LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021


JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021

  • Orderingång 117,9 MSEK (82,4)
  • Nettoomsättning 99,0 MSEK (81,5)
  • Rörelseresultat 7,9 MSEK (2,5)
  • Resultat efter skatt 6,6 MSEK (1,9)

Kommentarer från VD

Återhämtningen efter 2020 års nedgång har stärkts under tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet ökade med 43% och faktureringen med 35% jämfört med samma period 2020. I början av tredje kvartalet vann JLT en stor affär värd drygt 11 MSEK hos en av Nordamerikas största transportföretag. Vidare har vi lyckats parera den rådande globala komponentbristen. Tack vare en rad förebyggande insatser har inverkan på vår leveranskapacitet varit minimal även under tredje kvartalet. För hela perioden januari till september har orderingången ökat med 43% och faktureringen med 21%.

I mitten av september lanserade vi den fordonsmonterade datorn JLT6012A, en Android-version av vår populära modell JLT6012. Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter och har snabbt vuxit till att bli ett efterfrågat alternativ även inom industrisegmentet. Den nya JLT-datorn är certifierad för Google Mobile Services (GMS) och innebär ett stort kliv in på Android-marknaden för JLT. Med JLT6012A-datorn får kunden en enhet med ett bekant användargränssnitt och ett operativsystem gemensamt för alla typer av datorer i verksamheten, vilket bidrar till ökad produktivitet och lägre kostnader.

Den 13:e september tecknade vi en avsiktsförklaring med vår franska säljpartner ID Work, med syftet att förvärva verksamheten och etablera ett säljkontor i egen regi på den franska marknaden. Det förväntade förvärvet är ett naturligt steg för att utveckla vår försäljningskanal vilket är en av grundpelarna i vår tillväxtstrategi.

Utvecklingen i nya dotterbolaget JLT Software Solutions, som startades under första kvartalet i år, fortgår enligt plan. Syftet med denna satsning är att utveckla mjukvara och tjänster till JLT:s kärnprodukter för att skapa unika konkurrensfördelar och generera nya affärsmöjligheter. Ett utvecklingsteam är på plats bestående av egen personal plus inhyrda resurser och vi har pågående kundsamarbeten. Vi räknar med att rulla ut de första mjukvaruprodukterna under nästa år.

Förutsättningarna för ett starkt slut på året ser i nuläget goda ut då vi går in i det fjärde kvartalet med en orderstock värd 36 MSEK, varav 20 MSEK är planerat för leverans i år. Dock är komponentbristen på marknaden fortsatt allvarlig och det är svårt att förutse eventuell påverkan på ledtider och komponentkostnader. Trots detta ser jag optimistiskt på framtiden.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 99,0 MSEK (81,5). Bruttovinsten uppgick till 42,2 MSEK (35,9) och bruttomarginalen till 42,2 procent (44,0).

Rörelsens omkostnader var 35,8 MSEK (32,5) av detta var övriga kostnader 11,8 MSEK (9,7). Personalkostnader uppgick till 24,0 MSEK (22,8).

EBITDA för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,7).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,5 MSEK (0,9) och materiella anläggningstillgångar 0,2 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,9 MSEK (2,5).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (-0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 8,4 MSEK (2,2).

Schablonskatt för koncernen om 1,8 MSEK (0,4) gav ett resultat efter skatt på 6,6 MSEK (1,9).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,7 MSEK (1,8) varav 0,1 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software Solutions AB (JLT SW) konsoliderat i resultatet. Under perioden har JLT SW:s kostnader uppgått till 1,8 MSEK varav 0,8 i kvartalet.

Orderingången under perioden har uppgått till 117,9 MSEK (82,4) och orderstocken var vid periodens slut 35,7 MSEK (13,0) varav 20,0 MSEK med beräknad leverans i fjärde kvartalet.

Förutbetalda serviceavtal, vilka skuldförts, uppgick till 14,4 MSEK (16,5).

Resultaträkning JLT Group, MSEK  2021
Kv 3
2020
Kv 3
 2021
Kv 1-3
2020
Kv 1-3
 2020
Helår
Nettoomsättning 33,324,7 99,081,5 110,3
Bruttovinst 14,410,6 42,235,9 47,1
- Bruttomarginal 43,3%42,8% 42,6%44,0% 42,7%
          
Övriga intäkter 0,00,0 2,20,3 0,5
 Varav:        
 - Övriga rörelseintäkter 0,00,0 2,10,0 0,0
 - Aktiverat arbete för egen räkning 0,00,2 0,10,3 0,5
Försäljnings- och Marknadskostnader -5,1-4,7 -15,5-17,0 -23,0
Organisations- och FoU-kostnader -6,7-4,1 -20,3-15,5 -21,0
EBITDA 2,62,0 8,63,7 3,6
- EBITDA marginal 7,9%8,1% 8,5%4,5% 3,2%
          
Avskrivningar -0,2-0,4 -0,7-1,1 -1,5
 Varav:        
 - Materiella anläggningstillgångar -0,1-0,1 -0,2-0,2 -0,3
 - Utvecklingsutgifter -0,2-0,3 -0,5-0,9 -1,2
Rörelseresultat 2,41,7 7,92,5 2,1
- Rörelsemarginal 7,2%6,6% 7,8%3,1% 1,9%

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 procent (42,8), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer samt valutaeffekter.

