LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2020


  • Orderingång 82,4 MSEK (102,0)
  • Omsättning 81,8 MSEK (108,2)
  • Rörelseresultat 2,5 MSEK (10,7)
  • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (8,7)

Kommentarer från VD

Åtgärdspaketet vi sjösatte under andra kvartalet för att säkerställa stabilitet i verksamheten under pandemin ger fortsatt bra resultat. Genom videokonferens och andra digitala verktyg driver vi effektiva möten internt såväl som med kunder och leverantörer. Med nuvarande och eventuellt utökade reserestriktioner i våra målmarknader är dock nyprospektering en utmaning. Därför har vi under tredje kvartalet påbörjat en betydande satsning på digital marknadsföring för att nå nya kunder.

Kvartalets orderingång på 24 MSEK och fakturering på 25 MSEK är lägre än föregående kvartal (29 respektive 30 MSEK) främst på grund av att tredje kvartalet påverkas av semestertider. Vi har dock sett en gradvis ökad aktivitetsnivå hos många av våra kunder och under oktober bokade vi bland annat en stor order värd 7,8 MSEK från en global dryckestillverkare i Kalifornien USA. Kunden som har arbetat med JLT sedan 2003 valde våra produkter baserat på ledande prestanda och enkel installation. Hela ordern är planerad för leverans i fjärde kvartalet (se pressrelease 15 oktober).

Under kvartalet utökade JLT sin närvaro i det heta Android-segmentet med två nya produktlanseringar. VM3010A, en ruggad fordonsmonterad dator med 10-tums skärm utvecklad för att passa i trånga fordonskupéer och MT3007A för USA-marknaden, en ruggad men lätt, bärbar 7-tums tablet för service- och lagerarbetare som behöver vara produktiva ”on the go”.

Med ett positivt resultat för perioden och vår starka finansiella ställning fortsätter vi driva våra strategiska utvecklingsprojekt och ökar nu vår marknadssatsning, vilket skapar förutsättningar för att växa trots det rådande läget och att accelerera ytterligare när marknaden ger oss möjlighet.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 81,8 MSEK (108,2). Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (47,9) och bruttomarginalen till 44,2 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 32,5 MSEK (35,5) av detta var övriga kostnader 9,7 MSEK (12,2). Personalkostnader uppgick till 22,8 MSEK (23,4).

EBITDA för perioden uppgick till 3,7 MSEK (12,3).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,6) varav utvecklingsutgifter 0,9 MSEK (0,9) och goodwill 0,0 MSEK (0,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,5 MSEK (10,7).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (11,1).

Schablonskatt för koncernen om 0,4 MSEK (2,4) gav ett resultat efter skatt på 1,9 MSEK (8,7).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,8 mkr (0,0) varav 0,5 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 82,4 MSEK (102,0) och orderstocken var vid periodens slut 12,5 MSEK (17,0).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 16,5 MSEK (16,8).

Resultaträkning, MSEK  2020
Kv 3
2019
Kv 3
 2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
 2019
Helår
Nettoomsättning 24,932,8 81,8108,2 141,7
Bruttovinst 10,814,6 36,247,9 65,3
- Bruttomarginal 43,3%44,5% 44,2%44,2% 46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader -4,7-6,0 -17,0-17,9 -23,9
Organisations- och FoU-kostnader -4,1-5,7 -15,5-17,6 -25,5
EBITDA 2,02,9 3,712,3 16,0
- EBITDA marginal 8,1%8,9% 4,5%11,4% 11,3%
          
Avskrivningar -0,4-0,5 -1,1-1,6 -2,3
 Varav:        
 - Materiella anläggningstillgångar -0,1-0,1 -0,2-0,2 -0,3
 - Utvecklingsutgifter -0,3-0,3 -0,9-0,9 -1,2
 - Goodwill 0,0-0,2 0,0-0,4 -0,8
Rörelseresultat 1,72,4 2,510,7 13,6
- Rörelsemarginal 6,6%7,2% 3,1%9,9% 9,6%

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 % (44,5 %), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona-effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett, vilket har fått effekt under senare delen av perioden.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (26,0)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,7 MSEK (10,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,6 MSEK (54,1).

