LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2020


  • Orderingång 58,0 MSEK (76,0)
  • Omsättning 56,9 MSEK (75,4)
  • Rörelseresultat 0,9 MSEK (8,4)
  • Resultat efter skatt 0,4 MSEK (6,8)

Kommentarer från VD

Under första kvartalet vidtog vi en rad förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt stabilitet genom Coronakrisen. Dessa åtgärder har givit det resultat vi eftersträvade. Vi har säkerställt kundleveranser genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi har under andra kvartalet sänkt JLT:s marknads- och utvecklingskostnader med 2,7 MSEK för att kompensera för en förväntad lägre omsättning och vi har undvikit smittspridning hos vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån.

Faktureringen för andra kvartalet slutade på 30 MSEK med ett positivt rörelseresultat på 1,8 MSEK, vilket kompenserar för förlusten i första kvartalet. Resultatet för första halvåret slutade därmed på 0,9 MSEK. Orderingången för andra kvartalet var 29 MSEK, vilket är lägre än samma period föregående år men i paritet med första kvartalet.

Under sommaren har vi sett en ökad aktivitetsnivå hos vissa kunder, speciellt inom hamnsegmentet, men det är fortfarande svårt att bedöma hur pågående pandemi kommer att påverka våra huvudmarknader med eventuella nya nedstängningar. Därför behåller vi införda besparingar samtidigt som vi följer utvecklingen noggrant och avser att öka när vi ser en återgång till mer normala förhållanden.

Andra kvartalets resultat och JLT:s starka finansiella ställning ger oss förutsättningar för att fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade aktiviteter trots det rådande läget och att accelerera när marknaden visar tecken på att vända.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 56,9 MSEK (75,4). Bruttovinsten uppgick till 25,4 MSEK (33,3) och bruttomarginalen till 44,6 procent (44,1).

Rörelsens omkostnader var 23,7 MSEK (23,9) av detta var övriga kostnader 7,2 MSEK (8,1). Personalkostnader uppgick till 16,5 MSEK (15,7).

EBITDA för perioden uppgick till 1,6 MSEK (9,4).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,6 MSEK (0,6) och goodwill 0,0 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,9 MSEK (8,4).

Finansnettot uppgick till -0,5 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 0,4 MSEK (8,7).

Schablonskatt för koncernen om 0,1 MSEK (1,9) gav ett resultat efter skatt på 0,3 MSEK (6,8).

Orderingången under perioden har uppgått till 58,0 MSEK (76,0) och orderstocken var vid periodens slut 13,0 MSEK (23,8).

Resultaträkning, MSEK  2020
Kv 2
2019
Kv 2
 2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
 2019
Helår
Nettoomsättning 30,238,3 56,975,4 141,7
Bruttovinst 12,217,8 25,433,3 65,3
- Bruttomarginal 40,4%46,5% 44,6%44,1% 46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader -5,2-6,4 -12,3-11,9 -23,9
Organisations- och FoU-kostnader -4,8-6,3 -11,4-11,9 -25,5
EBITDA 2,15,1 1,69,4 16,0
- EBITDA marginal 7,1%13,3% 2,9%12,5% 11,3%
          
Avskrivningar -0,4-0,5 -0,7-1,1 -2,3
 Varav:        
 - Materiella anläggningstillgångar -0,1-0,1 -0,1-0,2 -0,3
 - Utvecklingsutgifter -0,3-0,3 -0,6-0,6 -1,2
 - Goodwill 0,0-0,1 0,0-0,3 -0,8
Rörelseresultat 1,84,6 0,98,4 13,6
- Rörelsemarginal 5,8%11,9% 1,6%11,1% 9,6%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 40% (47%), variationen mellan kvartalen är huvuidsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer. För halvåret uppgick bruttomarginalen till 44,6 (44.1)

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj och marknads resurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett vilket har fått effekt i andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,0 mkr (0,0) varav 0,3 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 29,0 MSEK (44,7)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 0,4 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 48,3 MSEK (50,1).

