LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport: Januari - Mars 2012


·         Omsättning 20,5 MSEK (23,0)
·         Rörelseresultat 0,1 MSEK (-1,2)
·         Resultat efter skatt -0,3 MSEK (-1,2)
·         Positivt kassaflöde 3,9 MSEK

Kommentarer från VD

- Året 2012 började med en svagare än förväntad orderingång främst i USA och
Syd- och Centraleuropa. Anledningen är att ett antal större projektaffärer
senarelagts i USA samt en svagare konjunktur och avvaktande inställning hos
kunder i Syd- och Centraleuropa. Samtidigt ser vi ett ökande antal projekt, nya
partners och nya kunder i prospektstocken. Den svaga orderingången kommer att
resultera i ett svagt andra kvartal men med en växande prospektstock och ökande
efterfrågan på stryktåliga datorer räknar jag med en fortsatt långsiktigt
tillväxt.

- Vi fortsätter att exekvera på vår tillväxtstrategi som består av tre delar;
förstärka säljkanalen, komplettera produkterbjudandet och effektivisera
produktion och inköp. Sedan årsskiftet har vi utökat JLT:s säljkanal med flera
nya partners som redan är igång med JLT:s produkter i England, Frankrike och
Italien. Den 4:e april kompletterade vi JLT:s erbjudande med ett nytt
serviceavtal som garanterar servicetid till en fast kostnad och flera
tilläggstjänster som hjälper kunderna att sänka sin totalkostnad. Erbjudandet
har mottagits väl och vi har sedan lanseringen redan vunnit de första affärerna
för både serviceavtal och tilläggstjänster. Även arbetet med att effektivisera
produktion och inköp fortgår vilket nu börjar ge resultat. Marginalen ökade till
24,4 procent från 18,9 procent för ett år sedan och rörelseresultatet är
positivt jämfört med -5,1 procent för ett år sedan.
Per Holmberg, VD

Omsättning och resultat för perioden januari till mars 2012
Omsättningen under perioden uppgick till 20,5 MSEK (23,0). Bruttomarginalen
ökade till 24,4 procent (18.9) viket gav en bruttovinst på 5,0 MSEK (4,4).
Rörelsens kostnader för försäljning, utveckling, produktion och administration
uppgick till 4,6 MSEK (5,3).
Rörelserelaterade avskrivningar har under perioden uppgått till 0,3 MSEK (0,2)
och rörelseresultatet blev 0,1 MSEK (-1,2).
Finansnettot uppgick till -0,4 MSEK (-0,1), och resultat före skatt blev -0,3
MSEK (-1,2).
Resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-1,2) och resultat per aktie var
för perioden -0,01 SEK
(-0,05).
Periodens orderingång uppgick till 15,8 MSEK (30,5) och orderstocken uppgick
till 7,3
MSEK (21,0) vid periodens slut.Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet under perioden var 3,9 MSEK, koncernens likvida medel var på
balansdagen 7,4 MSEK. Soliditeten uppgick till 64 procent (71) och det egna
kapitalet var 32,6 MSEK (30,8).
Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-0,2).
Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 30,6 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster varav 6,2 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran.
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.
Utsikter
Den svaga orderingången under det första kvartalet 2012 kommer att resultera i
ett svagt andra kvartal men en växande prospektstock och ökande efterfrågan på
stryktåliga datorer för tuffa miljöer ger en långsiktigt god tillväxtpotential
för JLT.
Aktien
Totalt har 0,3 miljoner aktier (0,8) omsatts under kvartalet vilket motsvarar 1
procent av det totala antalet aktier.
Aktien noterades i 0,97 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till
1,05 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Pareto Öhman som certified advisor.
Rapporteringstillfällen för 2012
Delårsrapport för januari-juni 2012                           15
augusti                                      2012
Delårsrapport för januari-september 2012     1 november
2012
Bokslutskommuniké för år 2012
                    8 februari                              2013

               Växjö den 9 maj 2012

     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör


För ytterligare information;
Per Holmberg VD                                       0470 -
53 03 00
Stefan Käck    vVD / CFO      0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com

[HUG#1610320]