Soliditeten uppgick till 60 % (56 %) och det egna kapitalet var 60,2 MSEK (56,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,8 MSEK (-2,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (6,5) omsatts under året vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,97 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Bokslutskommuniké 2020                                        10 februari, 2021

Växjö den 23 oktober 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    

Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 

Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*  
          
Resultaträkning, MSEK  2020
Kv 3
2019
Kv 3
 2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
 2019
Helår
          
Summa rörelsens intäkter24,932,8 81,8108,2 141,7
          
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror -14,2-18,2 -45,7-60,4 -76,4
 Övriga externa kostnader -2,5-4,1 -9,7-12,2 -18,0
 Personalkostnader -6,3-7,6 -22,8-23,4 -31,3
 Avskrivningar -0,4-0,5 -1,1-1,6 -2,3
Rörelseresultat 1,72,4 2,510,7 13,6
          
Finansnetto 0,10,0 -0,30,3 0,2
Resultat efter finansiella poster 1,82,4 2,211,1 13,9
          
Skatt -0,3-0,5 -0,4-2,4 -3,0
Periodens resultat  1,51,9 1,98,7 10,9
          
Resultat per aktie (kronor) 0,050,07 0,070,30 0,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,050,06 0,060,29 0,37
          
Balansräkning,  MSEK    2020
30 sep
2019
30 sep
 2019
31 dec
          
Tillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar    3,53,2 2,6
 Materiella anläggningstillgångar    0,50,3 0,6
 Finansiella anläggningstillgångar    0,20,2 0,1
Summa anläggningstillgångar  4,13,8 3,3
          
 Varulager    19,116,2 19,3
 Kortfristiga fordringar    26,026,9 26,2
 Likvida medel och finansiella placeringar  50,654,1 47,9
Summa omsättningstillgångar     95,697,2 93,4
          
Summa tillgångar     99,7100,9 96,7
          
Eget kapital, avsättningar och skulder        
 Aktiekapital    28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital    6,86,1 5,9
 Ansamlat resultat    24,822,0 24,2
Summa eget kapital     60,256,7 58,6
Avsättningar     1,91,7 2,0
Kortfristiga skulder    37,742,5 36,0
          
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   99,7100,9 96,7
* Matematisk avrundning        


Kassaflödesanalys,  MSEK    2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
 2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   -0,711,7 12,6
Förändring av rörelsekapital    5,24,8 -2,8
Löpande verksamheten     4,516,5 9,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -1,8-0,1 0,1
Finansieringsverksamheten    0,0-6,3 -6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar    2,710,2 3,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  2,710,2#-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar    50,654,1 47,9
Nettolåneskuld*    -50,6-54,1 -47,9
          
Förändring av eget kapital, (MSEK)    2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
 2019
Helår
          
Ingående eget kapital    58,654,1 54,1
Periodens resultat    1,98,7 10,9
Omräkningsdifferens    -0,30,2 -0,2
Utdelning    0,0-6,3 -6,3
Belopp vid periodens utgång    60,256,7 58,6
          
Nyckeltal     2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
 2019
Helår
          
EBITDA marginal %  4,511,4 11,3
Rörelsemarginal %   3,19,9 9,6
Vinstmarginal %  2,710,2 9,8
          
Sysselsatt kapital MSEK  60,256,7 58,6
Avkastning på sysselsatt kapital %  527 24
Eget kapital MSEK  60,256,7 58,6
Avkastning på eget kapital %  421 19
Nettolåneskuld * MSEK  -50,6-54,1 -27,7
Skuldsättningsgrad ggr  00 0
Soliditet %  6056 61
          
Resultat per aktie kronor  0,070,30 0,38
Eget kapital per aktie kronor  2,111,98 2,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor  -1,77-1,89 -0,97
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  4,977,28 7,08
          
Antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  29 75229 752 29 752
          
* Negativt värde = nettokassa        

Bilaga