LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2021


  • Orderingång 83,1 MSEK (58,0)
  • Omsättning 65,7 MSEK (56,6)
  • Rörelseresultat 5,5 MSEK (0,9)
  • Resultat efter skatt 4,6 MSEK (0,4)

Kommentarer från VD

Aktivitetsnivån på våra målmarknader fortsätter att öka och vi gör ett starkt andra kvartal med en rekordhög orderingång på 55 MSEK, vilket är nästintill en dubblering jämfört med samma period föregående år. Kvartalets nettoomsättning uppgick till 36 MSEK, en ökning med 21%.

Den globala komponentbrist som nu råder på världsmarknaden resulterar i långa ledtider och högre priser för flera av de delar som ingår i våra produkter. Eftersom vi har egen utveckling och produktion lokalt i Sverige har vi haft möjlighet att genomföra produktanpassningar efter behov och kunnat säkerställa långsiktig materialtillgång. Därmed har vi, trots det ansträngda läget på marknaden, lyckats upprätthålla leveranserna till våra kunder med en bibehållen bruttomarginal som slutade på 42% för kvartalet, att jämföras med 40% föregående år. I dagsläget ser situationen bra ut, men komponentbristen är inte över och det är svårt att förutse hur den kan komma att påverka vår leveranskapacitet framöver.

Som ett led i vår långsiktiga strategi att öka tjänsteinnehållet i vårt erbjudande etablerade vi under årets första kvartal dotterbolaget JLT Software Solutions med syfte att skapa unika konkurrensfördelar, generera nya affärsmöjligheter och återkommande intäkter. VD och utvecklingschef är på plats och tillsammans arbetar de med utvecklingen av nya mjukvaruprodukter som kommer att ligga till grund för affärsdiskussioner och framtida kundsamarbeten.

På utvecklingssidan är vi i slutfasen med att Google-certifiera den kommande modellen JLT6012A, en fordonsmonterad dator med operativsystemet Android som lanseras i höst. Datorn har tagits fram för att möta en ökad efterfrågan på Androidbaserade produkter för användning i tuffa miljöer då det kan förenkla och effektivisera användningen av mobila datorer i kunders verksamheter.

Halvvägs genom det nya året börjar våra marknder så sakteliga att öppnas upp. Besöks- och reserestriktioner har hämmat oss det senaste året men när dessa nu lättar befinner vi oss i en god position, redo att satsa framåt och fortsätta exekvera vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande. Med ett starkt kvartal i ryggen, en värld som börjar återgå till det normala och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism på framtiden.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 65,7 MSEK (56,6). Bruttovinsten uppgick till 27,8 MSEK (25,1) och bruttomarginalen till 42,3 procent (44,3).

Rörelsens omkostnader var 24,0 MSEK (23,7) av detta var övriga kostnader 7,9 MSEK (7,2). Personalkostnader uppgick till 16,0 MSEK (16,5).

EBITDA för perioden uppgick till 6,0 MSEK (1,6).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,7) varav utvecklingsutgifter 0,3 MSEK (0,6) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,5 MSEK (0,9).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (-0,5) vilket gav ett resultat före skatt på 5,9 MSEK (0,4).

Schablonskatt för koncernen om 1,3 MSEK (0,1) gav ett resultat efter skatt på 4,6 MSEK (0,4).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,3 MSEK (1,0) varav 0,1 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 83,1 MSEK (58,0) och orderstocken var vid periodens slut 34,2 MSEK (13,0) varav 22 MSEK med beräknad leverans i tredje kvartalet.

Förutbetalda serviceavtal, vilka skuldförts, uppgick till 13,3 MSEK (19,0). Den minskande avtalsstocken relateras huvudsakligen till ett pågående större utbyte av äldre datorer på USA-marknaden.  

Resultaträkning JLT Group, MSEK  2021
Kv 2
2020
Kv 2
 2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
 2020
Helår
Nettoomsättning 36,329,9 65,756,6 110,3
Bruttovinst 15,111,9 27,825,1 47,1
- Bruttomarginal 41,7%39,8% 42,3%44,3% 42,7%
          
Övriga intäkter 2,10,3 2,20,3 0,5
 Varav:        
 - Övriga rörelseintäkter 2,10,0 2,10,0 0,0
 - Aktiverat arbete för egen räkning 0,00,3 0,10,3 0,5
Försäljnings- och Marknadskostnader -5,3-5,2 -10,4-12,3 -23,0
Organisations- och FoU-kostnader -8,2-4,8 -13,6-11,4 -21,0
EBITDA 3,72,1 6,01,6 3,6
- EBITDA marginal 9,7%7,0% 8,8%2,8% 3,2%
   0,00,0 0,00,0 0,0
Avskrivningar -0,2-0,4 -0,4-0,7 -1,5
 Varav:        
 - Materiella anläggningstillgångar -0,1-0,1 -0,1-0,1 -0,3
 - Utvecklingsutgifter -0,2-0,3 -0,3-0,6 -1,2
Rörelseresultat 3,51,8 5,50,9 2,1
- Rörelsemarginal 9,2%5,8% 8,2%1,6% 1,9%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 41,7 procent (39,8), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer samt valutaeffekter.

