LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Protokoll från årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)


Växjö, Sverige, 6:e maj 2022 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hölls torsdagen den 5 maj 2022 i Växjö.

Följande huvudsakliga beslut fattades

 • Framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställs.
  • I enlighet med styrelsens förslag beslutades om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 maj 2022.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
  • I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
  • Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjöwall, Jessica Svenmar, Per Ädelrot och Karl Hill. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till ny styrelseordförande.
  • Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. KPMG AB omvaldes som revisor.
  • I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsearvodet ska utgå med totalt 640 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 190 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 90 000 kronor vardera.
  • Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.
  • I enlighet med styrelsens förslag beslutades om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4 306 800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 kl. 08:00 CET.

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group
Per Holmberg, VDGeorge Oguz, CFO
Tel.: +46 70 361 3934Tel.: +46 73 410 7971
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
george.oguz@jltmobile.com www.jltmobile.com


PresskontaktCertified Adviser
PRismaPR Eminova Fondkommission AB
Monika CunningtonTel.: +46 08 684 211 10
Tel.: +44 20 8133 6148adviser@eminova.se
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga