LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers delårsrapport januari - september 2010


  * Orderingången ökade till 95 Mkr (49,5), fjärde kvartalet i rad med ökande
    orderingång
  * Omsättningen uppgick till 62,9 Mkr (61,2)
  * Rörelseresultatet uppgick till -4,8 Mkr (-3,8)
  * Resultatet per aktie uppgick till -0,14 kr (- 0,13)
  * Pressad bruttomarginal på grund av stark krona och komponentbrist
  * Fortsatt ökad fakturering förväntas under fjärde kvartalet


 Kommentarer från VD Per Holmberg:
 − Orderingången under tredje kvartalet fortsatte att öka för fjärde kvartalet i
rad och slutade på 44,5 Mkr och en stark orderstock. Däri ligger en stororder i
USA värd 35 Mkr som togs i juli.

− Leveranser av USA-ordern påbörjades under september och vi räknar med att
slutföra dessa enligt plan under fjärde kvartalet. Den hastiga ökningen av
leveranser i slutet av kvartalet kombinerat med en något ökad lagernivå för att
höja leveransberedskapen under rådande komponentbrist har en likviditetspåverkan
genom ökade kundfordringar, leverantörsskulder och lagervärde.

− Den starka utvecklingen av den svenska kronan i kombination med produktions-
startkostnader för nya projekt och dyrare komponenter på grund av brist på
komponenter har haft en negativ påverkan på bruttomarginalen som slutade på
17,9 procent för tredje kvartalet.

− Som ett led i att expandera partnernätverket i Europa har JLT tecknat avtal
med en ny tysk partner, MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH, för att utveckla
marknaden och stärka JLTs position i Tyskland, Österrike och Schweiz. MCTX
kommer att stödja nya och existerande partners på dessa marknader samt utveckla
kundanpassade lösningar i större projektaffärer.

− Med en stark ingående orderstock kommer faktureringen fortsätta att öka vilket
förväntas ge ett positivt resultat för fjärde kvartalet, men med en pressad
bruttomarginal räknar vi trots det med ett negativt resultat för helåret.

Se hela rapporten på:www.jltmobile.com

För mer information, vänligen kontakta:

 Per Holmberg, VD, 0470-53 03 00,per.holmberg@jltmobile.com
 Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57,stefan.kack@jltmobile.com


 Om JLT Mobile Computers
 JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 65 000 datorer. JLT omsätter cirka 80 Mkr och
har drygt 20 anställda i Sverige och tre anställda vid dotterbolaget i England.
Huvudkontoret ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission
som certified advisor. För mer info, sewww.jltmobile.com


[HUG#1458392]