Övriga rörelseintäkter på 2,1 MSEK avser ett Corona-relaterat statligt stöd till det amerikanska dotterbolaget för att säkerställa den amerikanska verksamheten under pandemin då dess effekter var nya och okända. Bidraget var ursprungligen ett lån som nu efterskänkts. Huvudsakligen kommer dessa medel återinvesterash i den amerikanska säljorganisationen.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software solutions AB (JLT SW) konsoliderat i resultatet. JLT SW är en långsiktig investering som avser att komplettera JLT:s utbud med mjukvara som stärker och utökar JLT:s totala utbud mot definierade huvudmarknader. Under perioden har JLT Software solutions AB:s kostnader uppgått till 1,0 MSEK.

Under kvartalet har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 0,2 MSEK (1,0) varav 0,0 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under kvartalet har uppgått till 1,2 MSEK (0,0).

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 55,0 MSEK (29,0).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -11,4 MSEK (0,4) efter utdelning om 7,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 38,7 MSEK (48,3).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 57,0 MSEK (59,0).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till ‑2,2 MSEK (-2,2).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 2,7 miljoner aktier (3,3) omsatts under året vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 5,30 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - sep, 2021                        22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                              10 februari, 2022

Växjö den 12 augusti 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                            

Per Holmberg      VD          070 – 361 3934 

Stefan Käck         vVD / CFO           073 – 531 0057 

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 08:00 CET.


Koncernens räkenskaper*  
          
Resultaträkning, MSEK  2021
Kv 2
2020
Kv 2
 2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
 2020
Helår
          
Summa rörelsens intäkter38,430,2 67,956,9 110,8
          
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror -21,2-18,0 -37,9-31,5 -63,2
 Övriga externa kostnader -4,4-3,0 -7,9-7,2 -13,1
 Personalkostnader -9,1-7,0 -16,0-16,5 -30,9
 Avskrivningar -0,2-0,4 -0,4-0,7 -1,5
Rörelseresultat 3,51,8 5,50,9 2,1
          
Finansnetto  0,2-0,4 0,4-0,5 -0,3
Resultat efter finansiella poster 3,71,3 5,90,4 1,8
          
Skatt -0,8-0,3 -1,3-0,1 -0,3
Periodens resultat  2,91,0 4,60,4 1,5
          
Resultat per aktie (kronor) 0,100,03 0,160,01 0,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,100,03 0,160,01 0,05
          
Balansräkning,  MSEK    2021
30 jun
2020
30 jun
 2020
31 dec
          
Tillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar    5,42,9 3,5
 Materiella anläggningstillgångar     1,40,5 1,3
 Finansiella anläggningstillgångar    0,20,2 0,2
Summa anläggningstillgångar  7,03,6 5,0
          
 Varulager     16,621,0 17,4
 Kortfristiga fordringar    26,625,9 21,8
 Likvida medel och finansiella placeringar  38,748,3 50,1
Summa omsättningstillgångar     81,895,2 89,2
          
Summa tillgångar     88,898,8 94,2
          
Eget kapital, avsättningar och skulder        
 Aktiekapital    28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital    8,96,3 6,9
 Ansamlat resultat    19,624,1 24,5
Summa eget kapital     57,059,0 60,0
Avsättningar     1,71,9 1,7
Kortfristiga skulder    30,138,0 32,5
          
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   88,898,8 94,2
* Matematisk avrundning         

  

Kassaflödesanalys,  MSEK    2021
Kv 1-2
2020     Kv 1-2 2020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   5,0-2,6 0,0
Förändring av rörelsekapital    -6,33,6 5,3
Löpande verksamheten     -1,31,0 5,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -2,5-0,6 -3,2
Finansieringsverksamheten    -7,70,0 0,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar    -11,40,4 2,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  -11,40,4#2,2
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar    38,748,3 50,1
Nettolåneskuld*    -38,7-48,3 -50,1
          
Förändring av eget kapital, (MSEK)    2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
 2020
Helår
          
Ingående eget kapital    60,058,6 58,6
Periodens resultat    4,60,4 1,5
Omräkningsdifferens    0,10,0 -0,1
Utdelning    -7,70,0 0,0
Belopp vid periodens utgång    57,059,0 60,0
          
Nyckeltal     2021
Kv 1-2
2020     Kv 1-2 2020
Helår
          
EBITDA marginal %  8,82,9 3,2
Rörelsemarginal %    8,21,6 1,9
Vinstmarginal %   8,80,8 1,6
          
Sysselsatt kapital MSEK  57,059,0 60,0
Avkastning på sysselsatt kapital %  202 3
Eget kapital MSEK  57,059,0 60,0
Avkastning på eget kapital %   161 3
Nettolåneskuld inklusive kortfr placeringar * MSEK  -38,7-48,3 -50,1
Skuldsättningsgrad ggr  00 0
Soliditet %   6460 64
          
Resultat per aktie  kronor  0,160,01 0,05
Eget kapital per aktie kronor  2,002,07 2,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor  -1,35-1,69 -1,76
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  5,304,62 5,32
          
Antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  29 55229 752 29 752
          
* Negativt värde = nettokassa        

Bilaga