Soliditeten uppgick till 60 procent (58) och det egna kapitalet var 59,0 MSEK (54,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,2 MSEK (-1,9).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 3,3 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 12 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,85 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Sept, 2020                     23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020                             10 februari, 2021

Växjö den 13 augusti 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         

Per Holmberg  VD                  070 – 361 3934                    

Stefan Käck     vVD / CFO       073 – 531 0057                    

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*  
          
Resultaträkning, MSEK  2020
Kv 2
2019
Kv 2
 2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
 2019
Helår
          
Summa rörelsens intäkter30,238,3 56,975,4 141,7
          
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror -18,0-20,5 -31,5-42,1 -76,4
 Övriga externa kostnader -3,0-4,8 -7,2-8,1 -18,0
 Personalkostnader -7,0-7,9 -16,5-15,7 -31,3
 Avskrivningar -0,4-0,5 -0,7-1,1 -2,3
Rörelseresultat 1,84,6 0,98,4 13,6
          
Finansnetto -0,4-0,1 -0,50,3 0,2
Resultat efter finansiella poster 1,34,4 0,48,7 13,9
          
Skatt -0,3-0,9 -0,1-1,9 -3,0
Periodens resultat  1,03,5 0,46,8 10,9
          
Resultat per aktie (kronor) 0,030,12 0,010,24 0,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,030,12 0,010,23 0,37
          
Balansräkning,  MSEK    2020
30 jun
2019
30 jun
 2019
31 dec
          
Tillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar    2,93,7 2,6
 Materiella anläggningstillgångar    0,50,4 0,6
 Finansiella anläggningstillgångar    0,20,2 0,1
Summa anläggningstillgångar  3,64,2 3,3
          
 Varulager    21,017,8 19,3
 Kortfristiga fordringar    25,921,5 26,2
 Likvida medel och finansiella placeringar  48,350,1 47,9
Summa omsättningstillgångar     95,289,5 93,4
          
Summa tillgångar     98,893,7 96,7
          
Eget kapital, avsättningar och skulder        
 Aktiekapital    28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital    6,36,4 5,9
 Ansamlat resultat    24,119,8 24,2
Summa eget kapital     59,054,7 58,6
Avsättningar     1,92,0 2,0
Kortfristiga skulder    38,037,0 36,0
          
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   98,893,7 96,7
* Matematisk avrundning        


Kassaflödesanalys,  MSEK    2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
 2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   -2,68,7 12,6
Förändring av rörelsekapital    3,63,8 -2,8
Löpande verksamheten     1,012,5 9,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -0,60,0 0,1
Finansieringsverksamheten    0,0-6,3 -6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar    0,46,2 3,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  0,46,2 -1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar    48,350,1 47,9
Nettolåneskuld*    -48,3-50,1 -47,9
          
Förändring av eget kapital, (MSEK)    2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
 2019
Helår
          
Ingående eget kapital    58,654,1 54,1
Periodens resultat    0,46,8 10,9
Omräkningsdifferens    0,00,1 -0,2
Utdelning    0,0-6,3 -6,3
Belopp vid periodens utgång    59,054,7 58,6
          
Nyckeltal     2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
 2019
Helår
          
EBITDA marginal %  2,912,5 11,3
Rörelsemarginal %   1,611,1 9,6
Vinstmarginal %  0,811,5 9,8
          
Sysselsatt kapital MSEK  59,054,7 58,6
Avkastning på sysselsatt kapital %  235 24
Eget kapital MSEK  59,054,7 58,6
Avkastning på eget kapital %  127 19
Nettolåneskuld * MSEK  -48,3-50,1 -47,8
Skuldsättningsgrad ggr  00 0
Soliditet %  6058 61
          
Resultat per aktie kronor  0,010,24 0,38
Eget kapital per aktie kronor  2,071,92 2,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor  -1,69-1,76 -1,67
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  4,625,08 7,08
          
Antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st  28 55228 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  29 75229 752 29 752
          
* Negativt värde = nettokassa        

Bilaga