Under kvartalet har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 0,4 MSEK (0,8) varav 0,0 MSEK (0,2) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under kvartalet har uppgått till 1,1 MSEK (0,0).

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 34,8 MSEK (24,4).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -2,5 MSEK (2,7) efter utdelning om 7,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 47,6 MSEK (50,6).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 59,3 MSEK (60,2).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-2,8).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,8 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 17 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 6,47 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Bokslutskommuniké 2021                10 februari, 2022

Växjö den 22 oktober 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                

Per Holmberg        VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck        vVD / CFO        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*  
          
Resultaträkning, MSEK  2021
Kv 3
2020
Kv 3
 2021
Kv 1-3
2020
Kv 1-3
 2020
Helår
          
Summa rörelsens intäkter33,324,9 101,281,8 110,8
          
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror -18,9-14,2 -56,8-45,7 -63,2
 Övriga externa kostnader -3,9-2,5 -11,8-9,7 -13,1
 Personalkostnader -7,9-6,3 -24,0-22,8 -30,9
 Avskrivningar -0,2-0,4 -0,7-1,1 -1,5
Rörelseresultat 2,41,7 7,92,5 2,1
          
Finansnetto  0,00,1 0,4-0,3 -0,3
Resultat efter finansiella poster 2,41,8 8,42,2 1,8
          
Skatt -0,5-0,3 -1,8-0,4 -0,3
Periodens resultat  1,91,5 6,61,9 1,5
          
Resultat per aktie (kronor) 0,070,05 0,230,07 0,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,070,05 0,220,06 0,05
          
Balansräkning, MSEK    2021
30 sep
2020
30 sep
 2020
31 dec
          
Tillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar    5,73,5 3,5
 Materiella anläggningstillgångar     1,30,5 1,3
 Finansiella anläggningstillgångar    0,40,2 0,2
Summa anläggningstillgångar  7,44,1 5,0
          
 Varulager     17,819,1 17,4
 Kortfristiga fordringar    20,026,0 21,8
 Likvida medel och finansiella placeringar  47,650,6 50,1
Summa omsättningstillgångar     85,595,6 89,2
          
Summa tillgångar     92,899,7 94,2
          
Eget kapital, avsättningar och skulder        
 Aktiekapital    28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital    8,96,8 6,9
 Ansamlat resultat    21,824,8 24,5
Summa eget kapital     59,360,2 60,0
Avsättningar     1,71,9 1,7
Kortfristiga skulder    31,837,7 32,5
          
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  92,899,7 94,2
* Matematisk avrundning         


Kassaflödesanalys, MSEK    2021
Kv 1-3
2020 Kv 1-3 2020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   7,8-0,7 0,0
Förändring av rörelsekapital    0,45,2 5,3
Löpande verksamheten     8,14,5 5,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -2,9-1,8 -3,2
Finansieringsverksamheten    -7,70,0 0,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar    -2,52,7 2,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  -2,52,7#2,2
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar    47,650,6 50,1
Nettolåneskuld*    -47,6-50,6 -50,1
          
Förändring av eget kapital, (MSEK)    2021
Kv 1-3
2020
Kv 1-3
 2020
Helår
          
Ingående eget kapital    60,058,6 58,6
Periodens resultat    6,61,9 1,5
Omräkningsdifferens    0,4-0,3 -0,1
Utdelning    -7,70,0 0,0
Belopp vid periodens utgång    59,360,2 60,0
          
Nyckeltal     2021
Kv 1-3
2020 Kv 1-3 2020
Helår
          
EBITDA marginal %  8,54,5 3,2
Rörelsemarginal %    7,83,1 1,9
Vinstmarginal %   8,32,7 1,6
          
Sysselsatt kapital MSEK  59,360,2 60,0
Avkastning på sysselsatt kapital %  195 3
Eget kapital MSEK  59,360,2 60,0
Avkastning på eget kapital %   154 3
Nettolåneskuld inklusive kortfr placeringar * MSEK  -47,6-50,6 -50,1
Skuldsättningsgrad ggr  00 0
Soliditet %   6460 64
          
Resultat per aktie kronor  0,230,07 0,05
Eget kapital per aktie kronor  2,082,11 2,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor  -1,67-1,77 -1,76
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  6,474,97 5,32
          
Antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  29 55229 752 29 752
          
* Negativt värde = nettokassa        

Bilaga