LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Kallelse till årsstämma


Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den
9 maj 2011 kl 16.00 hos Smålandsbanken, Kungsgatan 11 i Växjö.


RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, somdels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj
2011, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 5 maj 2011 kl 12.00.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 3 maj 2011. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen  3, 352 45 Växjö  (märk  kuvertet  "årsstämma"),  via e-post
tillregistrering@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00)
eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det
antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 1. Öppnande
 2. Val avordförande vid stämman
 3. Upprättandeochgodkännandeavröstlängd
 4. Godkännandeavdagordningförstämman
 5. Val avtvåjusteringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställandedirektörensredogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
   fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
   direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val avstyrelseochrevisor
 15. Styrelsen förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 16. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt
   godkännande av vidareöverlåtelse därav
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar
   i besluten enligt punkterna 15-17 som kan visa sig erforderliga i samband
   med registrering därav
 19. AvslutningUTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2010.


STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent
av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:att till
ordförande vid stämman väljs advokat Erik Sjöman, att styrelsen ska bestå av sex
ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Sven-Erik Ahlstedt, Thomas
Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam, Thomas Keifer och Jan Olofsson omväljs, att
Sven-Erik Ahlstedt omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet
bestäms till 300.000 kronor, varav 80.000 kronor till styrelsens ordförande samt
55.000 kronor vardera till Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och Thomas
Keifer, att Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor för tiden intill dess
att årsstämman 2012 har hållits, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning inom ramen för offert.
BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens §
10:
Nuvarande lydelse:
§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex
veckor  och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
i Svenska Dagbladet.
Föreslagen lydelse:
§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet.
förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av
vidareöverlåtelse dÄrav (PUNKT 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst
1.000.000 teckningsoptioner 2011/2014. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda
dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande
och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT-
koncernen.
Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2014 teckna en
ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå
till 180 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under
de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman.
Motiven  för  förslaget  och  skälen  till  avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets
långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i
koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.
JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner,
överlåta  teckningsoptioner  2011/2014 till  koncernens nuvarande och/eller
tillkommande  ledande  befattningshavare  och  övriga anställda, dock att
teckningsoptioner  ej ska tilldelas bolagets grundare och huvudägare Jan
Olofsson. Sådan överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande
teckningsoptionernas  teoretiska  marknadsvärde  vid  överlåtelsetillfället,
beräknat enligt Black & Scholes-modell, och vid överlåtelse i utlandet i
enlighet  med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i
respektive land.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande
villkor kan aktiekapitalet öka med högst 1.000.000 kronor, vilket motsvarar
cirka 3,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget (utan iakttagande av
eventuell utspädning från emissionsbemyndigandet nedan).
Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga
anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.
EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 17)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst
4.042.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier och röster i
bolaget.  Styrelsen  ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av
aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet
och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra  för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för
finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv.
DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget
senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.
Växjö i april 2011
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57,stefan.kack@jltmobile.com


Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige och vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret med
utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994
och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E.
Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. Förmer info,
sewww.jltmobile.com


[HUG#1504015]