LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september 2019


·Orderingång 102,0 MSEK (92,3)

·Omsättning 108,2 MSEK (96,7)

·Bruttomarginal 44,2 procent (46,4)

·Rörelseresultat 10,7 MSEK (9,3)

·Resultat efter skatt 8,7 MSEK (7,2)


Kommentarer från VD

Orderingången växte enligt förväntan under det tredje kvartalet och slutade på 26 MSEK, en ökning med 9% jämfört med samma kvartal föregående år. Något färre utleveranser än tidigare år resulterade i att omsättningen minskade med 4% från föregående år och slutade på 33 MSEK. Orderstocken är därmed fortsatt god och vi går in i fjärde kvartalet med 17 MSEK i orderböckerna, att jämföras med 6 MSEK samma tidpunkt 2018.

För bättre genomslagskraft på marknaden arbetar vi med stor målmedvetenhet mot strategiskt utvalda vertikaler och tog under kvartalet ett flertal signifikanta affärer inom dessa prioriterade segment. Bland annat bokade vi en större order på JLT1214P-datorer med ett sammanlagt värde på 3 MSEK till en stor internationell kund inom hamnsegmentet. Därutöver lade en av våra återkommande amerikanska kunder, en stor internationell biltillverkare, ytterligare en order på den nya JLT6012-datorn, värde 1 MSEK. I båda affärerna kommer datorerna att levereras under fjärde kvartalet. Tidigt i kvartal fyra lade dessutom en av våra långvariga gruvkunder en större order värd 5 MSEK där datorerna skall levereras löpande under 12 månader med start under fjärde kvartalet. Det är glädjande att se hur vårt systematiska arbete mot utvalda vertikaler bär frukt.

En viktig komponent i JLT:s tillväxtstrategi är att bygga vidare på vårt service- och tjänsteerbjudande för att på så sätt erbjuda en helhetslösning till våra kunder. Vi går från att enbart varit utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer, till att vara en affärspartner för våra kunder som levererar kompletta lösningar. Detta ställer nya krav på hur vi marknadsför oss och kommunicerar. Under året gör vi därför ett större omtag inom flera områden. Vi ser över vår varumärkesidentitet, uppdaterar den grafiska profilen och tar fram en ny hemsida som beräknas lanseras under början av 2020.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2019
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 108,2 MSEK (96,7). Bruttovinsten uppgick till 47,9 MSEK (44,9) och bruttomarginalen till 44,2 procent (46,4).

Rörelsens omkostnader var 35,5 MSEK (33,8), av detta svarade personalkostnader för 23,4 MSEK (23,5). Övriga kostnader var 12,2 MSEK (10,3). EBITDA för perioden uppgick till 12,3 MSEK (11,1).

Avskrivningar under perioden var 1,6 MSEK (1,8).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 10,7 MSEK (9,3).

Finansnettot uppgick till 0,3 MSEK (0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 11,1 MSEK (9,3).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 2,4 MSEK belastar resultatet efter skatt, vilket uppgick till 8,7 MSEK (7,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 102,0 MSEK (92,3) och orderstocken var vid periodens slut 17,0 MSEK (5,7).

Serviceavtal förskottsfaktureras normalt för hela löptiden vilken varierar mellan ett och fem år beroende på avtal. Vinstavräkning sker linjärt över avtalstiden och påverkar orderingången först vid vinstavräkning. Förutbetalda intäkter, som skuldförts, för serviceavtal uppgick vid periodens slut till 16,8 MSEK (13,9) av dessa kommer 7,6 MSEK vinstavräknas inom 12 månader.

Avsättning för rörliga löner har gjorts med 0,5 MSEK (0,7).


Resultaträkning, MSEK   2019
Kv 3
2018
Kv 3
 2019
Kv 1-3
2018
Kv 1-3
 2018
Helår
            
Nettoomsättning  32,834,3 108,296,7 129,4
            
Bruttovinst   14,616,1 47,944,9 60,5
- Bruttomarginal   44,5%47,1% 44,2%46,4% 46,5%
            
Försäljnings- och Marknadskostnader-6,0-5,8 -17,9-16,4 -21,5
            
Organisations- och FoU-kostnader -5,7-5,4 -17,6-17,4 -23,9
            
EBITDA   2,94,9 12,311,1 15,2
- EBITDA marginal  8,9%14,4% 11,4%11,5% 11,7%
            
Avskrivningar   -0,5-0,6 -1,6-1,8 -2,4
 Varav:          
 - Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1 -0,2-0,4 -0,6
 - Utvecklingsutgifter  -0,3-0,3 -0,9-1,0 -1,3
 - Goodwill   -0,2-0,1 -0,4-0,4 -0,6
            
Rörelseresultat   2,44,3 10,79,3 12,7
- Rörelsemarginal  7,2%12,6% 9,9%9,6% 9,8%

                     


Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet
Koncernens omsättning minskade 4 procent från föregående år och orderingången ökade med 9 procent.

I och med att serviceverksamheten i USA har outsourcats från och med tredje kvartalet 2018 redovisas kostnader för avtalsservice och garanti som direkta materialkostnader istället för personalkostnader. Nettoeffekten är positiv.

