LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - mars, 2020  • Orderingång 29,0 MSEK (31,2)
  • Omsättning 26,7 MSEK (37,1)
  • Rörelseresultat -0,9 MSEK (3,8)
  • Resultat efter skatt -0,6 MSEK (3,2)


Kommentarer från VD

Den rådande Coronapandemin har fått omfattande globala konsekvenser och världen idag ser annorlunda ut än vad vi är vana vid. Effekterna påverkar oss både privat och professionellt och vi har en ny vardag att finna oss i. Detta har förändrat förutsättningarna även för JLT och vi har under första kvartalet 2020 vidtagit en rad förebyggande åtgärder för fortsatt stabilitet genom Coronakrisen, och trots det tuffa läget har vi har även ett antal lyckade satsningar och aktiviteter att se tillbaka på.

I januari lanserade vi en helt ny varumärkesidentitet och hemsida som en del i vår långsiktiga strategi att gå från att vara en traditionell hårdvaruleverantör till en samarbetspartner som tillgodoser en större del av behovet av stabila IT-lösningar hos våra kunder. Idag erbjuder vi den bästa kombinationen av hårdvara, programvara, tjänster och lösningar.

Senare i kvartalet deltog vi också vid MODEX 2020 i Atlanta, årets största amerikanska logistikmässa. Inför mässan annonserade vi ett antal nya partnerskap, framför allt inom olika mjukvarulösningar, vilka är betydande för strategin att komplettera vårt erbjudande och anpassa det efter kunders behov. Vi utökade även vårt befintliga samarbete med Winmate och har nu ensamrätt att distribuera deras mobila datorer på USA-marknaden. Vi stärkte också vår egen produktportfölj och lanserade nya ultrakompakta JLT1014P-datorn, en mindre version av vår bästsäljare JLT1214P. Den nya datorn är marknadens minsta fordonsmonterade 10-tums dator och passar perfekt för användning där utrymmet är begränsat, som till exempel trånga förarhytter på lagertruckar.

Kvartalet har samtidigt präglats av Coronapandemin och dess effekter, flera planerade kundaktiviteter har ställts in och vår nykundsbearbetning hämmas väsentligt av rådande restriktioner gällande resor och fysiska möten. Under slutet av första kvartalet sköt vissa kunder på sina beställningar vilket påverkade resultatet. Sett till hela kvartalet skedde dock ingen större minskning i orderingången utan den slutade på 29 MSEK jämfört med 31 MSEK för samma period ett år tidigare. Faktureringen slutade på 27 MSEK jämfört med 37 MSEK föregående år. Men då inköp av JLT:s produkter ofta sker sent i kunders projektcykler har vi troligen inte sett effekterna av Corona-krisen fullt ut ännu.

Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar har vi nu skapat förutsättningarna för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget och snabbt kunna växla upp när situationen vänder. Vi månar om vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån. Vi reducerar risken för leveransstörningar genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi sänker våra kostnader genom en omprioritering av utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter, samt minskad arbetstid och viss personalreduktion. Samtidigt har jag tillsammans med resterande ledningsgruppen valt att sänka våra löner med 10 procent.

JLT har en god finansiell ställning med en stark nettokassa, vilket gör att vi kan fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade utvecklingsprojekt och bibehålla en acceptabel nivå av marknadsbearbetning. På så sätt skapar vi ett läge där JLT kan stå stabila genom krisen och vara redo att accelerera när marknaden vänder.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 26,7 MSEK (37,1). Bruttovinsten uppgick till 13,2 MSEK (15,5) och bruttomarginalen till 49,4 procent (41,7).

Rörelsens omkostnader var 13,7 MSEK (11,1) av detta var övriga kostnader 4,2 MSEK (3,3). Personalkostnader uppgick till 9,5 MSEK (7,8).

EBITDA för perioden uppgick till -0,5 MSEK (4,3).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,5) varav utvecklingsutgifter 0,3 MSEK (0,3) och goodwill 0,0 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (3,8).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,4) vilket gav ett resultat före skatt på -0,9 MSEK (4,2).

Schablonskatt för koncernen om 0,3 MSEK (-1,0) gav ett resultat efter skatt på -0,6 MSEK (3,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 29,0 MSEK (31,2) och orderstocken var vid periodens slut 14,2 MSEK (18,3).

Resultaträkning, MSEK     2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
 2019
Helår
Nettoomsättning    26,737,1 141,7
Bruttovinst    13,215,5 65,3
- Bruttomarginal    49,4%41,7% 46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader    -7,1-5,5 -23,9
Organisations- och FoU-kostnader    -6,6-5,6 -25,5
EBITDA    -0,54,3 16,0
- EBITDA marginal    -1,9%11,7% 11,3%
          
Avskrivningar    -0,4-0,5 -2,3
 Varav:        
 - Materiella anläggningstillgångar    -0,1-0,1 -0,3
 - Utvecklingsutgifter    -0,3-0,3 -1,2
 - Goodwill    0,0-0,1 -0,8
Rörelseresultat    -0,93,8 13,6
- Rörelsemarginal    -3,3%10,3% 9,6%


Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Avräknat resultat från servicekontrakt har relativt sett högre marginal än produktföräljning. Med lägre omsättning utgör avräknat resultat från servicekontrakt en högre andel, vilket är en delförklaring till  en ökad marginal i kvartalet. En svag SEK kurs ger också en positiv påverkan.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att effekterna från Corona blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett vilka kommer att få effekt från andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Den globala marknadsnedgången i finansiella instrument har under första kvartalet träffat JLT:s finansiella placeringar men balanseras av att tillgodohavanden i USD stärkts mot SEK.


Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,3 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,2 MSEK (50,1). Nettokassan om 50 MSEK motsvarar i princip företagets totala rörelsekostnader, exklusive kostnad sålda varor för 2019.

Soliditeten uppgick till 62 procent (61) och det egna kapitalet var 58,9 MSEK (57,3).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.


Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till ‑1,6 MSEK (-0,4).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman, med hänsyn till den osäkerhet avseende utvecklingen av Coronavirusets effekter, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019. Föregående års utdelning var 0,22 kronor per aktie, varav extrautdelning 0,07 kronor.


Aktien

Totalt har 2,5 miljoner aktier (2,8) omsatts under året vilket motsvarar 9 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 5,00 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se


Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Juni, 2020     13 augusti, 2020
Delårsrapport Jan - Sept, 2020    23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020           10 februari, 2021

Växjö den 6 maj, 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    
Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 
Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com
Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 13:00 CET.Koncernens räkenskaper*  
          
Resultaträkning, MSEK     2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
 2019
Helår
          
Summa rörelsens intäkter   26,737,1 141,7
          
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror    -13,5-21,6 -76,4
 Övriga externa kostnader    -4,2-3,3 -18,0
 Personalkostnader    -9,5-7,8 -31,3
 Avskrivningar    -0,4-0,5 -2,3
Rörelseresultat    -0,93,8 13,6
          
Finansnetto    0,00,4 0,3
Resultat efter finansiella poster    -0,94,2 13,9
          
Skatt    0,3-1,0 -3,0
Periodens resultat     -0,63,2 10,9
          
Resultat per aktie (kronor)    -0,020,11 0,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)   -0,020,11 0,37
          
Balansräkning, MSEK    2020
31 mar
2019
31 mar
 2019
31 dec
          
Tillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar    2,64,1 2,6
 Materiella anläggningstillgångar    0,60,5 0,6
 Finansiella anläggningstillgångar    0,20,2 0,1
Summa anläggningstillgångar  3,44,8 3,3
          
 Varulager    22,317,5 19,3
 Kortfristiga fordringar    19,621,2 26,2
 Likvida medel och finansiella placeringar  50,250,1 47,9
Summa omsättningstillgångar     92,188,7 93,4
          
Summa tillgångar     95,493,5 96,7
          
Eget kapital, avsättningar och skulder        
 Aktiekapital    28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital    6,06,7 5,9
 Ansamlat resultat    24,422,1 24,2
Summa eget kapital     58,957,3 58,6
Avsättningar     1,92,0 2,0
Kortfristiga skulder    34,734,2 36,0
          
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   95,493,5 96,7
* Matematisk avrundning        
Kassaflödesanalys, MSEK    2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
 2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   -2,04,1 12,6
Förändring av rörelsekapital    4,72,1 -2,8
Löpande verksamheten     2,76,2 9,7
Investeringsverksamheten exkl. kortfristiga placeringar  -0,40,0 0,1
Finansieringsverksamheten    0,00,0 -6,3
Årets kassaflöde exkl. kortfristiga placeringar    2,36,2 3,5
Årets kassaflöde inkl. kortfristiga placeringar  2,36,2#-1,5
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar    50,250,1 47,9
Nettolåneskuld*    -50,2-50,1 -47,9
          
Förändring av eget kapital, (MSEK)    2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
 2019
Helår
          
Ingående eget kapital    58,654,1 54,1
Periodens resultat    -0,63,2 10,9
Omräkningsdifferens    0,90,0 -0,2
Utdelning    0,00,0 -6,3
Belopp vid periodens utgång    58,957,3 58,6
          
Nyckeltal     2020
Kv. 1
2019
Kv. 1
 2019
Helår
          
EBITDA-marginal %  -1,911,7 11,3
Rörelsemarginal %   -3,310,3 9,6
Vinstmarginal %  -3,311,4 9,8
          
Sysselsatt kapital MSEK  58,957,3 58,6
Avkastning på sysselsatt kapital %  -632 24
Eget kapital MSEK  58,957,3 58,6
Avkastning på eget kapital %  -424 19
Nettolåneskuld* MSEK  -50,2-50,1 -47,8
Skuldsättningsgrad ggr  00 0
Soliditet %  6261 61
          
Resultat per aktie kronor  -0,020,11 0,38
Eget kapital per aktie kronor  2,062,01 2,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor  -1,76-1,75 -1,67
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  5.006,13 7,08
          
Antal utestående aktier .000 st.  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st.  28 55228 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st.  29 75229 752 29 752
          
* Negativt värde = nettokassa        

Bilaga