·         förstärka säljkanalen
·         komplettera produkterbjudandet.

- Arbetet med att effektivisera produktion och inköp och därmed förstärka
marginalen fortgår enligt plan. Arbetet fortsätter att ge resultat och
marginalen ökade till 27,0 procent för andra kvartalet, upp från 22,4 procent
för ett år sedan och upp från 24,4 procent förra kvartalet. Målet är att nå en
marginal på över 30% redan i år.

- Även arbetet med att stärka försäljningskanalen fortsatte enligt plan. En
intern omorganisation har sjösatts under andra kvartalet med syfte att stärka
säljorganisationen och öka fokus ytterligare på nyförsäljning. Ett nytt avtal
har också ingåtts med en försäljningsrepresentant i Beneluxregionen som kommer
att stödja befintliga och nya kunder lokalt. Arbetet förväntas ge en positiv
utveckling på försäljning och marginal.

- Under våren kompletterade JLT sitt kunderbjudande genom att lansera ett nytt
serviceavtal och flera tilläggstjänster. Syftet är att öka kundvärdet och
därigenom försäljningen till befintliga och nya kunder. Erbjudandet har
mottagits väl.

- Det osäkra ekonomiska läget i Europa och senareläggning av leveranser i USA
har haft en negativ påverkan på orderingången under perioden. Orderingången i
USA beräknas dock återhämta sig under andra halvan av året.

Låg ingående orderstock kommer att medföra ett svagt tredje kvartal, men
marginalförstärkningen gör att resultatet för andra halvåret bedöms bli
positivt.


Per Holmberg, VD

För ytterligare information;
Per Holmberg                     VD                                      0470 -
53 03 00
Stefan Käck  vVD / CFO   0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com
[HUG#1633940]