LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Rapport från JLT:s årsstämma


Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 9 maj 2011 fattade beslut i
enlighet med de framlagda förslagen.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes således.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören. Beslöts att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Till styrelseledamöter omvaldes Sven-Erik Ahlstedt, Thomas Ahrens, Ola Blomberg,
Ulf Ejenstam, Thomas Keifer och Jan Olofsson. Bolagsstämman omvalde Sven-Erik
Ahlstedt till styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 300.000
kronor, varav 80.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor till
var och en av Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och Thomas Keifer.

Stämman beslutade vidare om ändring av bolagsordningens § 10 avseende kallelse
till bolagsstämma samt om ett optionsprogram för ledande befattningshavare och
övriga anställda i JLT-koncernen, innefattande utgivande av högst 1.000.000
teckningsoptioner berättigande till teckning av vardera en aktie i bolaget.
Teckning av aktier enligt teckningsoptionerna ska ske under tiden 1 juni - 30
juni 2014 till en teckningskurs per aktie om 180 procent av den genomsnittliga
stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer
omedelbart efter stämman.

Bolagsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av högst 4.042.800 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

För ytterligare information;
Per Holmberg VD        0470 - 53 03 00

Stefan Käck  vVD / CFO 0735 - 31 00 57

www.jltmobile.com


Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige och vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret med
utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994
och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E.
Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info,
sewww.jltmobile.com

[HUG#1513928]