Ökning av övriga externa kostnader är till stor del hänförligt till ökade kostnader för marknadsföring som ett led i företagets strategiska inriktning att öka kundnärvaro och utbud av både produkter och tjänster.

Orderingången i tredje kvartalet var 26,0 MSEK (23,9).


Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 10,2 MSEK (7,3) efter utdelning om 6,3 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 54,1 MSEK (33,9) och koncernens nettolåneskuld till - 54,1 MSEK (-33,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 56 procent (61) och det egna kapitalet var 56,7 MSEK (51,2).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassa delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.


Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,5 MSEK (-0,6).


Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Aktien
Totalt har 6,5 miljoner aktier (14,4) omsatts under perioden vilket motsvarar 23 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 7,28 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se


Rapporteringstillfällen för 2019

Bokslutskommuniké för år 2019                                      7 februari, 2020                                                                 

Växjö den 25 oktober, 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com
Finansiella rapporter och prospekt: https://www.jltmobile.com/investors
Företagspresentation: https://www.jltmobile.com/jlt-mobile-computers

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper* 
Resultaträkning, MSEK   2019
Kv 3
2018
Kv 3
 2019
Kv 1-3
2018
Kv 1-3
 2018
Helår
            
Summa rörelsens intäkter32,834,3 108,296,7 130,0
            
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror  -18,2-18,2 -60,4-51,9 -69,5
 Övriga externa kostnader  -4,1-3,1 -12,2-10,3 -13,5
 Personalkostnader  -7,6-8,1 -23,4-23,5 -31,8
 Avskrivningar  -0,5-0,6 -1,6-1,8 -2,4
Rörelseresultat 2,44,3 10,79,3 12,7
            
Finansnetto   0,00,0 0,30,1 -0,3
Resultat efter finansiella poster 2,44,4 11,19,3 12,5
            
Skatt   -0,5-0,8 -2,4-2,1 -2,7
Periodens resultat   1,93,6 8,77,2 9,7
            
Resultat per aktie (kronor)  0,070,13 0,300,25 0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,060,12 0,290,25 0,34
            
Balansräkning, MSEK     2019
30 sep
2018
30 sep
 2018
31 dec
            
Tillgångar          
 Immateriella anläggningstillgångar   3,25,0 4,6
 Materiella anläggningstillgångar    0,30,6 0,5
 Finansiella anläggningstillgångar   0,20,0 0,2
Summa anläggningstillgångar  3,85,6 5,3
 Varulager      16,218,8 19,2
 Kortfristiga fordringar     26,925,7 22,0
 Likvida medel och finansiella placeringar  54,133,9 43,9
Summa omsättningstillgångar  97,278,5 85,2
            
Summa tillgångar      100,984,1 90,4
            
Eget kapital, avsättningar och skulder       
 Aktiekapital      28,628,6 28,6
 Bundet eget kapital     6,17,3 7,0
 Ansamlat resultat     22,015,4 18,5
Summa eget kapital      56,751,2 54,1
Avsättningar       1,71,4 1,8
Långfristiga skulder       -- -
Kortfristiga skulder     42,531,5 34,5
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   100,984,1 90,4
            
* Matematisk avrundning         
Kassaflödesanalys, MSEK  2019
Kv 1-3
2018
Kv 1-3
 2018
Helår
            
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 11,711,8 14,5
Förändring av rörelsekapital 4,8-2,3 5,4
Löpande verksamheten      16,59,5 19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -0,1-0,1 -5,3
Finansieringsverksamheten     -6,3-2,1 -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar   10,27,3 12,5
       
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar   54,133,9 43,9
Nettolåneskuld*      -54,1-33,9 -43,9
            
            
            
Förändring av eget kapital, (MSEK) 2019
Kv 1-3
2018
Kv 1-3
 2018
Helår
            
            
Ingående eget kapital 54,146,3 46,3
            
Periodens resultat     8,77,2 9,7
Omräkningsdifferens     0,2-0,1 0,1
Nyemission      0,02,1 2,1
Utdelning      -6,3-4,2 -4,2
Belopp vid periodens utgång 56,751,2 54,1
            
            
Nyckeltal       2019
Kv 1-3
2018
Kv 1-3
 2018
Helår
            
EBITDA marginal   %   11,411,5 11,7
Rörelsemarginal   %   9,99,6 9,8
Vinstmarginal   %  10,29,6 9,6
            
Sysselsatt kapital   MSEK  56,751,2 55,9
Avkastning på sysselsatt kapital  %   2726 25
Eget kapital   MSEK  56,751,2 54,1
Avkastning på eget kapital  %  2120 19
Nettolåneskuld *   MSEK  -54,1-33,9 -29,1
Skuldsättningsgrad  ggr  00 0
Soliditet   %  5661 60
            
Resultat per aktie  kronor  0,300,25 0,34
Eget kapital per aktie  kronor  1,981,79 1,89
Nettolåneskuld per aktie*  kronor  -1,89-1,19 -1,03
            
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  7,284,30 3,92
Antal utestående aktier  .000 st.  28 55228 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st.  28 55228 227 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st.  29 75229 752 29 752

Bilaga