LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - juni 2019  • Omsättning 75,4 MSEK (62,4)
  • Orderingång 76,0 MSEK (68,4)
  • Bruttomarginal 44,1 procent (46,0)
  • Rörelseresultat 8,4 MSEK (4,9)
  • Resultat efter skatt 6,8 MSEK (3,6)


Kommentarer från VD

Det kontinuerliga arbetet med att driva vår tillväxtstrategi gav fortsatt goda resultat under årets andra kvartal. Denna strategi innefattar satsningar på sälj och marknadsföring, samt expanderat utbud av både produkter och tjänster. Vi ökade både orderingången och faktureringen med bibehållen stark bruttomarginal. Orderingången slutade på 45 MSEK och omsättningen på 38 MSEK, en ökning med 25% respektive 27% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet introducerade vi vår senaste dator, JLT6012, till kunder inom hamnsegmentet vid den globala hamnmässan i Rotterdam, TOC Europe. Under tre dagar skapade vi flera nya affärsmöjligheter genom möten med både befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartners inom hamnsegmentet. I samband med mässan annonserade vi vår slutförda installation av mer än 100 datorer hos OPCSA:s hamnterminal i Las Palmas, Kanarieöarna samt leveranser till två nya terminaler i Papua Nya Guinea.

Vi går in i tredje kvartalet med en stark orderstock på 24 MSEK varav merparten kommer att levereras under andra halvåret. Långsiktigt fortsätter vi att investera i tillväxtstrategin och transformationen av JLT till en affärsmodell med större helhetsåtagande, med målet att skapa ökat värde för kunder, anställda och aktieägare.

Per Holmberg, VDKoncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2019

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 75,4 MSEK (62,4). Bruttovinsten uppgick till 33,3 MSEK (28,7) och bruttomarginalen till 44,1 procent (46,0).

Rörelsens omkostnader var 23,9 MSEK (22,6) av detta svarade personalkostnader för 15,7 MSEK (15,4). Övriga kostnader var 8,1 MSEK (7,2). EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (6,1).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,4 MSEK (4,9).

Finansnettot uppgick till 0,3 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 8,7 MSEK (4,9).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,9 MSEK belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (3,6).

Orderingången under perioden har uppgått till 76,0 MSEK (68,4) och orderstocken var vid periodens slut 23,8 MSEK (16,6). Andra kvartalets orderingång var 44,7 MSEK (35,7).

Serviceavtal förskottsfaktureras normalt för hela löptiden vilken varierar mellan ett och fem år beroende på avtal. Vinstavräkning sker linjärt över avtalstiden och påverkar orderingången först vid vinstavräkning. Förutbetalda intäkter för serviceavtal uppgick vid periodens slut till 16,6 MSEK (13,3) av dessa kommer 7,9 MSEK vinstavräknas inom 12 månader.


Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade med 21 procent från föregående år och orderingången ökade med 11 procent.

I och med att serviceverksamheten i USA har outsorsats från och med tredje kvartalet 2018 redovisas kostnader för avtalsservice och garanti som direkta materialkostnader istället för omkostnader. Nettoeffekten är positiv.

Ökning av omkostnader är hänförligt till ökade kostnader för marknadsföring som ett led i företagets strategiska inriktning att öka kundnärvaro och utbud av både produkter och tjänster.

Avsättning för rörliga löner har gjorts med 0,5 MSEK (0,2).

Resultaträkning, MSEK    2019
Kv 2
2018
Kv 2
 2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
 2018
Helår
             
Nettoomsättning   38,330,2 75,462,4 129,4
             
Bruttovinst    17,814,6 33,328,7 60,5
- Bruttomarginal    46,5%48,2% 44,1%46,0% 46,5%
             
 Försäljnings- och Marknadskostnader-6,4-5,5 -11,9-10,6 -21,5
             
 Organisations- och FoU-kostnader -6,3-6,8 -11,9-12,0 -23,9
             
EBITDA    5,12,3 9,46,1 15,2
- EBITDA marginal   13,3%7,7% 12,5%9,8% 11,7%
             
Avskrivningar    -0,5-0,6 -1,1-1,2 -2,4
 Varav:           
  - Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1 -0,2-0,3 -0,6
 - Utvecklingsutgifter   -0,3-0,3 -0,6-0,6 -1,3
 - Goodwill    -0,1-0,1 -0,3-0,3 -0,6
             
Rörelseresultat    4,61,7 8,44,9 12,7
- Rörelsemarginal   11,9%5,7% 11,1%7,9% 9,8%


Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (9,2), koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (35,9) och koncernens nettolåneskuld till -50,1 MSEK (-35,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 58 procent (57) och det egna kapitalet var 54,7 MSEK (45,7) efter utdelning om 6,3 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.


Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -1,9 MSEK (0,2).


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (4,1) omsatts under perioden vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 5,08 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se


Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 15 augusti, 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*

 
 
Resultaträkning, MSEK   2019
Kv 2
2018
Kv 2
 2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
 2018
Helår
            
Summa rörelsens intäkter38,330,2 75,462,4 130,0
            
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror  -20,5-15,7 -42,1-33,7 -69,5
 Övriga externa kostnader  -4,8-3,5 -8,1-7,2 -13,5
 Personalkostnader  -7,9-8,7 -15,7-15,4 -31,8
 Avskrivningar  -0,5-0,6 -1,1-1,2 -2,4
Rörelseresultat 4,61,7 8,44,9 12,7
            
Finansnetto   -0,10,0 0,30,0 -0,3
Resultat efter finansiella poster 4,41,7 8,74,9 12,5
            
Skatt   -0,9-0,5 -1,9-1,3 -2,7
Periodens resultat   3,51,2 6,83,6 9,7
            
Resultat per aktie (kronor)  0,120,04 0,240,13 0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,120,04 0,230,13 0,34
            
Balansräkning, MSEK     2019
30 jun
2018
30 jun
 2018
31 dec
            
Tillgångar          
 Immateriella anläggningstillgångar   3,75,5 4,6
 Materiella anläggningstillgångar    0,40,7 0,5
 Finansiella anläggningstillgångar   0,20,0 0,2
Summa anläggningstillgångar  4,26,2 5,3
 Varulager      17,819,8 19,2
 Kortfristiga fordringar     21,518,0 22,0
 Likvida medel och finansiella placeringar  50,135,9 43,9
Summa omsättningstillgångar  89,573,7 85,2
            
Summa tillgångar      93,779,9 90,4
            
Eget kapital, avsättningar och skulder       
 Aktiekapital      28,627,9 28,6
 Bundet eget kapital     6,46,1 7,0
 Ansamlat resultat     19,811,7 18,5
Summa eget kapital      54,745,7 54,1
Avsättningar       2,01,3 1,8
Långfristiga skulder       -- -
Kortfristiga skulder     37,032,9 34,5
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   93,779,9 90,4
* Matematisk avrundning

 
     
  


Kassaflödesanalys, MSEK  2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
 2018
Helår
            
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8,76,9 14,5
Förändring av rörelsekapital 3,85,0 5,4
Löpande verksamheten      12,511,9 19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  0,0-0,1 -5,3
Finansieringsverksamheten     -6,3-2,6 -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar   6,29,2 12,5
       
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar   50,135,9 43,9
Nettolåneskuld*      -50,1-35,9 -43,9
            
            
            
Förändring av eget kapital, (MSEK) 2019
Kv 1–2
2018
Kv 1
 2018
Helår
            
            
Ingående eget kapital 54,146,3 46,3
            
Periodens resultat     6,83,6 9,7
Omräkningsdifferens     0,10,0 0,1
Nyemission      -- 2,1
Utdelning      -6,3-4,2 -4,2
Belopp vid periodens utgång 54,745,7 54,1
            
            
Nyckeltal       2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
 2018
Helår
            
EBITDA marginal   %   12,59,8 11,7
Rörelsemarginal   %   11,17,9 9,8
Vinstmarginal   %  11,57,9 9,6
            
Sysselsatt kapital   MSEK  54,745,7 55,9
Avkastning på sysselsatt kapital  %   3522 25
Eget kapital   MSEK  54,745,7 54,1
Avkastning på eget kapital  %  2716 19
Nettolåneskuld *   MSEK  -50,1-35,9 -29,1
Skuldsättningsgrad  ggr  00 0
Soliditet   %  5857 60
            
Resultat per aktie  kronor  0,240,13 0,34
Eget kapital per aktie  kronor  1,921,64 1,89
Nettolåneskuld per aktie*  kronor  -1,76-1,28 -1,03
            
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  5,084,03 3,92
Antal utestående aktier  .000 st.  28 55227 902 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st.  28 55227 902 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st.  29 75228 552 29 752
            
* Negativt värde = nettokassa         

Bilaga