LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Pressmeddelande 10 april 2012 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den
9 maj 2012 kl 16.00 på 4 Krogar, Vattentorget 5 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 3 maj
2012, dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj 2012.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd torsdagen den 3 maj 2012. Detta innebär att aktieägare i
god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
registrering@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00)
eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det
antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
   fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
   direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 16. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2011.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent
av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till
ordförande vid stämman väljs advokat Jesper Ottergren, att styrelsen ska bestå
av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Thomas Ahrens, Ola
Blomberg, Ulf Ejenstam och Jan Olofsson omväljs samt att nyval sker av Ulf
Ahlén, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén väljs som
styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 285.000 kronor, varav
120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till Thomas
Ahrens, Ola Blomberg och Ulf Ejenstam, att Ernst & Young AB väljs till bolagets
revisor för tiden intill dess att årsstämman 2013 har hållits, samt att arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst
4.042.800 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av antalet aktier och röster
i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av
aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet
och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra  för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för
finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv.

DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras
om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Växjö i april 2012
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers


JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 125 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige.. Huvudkontoret med utveckling, service och
administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Pareto Öhman som certified
advisor. För mer info, se www.jltmobile.com[HUG#1601110]